تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آب آشامیدنی سالم و فاضلاب :

آب آشامیدنی سالم و فاضلاب :

آب آشامیدنی سالم ، هم به لحاظ مدیریت منابع آب قابل دسترس، و هم به لحاظ دستیابی به آب آشامیدنی و بهداشت  جامعه جهانی، یک چالش جهانی را براي قرن 21ایجاد میکند. در سال 2000 سازمان ملل تشخیص داد  که دستیابی به آب یک حق ضروري بشر بشمار میرود، و با همکاري دولت هاي ملی، براي افزایش دستیابی  به خدمات آب آشامیدنی سالم  و فاضلاب، که شامل دفع سالم  یا استفاده مجدد از پسماندها است، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، اهداف والایی را آغاز کرد.

سیستمهاي تامین آب آشامیدنی سالم :

این سیستمها میتواند متمرکز یا درمحل باشد.
ارائه شماتیک عناصر یا اجزاء سیستمهاي آب آشامیدنی و ارتباط بین اجـزاي مختلـف نشـان داده شده است. تامین میتواند مستمر یا نوبتی باشد؛ آب ممکن است توسط لوله به طور پیوسته یا توسط روشهـاي دیگـري (براي مثال تانکر، بطري و غیره) به طور نوبتی به کاربران تحویل گردد. علاوه براین واحد شاید به واحـد هـاي
دیگري وصل شود تا آب خام یا تصفیه مبادله شود.

در بعضی سیستمهاي آب آشامیدنی سالم ممکن است امکانات تصفیه، بدلیل کیفیـت آب خـام موجـود نباشـد و یـا فقـط  امکانات گندزدایی موجود باشد. در بیشتر سیستمهاي پیچیده آب آشامیدنی ممکن است در سیسـتم انتقـال  منابع متعدد، ایستگاههاي پمپاژ متعدد و آب انبارها و در سیسـتم توزیـع امکانـات تصـفیه چنـد مرحلـه اي، فرآیندها، پمپاژ و محلهاي تصفیه مجدد وجود داشته باشد.

منبع آب آشامیدنی سالم :

آب آشامیدنی سالم اعم از آب زیرزمینی یا آب سطحی میتواند یک منبع آب باشد. منابع آبهاي سطحی شامل چشمه ها، رودخانه ها، دریاچه ها یا آب انبارها میباشند. آب دریا و فاضلاب تصـفیه شـده بـ هعنـوان منـابع آبـی اهمیـت فزآیندهاي دارند. آب زیرزمینی آبی است که به وسیله چشمه ها، چاه ها یا حفاري ها بهدست میآید.
واحدهاي تصفیه آب آشامیدنی بهطورکلی از آبی استفاده میکنند که برایشان دردسـترس باشـد . منـابع آب  زیرزمینی معمولاً نسبت به آب سطحی کمتر در معرض آلودگی میکروبی و دیگر خطرات میباشند. واحدهاي تصفیه بزرگ ممکن است تعدادي منابع آبی مستقل داشته باشند.

سیستم آبگیري  آب آشامیدنی سالم  معمولاً به ایستگاههاي پمپاژ آب خام از زیرزمین یا از یـک منبـع سـطحی و انتقـال آب بـه  تصفیه خانه، نیاز دارد. در بعضی واحدهاي تصفیه ممکن است یک منبع آب این مزیـت را داشـت باشـد کـه  انتقال براساس نیروي جاذبه انجام شود. شبکه انتقال ممکن است آب انبارهایی براي انبارش در سیستم باشد.  براي حفاظت آب از خطرات میکروبی، ممکن است سیستمهاي گندزدایی به کارگرفته شود.

تاسیسات تصفیه  آب آشامیدنی سالم  میتواند از سیستمهاي پایه گندزدایی تا فرآینـدهاي چندگانـه شـفاف سـازي (براي مثال مراحل انعقاد، لختهسازي و فیلتراسیون) با تنظیم pHدر صورت ضرورت براي فرآورش و تصـفیه  بهینه، متفاوت باشد. فیلتراسیون مکانیکی با استفاده از میکروفیلتراسیون یا تکنولوژي اسمز معکوس نیز بطور  فزایندهاي بکار برده میشود (براي مثال نمکزدایی از منابع آبهاي شور).در مرحله نهـایی تصـفیه اغلـب از  گندزدایی براي غیر فعال ساختن بیماريزاها و براي اطمینـان از وجـود گنـدزدا در سـیتم توزیـع، اسـتفاده
میشود. تکنولوژيهاي پیشرفتهتر میتواند در صورت ضرورت و مناسب بودن بکار برده شود.
باقیماندهها ممکن است در تعدادي از مراحل فرآیند تصفیه آب تولید شوند. بعضی از واحدها با منابع آبی با کیفیت بالا ممکن است هیچ تاسیساتی براي تصفیه  آب آشامیدنی سالم  نداشته باشند.

استاندارد 1053 آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp