تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آب آشامیدنی سالم چیست

آب آشامیدنی سالم چیست :

آب آشامیدنی سالم چیست ٬ ميزان آب لازم براي حفظ سلامت در شرایط اضطراري بسته به نوع آب و هوا ، وضعيت کلي سلامت جمعيت آسيب دیده و مسائل فرهنگي – اجنماعي آنها تغيير ميكند. انتظارات مردم از نظر کميت آب مورد نياز در جوامع مختلف متفاوت است. به عنوان مثال یک جامعه فقير روستایي نسبت به ساکنين یک اجتماع شهري ثروتمند، انتظارات کمتري درارتباط با ميزان آب مورد نياز براي زندگي دارند. در نتيجه افراد جامعه فقيرتر احتمالاً مصرف آب کمتري دارند.
هدف از تامين آب این است که همه مردم دسترسي ایمن و منصفانه به ميزان کافي آب براي آشاميدن، طبخ غذا و بهداشت فردي و عمومي داشته باشند و نيز مكانهاي همگاني آب باید به اندازه کافي نزدیک خانواده ها باشند تا افراد بتوانند از حداقل نيازهاي آبي استفاده کنند.

آب آشامیدنی سالم چیست
آب آشامیدنی سالم چیست
 • متوسط آب براي آشاميدن ، پخت و پز و بهداشت فردي در هر خانوار حداقل 15ليتر به ازاي هر نفر در روز l/p/d است.
 • حداکثر فاصله محل سكونت هر خانوار تا نزدیک ترین محل تأمين آب 500متر است.
 • زمان انتظار در صف براي برداشت آب بایدکمتر از 30دقيقه باشد. افزایش این زمان به بيش از30 دقيقه منجر به کاهش مصرف آب به ازاي هر نفر ، افزایش مصرف آب هاي سطحي محافظت نشده و کاهش زمان لازم براي انجام سایر امور زندگي مي شود.
 • عواملي که در انتخاب منبع آب باید در نظر داشت عبارتند از:دسترسي، نزدیكي و قابليت نگهداري آب ، وجودآب کافي، نياز به تصفيه، امكان تصفيه از نظر محدودیت هاي قانوني،سياسي و اجتماعي.
 • معمولاً منابع آب زیرزميني یا آبرساني هاي با جریان ثقلي از یک چشمه ارجحيت دارند. زیرا به پمپاژ نياز نداشته و به تصفيه کمي نياز دارند.
 • براي همه منابع آب در زمان وجود خطر اپيدمي بيماري هاي اسهالي، تصفيه و گندزدایي آب ضروري است.
 • در مورد بروز اپيدمي بيماري هاي اسهالي مطمئن شوید که ميزان کلر باقيمانده بيش از 1ميلي گرم در ليتر است.
 • به ازاي هر 100ميلي ليتر آب در محل دریافت و مصرف، تعداد کلي فرم مدفوعي باید صفر باشد.
 • هر خانوار باید حداقل 2ظرف تميز 10تا 20ليتري براي برداشت آب داشته باشند.
 • ممكن است براي کودکان، افراد ناتوان، مسن و مبتلایان به ، HIVظروف ذخيره آب کوچک یا ظروفي با طراحي ویژه نياز باشد.
 • ظرفيت ظروف نگهداري آب بستگي به تعداد افراد هر خانوار و ثبات دسترسي به منبع آب دارد. مثلا بطور تقریبي 4ليتر به ازاء هر فرد براي شرایطي که آبرساني بطور روزانه و ثابت مي باشد، مناسب است.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp