تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آمونیاک آب

آزمایش آمونیاک آب:

آزمایش آمونیاک آب، آمونياک در آبهای سطحی در غلظتي کمتر يا مساوی1/ 0 ميلی گرم در ليتر برحسب ازت ممكن است يافت شود ، و غلظتهای بالاتر از آن نشان دهنده آلوده شدن آب به وسيله فاضلاب شهری يا پساب صنعتی است.

نمونه برداری برای آزمایش آمونیاک آب:

نتايج قابل قبول بر روی نمونه های تازه حاصل می شود . اگر نمونه ها در عرض  24 ساعت از جمع آوری آزمایش آمونیاک آب شوند نمونه ها را در يخچال در ۴ درجه سانتیگراد قرار دهيد . برای نگهداری طولانی مدت تا ٢٨ روز نمونه رادر فريزر در دمای ٢٠ – درجه بدون اسيدی کردن ويا با اسيدی کردن نمونه تا پی هاش کمتر از 2 در يخچال نگهداری نماييد. اگر نمونه را با اسيد، اسيدی نموديد قبل از آماده سازی نمونه با NaOH  یا KOH  آنرا خنثی کنيد.

اگرچه اسيدي کردن براي بعضي نمونه ها مناسب است ولي در نمونه هاي صاف نشده وقتي که آمونيم وجود دارد تداخلاتي را ايجاد مينمايد.

يكي از فاکتورهاي مهم درانتخاب روش براي اندازه گيري آمونياك غلظت وحضور دخالت کننده ها مي باشد .بطور کلي تعيين مقدار مستقيم غلظت هاي پايين آمونياك براي آب آشاميدني ، آبهاي زير زميني وآبهاي سطحي تميز مي باشد و از طرف ديگر در جايي آه تداخل کننده ها وجود دارند براي اندازه گيري نياز به تقطير دارد.

انتخاب روش آزمایش آمونیاک آب:

روشهاي متعددي براي اندازه گيري آمونياك وجود دارد که در اينجا روش فنات ارائه میگردد. در اين روش رنگ آبي شديد به وسيله واکنش بين آمونياك وهيپو کلريت وفنل که به وسيله کاتاليزور سديم نيتروپروسايد ايجاد مي شود با روش رنگ سنجي قابل اندازه گيري است.

فیلم روش آزمایش آمونیاک آب

تجهيزات مورد نياز آزمایش آمونیاک در آب:

اسپكتروفتومتر ، ترازوي حساس الكتريكي ، وسايل تيتراسيون ، وسايل شيشه اي مورد نياز آزمایش آمونیاک آب

معرفها:

1.محلول فنل : 11.1 ميلي ليتر فنل مايع 89 %≤ را با اتيل الكل ٩۵ درصد مخلوط مي کنيم تا حجم نهايي ١٠٠ ميلي ليتر شود.هفتگي تهيه شود

توجه: وقتي فنل جا به جا مي شود از دستكش ، ماسک وعينك محافظ چشم استفاده کنيد همچنين براي به حد اقل رساندن مخاطرات ناشي از اين ترکيب فرار بايد از تهويه خوب استفاده نماييم.

2.سديم نيتروپروسايد w/v %5:

5درصد گرم سديم نيتروپروسايد را در ١٠٠ ميلي ليتر آب عاري از يون حل کرده و در بطريهاي قهوه اي براي مدت يكماه نگهداري مي کنيم .

3.سيترات قليايي: ٢٠٠ گرم سيترات تري سديم  و ١٠ گرم هيدروکسيد سديم را در آب مقطر حل وتا  يك ليتر رقيق مي کنیم.

4.سديم هيپوکلريت:محلول تجارتي ۵%اين محلول به آرامي تجزيه مي شود اگر مهر وموم در بطري شكسته شود ، اين محلول به آرامي تجزيه مي شود . هر دو ماه يكبار اين محلول بايد جايگزين شود.

5.محلول اکسيد کننده: 100 ميلي ليتر محلول سيترات قليايي را با ٢۵ ميلي ليتر هيپو کلريت مخلوط نماييد ،اين مخلوط روزانه تهيه شود.

6.محلول استوك آمونياك ( محلول ١٠٠٠ پي پي ام ):3/189 گرم کلرور آمونيم بدون آب را خشك شده در ١٠٠ درجه سانتيكراد در آب حل آرده وتا ١٠٠٠ ميلي ليتر رقيق مي کنيم.

1mil=1milN=1/22mgNH3

7.محلول استاندارد کار: براي تهيه محلول هاي استاندارد امونيم از محلول استوك يك استانداردکار با غلظت ١٠ پي پي ام تهيه نماييد .( ١٠ ميلي ليتر از محلول استوك را به حجم يك ليتر ميرسانيم)

روش : در يك ارلن ۵٠ ميلي ليتري ٢۵ ميلي ليتر نمونه اضافه کنيد ، سپس ١ ميلي ليتر محلول فنل ، ٢ ميلي ليتر محلول اآسيد آننده افزوده وبعد از هر افزودن / ١ ميلي ليتر سديم نيتروپروسايد ، و ۵ مخلوط نموده در نمونه ها را با در پوش پلاستيكي يا نوار پارا فيلم بپوشانيد ودر حرارت اتاق ( ٢٢ تا
٢٧ درجه سانتيگراد ) در روشنايي ملايم به مدت يك ساعت برا ي توسعه رنگ قرار دهيد .رنگ براي مدت ٢۴ ساعت پايدار است . ميزان جذب را در ۶۴٠ نانومتر اندازه گيري مي کنيم.

يك بلانك وحد اقل دواستاندارد از محلول استاندارد آار در رنج غلظت نمونه ها تهيه کنيد. استاندارد ها را مانند نمونه ها آماده نماييد وبا قرائت جذب ، منحني کاليبراسيون را رسم نماييد.

محاسبات : يك منحني استاندارد با توجه به ميزان جذب خوانده شده استانداردهاي محلول آمونيم تهيه وبا توجه به ميزان جذب نمونه ها از روي منحني استاندارد غلظت آمونياك در نمونه را مشخص و محاسبه کنيد.

 

4.1/5 - (11 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp