تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش cod فاضلاب

آزمایش cod فاضلاب :

آزمایش cod فاضلاب در تعيين ميزان اكسيژن مورد نياز شيميايي،(COD) اكسيژن معادل آن بخش از مواد آلي نمونه، كه مي تواند بـه وسيله يك عامل اكسيد كننده قوي به طريق شيميايي اكسيد شود اندازه گيـري مي شود. ميزان CODدر طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتي و كنترل تصفيه خانه فاضلاب مهم است.  معمولا BODميـزان 50تـا 70درصـد از CODرا تشكيل مي دهد كه البته به نوع مواد آلي موجود در آب بستگي دارد. مقادير CODمي تواند خيلي سريعتر از BOD (سه سـاعت به جاي پنج روز) تعيين بشود. لذا براي تخمين خيلي سريع كار تصفيه خانـه قابـل اسـتفاده اسـت. CODمفيدترين آزمايش براي پاييدن و كنترل است، خصوصا بعد از مرتبط كردن آن با پارامترهـايي مثـل BODو كـربن آلـي TOC گسترش يافته است. در اين آزمايش اكثر تركيبات آلي به طور كامل اكسيد مي شوند.

فیلم روش انجام آزمایش COD

معمولا آزمایش cod فاضلاب نميتواند نمونه هاي داراي بالاي 2000ميليگرم در ليتر كلرايد را به دقت اندازه گيري نمايد. و بایستی رفع مزاحمت های لازم انچام شود. 

روش انجام آزمایش COD با تقطير برگشتي

مواد و تجهیزات مورد نياز  :

 1. وسايل تقطير برگشتي شامل يك ارلن ماير 250ميليليتري با دهانه سمبادهاي به اندازه و مبرد با محافظ استيل همراه با لوله جانبي و دهانه سمبادهاي به اندازه .
 2. صفحه گرم كن الكتريكي(Hot Plate) با سطح حرارتي به ميزان 1/4
 3. استوانه مدرج 50ميلي ليتري
 4. پي پت هاي مناسب
 5. بورت با ظرفيت 50ميليليتري با دقت 0.1ميليليتر
 6. پرل شيشهاي

معرف هاي شيميايي مورد نياز آزمایش cod فاضلاب :

 1. محلول اسيد سولفوريك سولفات نقره
  بيست و دو گرم از سولفات نقره  را در يك شيشه 4.1كيلوگرمي از اسيد سولفوريك غليظ حل نماييد، اين مخلوط براي حل شدن سولفات نقره به يك تا دو روز زمان نياز دارد. برچسبي بـه شيشـه بچسـبانيد تـا بـا خالص اشتباه نشود.
 2. محلول دي كرومات پتاسيم، 0.25نرمال
  مقدار 12.259گرم از دي كرومات پتاسيم را كه قبلا در دمـاي 103درجـه سلسـيوس و بـه مـدت 2 ساعت خشك شده است، در آب مقطر حل كنيد و به حجم 1ليتر برسانيد.
 3. محلول انديكاتور فرئون
  مقدار 1.485گرم از 10 ،1فنانترولين مونوهيدرات  را بـه همـراه 0.695گـرم كريسـتالهـاي سولفات فرو در مقدار كمي از آب مقطر حل كنيد و تا حجم 100ميليليتر رقيق سازيد. (معمولا ايـن محلول انديكاتور ممكن است به صورت آماده شده خريداري شود.)
 4. محلول سولفات فروآمونيوم 0.25 ،(FASنرمال يا 0.25مولار
  مقدار 98گرم از سولفات فروآمونيوم را در آب مقطر حل كنيد، 20ميليليتر از اسيد سولفوريك غليظ را به آن اضافه كنيد سپس بعد از سرد كـردن بـه حجـم 1ليتـر برسـانيد، ايـن محلـول بايـد در برابـر ديكرومات پتاسيم به طور روزانه استاندارد شود.
 5. روش استاندارد كردن محلول سولفات فرو آمونيوم:
  با پي پت، 10ميليليتر از دي كرومات پتاسيم را به ارلن ماير 250ميلي ليتري انتقال دهيد و با آب مقطـر تـا حـدود 100ميلي ليتر رقيق سازيد. 30ميلي ليتر از اسيد سولفوريك غليظ خالص  را به آن اضافه كنيد و فرصت دهيد تا محلول سرد شود. در مقابل محلول تيتر كننده سولفات فرو آمونيوم با استفاده از 2يا 3قطره ( 0.1تا 0.15ميليليتر) معرف فرئون آن را تيتر نماييد. از حجم مشابه فرئون براي كليه تيتراسيون ها استفاده نماييد اولين تغيير رنگ شديد از سبز
  آبي به رنـگ قهـوه اي متمايـل بـه قرمـز را بـه عنـوان نقطـه پايـان تيتراسـيون انتخـاب كنيـد. حجم مصرفي در تيتراسيون را بر حسب ميليليتر يادداشت نماييد.

6.سولفات جيوه، كريستال هاي با درجه آزمايشگاهي

7.اسيد سولفوريك غليظ 36نرمال، بدون سولفات نقره

8.محلول استاندارد 500 ،CODميليگرم در ليتر

ابتدا پتاسيم اسيد فنالات، را كمي خرد كنيد و سپس در دمـاي 120درجـه سلسـيوس تـا رسيدن به وزن ثابت خشك كنيد. 425ميليگرم از آن را در آب مقطر حل كنيد و تاحجم 1000ميليليتر رقيق سازيد. از نظر تئوري پتاسيم اسيد فنالات داراي CODبه ميزان 0.176گرم اكسيژن مولكولي در گرم است و اين محلول از نظر تئري داراي CODبه ميزان 500ميليگرم اكسيژن مولكولي در ليتر ميباشد. چنانچه اين محلول براي 3مـاه منجمـد شود و رشد بيولوژيكي قابل رويت نداشته باشد محلول پايداري است.

9.كلريد سديمNaCLكريستالهاي با درجه صنعتي ارزان قيمت براي CODتصفيه فاضلاب

10.هيدروكسيد سديم NaOH با درجه صنعتي ارزان قيمت به فرمهاي جامد يا مايع براي CODتضفيه فاضلاب

روش كار آزمایش cod فاضلاب :

 • تعدادي پرل شيشهاي تميز را به ارلن ماير 250ميليليتري اضافه كنيد. 20ميليليتر نمونه را با پي پت به ارلن ماير منتقل كنيد و 0.4گرم سولفات جيوه به آن اضافه نماييد، سپس 10ميليليتر محلول ديكرومات پتاسيم 0.25نرمال به آن بيافزاييد. (توجه: اگر CODمورد انتظار بالا باشد براي تناسب با 10ميليليتر محلول ديكرومات پتاسيم بايد از حجم نمونهاي كمتر از 20ميليليتر استفاده نماييد). 30ميليليتر از محلول اسيد سولفوريك سولفات نقره را به دقت به آن اضافه كنيد. بعد از هر افزايش كمي آن را به هم بزنيد. از اختلاط كامل مخلوط تقطير برگشتي قبل از رساندن گرما بـه آن اطمينان حاصل نماييد. ارلن ماير را به مبرد وصل كنيد و مخلوط را به مدت 2ساعت تقطير برگشتي كنيد، مخلـوط را سرد كنيد و سپس مبرد را با حدود 25ميليليتر آب مقطر بشوييد.
 • مخلوط را تا حدود 140ميليليتر رقيق سازيد، تا دماي اتـاق آن را سـرد نماييـد و ديكرومـات اضـافي را بـا محلـول سولفات فروآمونيوم و با استفاده از معرف فرئون تيتر نماييد. معمولا 2يا 3قطره از معرف، درست قبل از تيتراسيون بـه نمونه اضافه ميشود. نقطه پاياني تيتراسيون را تغيير رنگ شديد از رنگ سبز آبي به قهوهاي متمايل به قرمـز انتخـاب كنيد. حتي ممكن است براي دقايقي رنگ سبز آبي مجدداً نمايان شود، حجم محلـول سـولفات فروآمونيـوم مصـرفي براي نمونه را بر حسب ميليليتر يادداشت نماييد.
 • يك محلول شاهد شامل 20ميليليتر آب مقطر را به جاي نمونه، همراه با معرف لازم، به روش مشابه مجـدداً تقطيـر برگشتي ميشود. حجم محلول سولفات فروآمونيوم مصرفي براي شاهد را بـر حسـب ميلـيليتـر يادداشـت نماييـد.
 • براي دفع صحيح فاضلابي كه داراي فلزات سنگين سمي هستند بايد CODآن تعيين شود. نخست بايد براي ايجـاد رسوب كلريد نقره، با محلول اشباع كلريد سديم NaCL فاضلاب را تصفيه كرد. رسوبات سفيدرنگ كلريد نقره را با تهنشيني جدا سازيد. بخش فوقاني سبزرنگ نمونه را به وسيله هيدروكسـيد سـديم NaOH و رسـاندن pHبـه 9.4بـه منظور رسوبدهي كروم، جيوه و آهن به طورت لجنهاي قهوهاي رنگ تصفيه نماييد. بخش فوقاني آبي رنگ نمونه را كـهعمدتا شامل سولفات سديم هستند ميتوان بعد از جداسازي لجنهاي قهوهاي رنگ با اطمينان كامل تخليه كـرد. لجـن سفيدرنگ كلريد نقره و لجن قهوهاي رنگ را در دو شيشه جداگانه بـراي بازيافـت فلـزات پـرارزش بـا همكـاري شـركت بازيافت ذخيره كنيد.

محاسبات آزمایش cod فاضلاب :

 

 1. A :محلول سولفات آمونيوم فرو مصرفي براي شاهد بر حسب ميلي ليتر ؛ 
 2. B: محلول سولفات آمونيوم فرو مصرفي بـراي نمونه بر حسب ميليليتر؛ 
 3. C : نرماليته (يـا مولاريته) محلـول سـولفات فـرو آمونيـوم؛
 4. 8 : وزن اكيـوالان ؛ 
 5. 1000 : ميليگرم در گرم؛ 
 6. ميليليتر نمونه : حجم نمونه مصرفي در مرحله روش كار بر حسب ميليليتر.

 

 

4.5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :

سلام
با تشکر از شما که این روش ازمایش را بیان کردید .در اینجا دو سوال برای من مطرح می شود.
1- استاندارد پتاسیم هیدروژن فتالات برای چی استفاده می شود و مشاهده نکردم در تیتراسیون استفاده شود.
2- برای حذف نمونه هایی که میزان کلراید بالای 1000 میلی گرم بر لیتر می باشد به کدام روش حذف کلراید انجام بدهیم.
با تشکر از جواب شما

whatsapp