تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

برچسب های : باکتری های کاهنده سولفید (SRB) ، شمارش و جستجو باکتری های استافیلوکوکوس ، شمارش تخم انگل، شمارش استروپتوکوک مدفوعی

whatsapp