تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشات آب آشامیدنی

آزمایشات آب آشامیدنی :

آزمایشات آب آشامیدنی به سه دسته آزمایشات فیزیکی آب آشامیدنی، آزمایشات شیمیایی آب، آزمایشات میکروبی آب که آزمایشات آب میکروبی به شرح زیر می باشد :

وضعیت کلی آب مورد آزمایش جهت تعیین تعداد کلی میکروارگانیسم ها در یک میلی لیتر نمونه آب موردآزمایش، براساس روش استاندارد پلیت کانت (Standard Plate Count)به طریق زیر عمل میشود.
ابتدا با استفاده از پی پت استریل یک میلی لیتر از نمونه آب را به لوله دارای 9میلی لیتر محلول سیلین اضافه نموده و کاملا آمیخته نمائید. بعد از آنکه نمونه آب و محلول سیلین آمیخته شدند یک میلی لیتر از آنرا به محیط کشت ترپتیون سویا آگار
) (T.S.Aاستریل شده و نگهداری گردیده در حرارت 85ºCافزوده و بخوبی مخلوط نمائید و بعد از آن مخلوط فوق را در داخل پتری دیش استریل، خالی نمائید. میتوان به همین طریق  نمونه آب را با کمک محلول سیلین تا چند درجه رقیق نموده و در پتری دیش های جداگانه کشت داد. پلیت های کشت داده شده از نمونه ای مختلف آب را برای مدت 14الی 28ساعت در اینکوباتور 33 ºCقرار دهید.

 

بررسی وجود کلی فرم ها در آزمایشات آب آشامیدنی :

جهت بررسی وجود کلی فرم ها در آب و تائید دقیق و حتمی آنها می بایست از حداقل سه مرحله آزمایش و محیط کشت های مناسب آنها استفاده نمود. این مراحل بقرار زیر می باشند:

  • آزمایش مرحله احتمالی (Presumptive Test)
  • آزمایش مرحله تائیدی (Confirmtive Test)
  • آزمایش مرحله تکمیلی (Completed Test)                                                                                                                     در اولین مرحله آزمایش جهت پیگیری وجود کلی فرم ها از محیط کشت فنل ردلاکتوزبراث استفاده میشود.جهت انجام آزمایش 3لوله دارای محیط  (P.R.L.B)یک میلی لیتر از نمونه آب افزوده شده و برای مدت 84ساعت در اینکوباتور 33ºCقرار داده میشود. 

ابتدا محیط های کشت (T.S.A)مورد بررسی قرار می گیرند. پرگنه (کلنی)های رشد یافته در آنها را توسط دستگاه کلنی کانترشمارش نموده و سپس با در نظر گرفتن درجه رقت، تعداد کل میکروارگانیسم ها در یک میلی لیتر نمونه آب محاسبه میگردد.
– سپس سعی میشود از پرگنه های مختلف موجود در محیط لازم تهیه نموده و با استفاده از رنگ آمیزی گرم، آنها را رنگ آمیزی نموده و سپس مورد مشاهده میکروسکوپی قرار دهند.
– در مورد کلی فرم ها، محیط کشت
) (P.R.L.B)را بررسی نمائید. وجود گا از طریق لوله دورهام موجود در محیط بررسی میشود. همچنین چنانچه محیط اسیدی شود رنگ محیط زرد و در صورت قلیائی بودن رنگ آن قرمز می گردد. لوله هائی که رنگ محیط زرد و در لوله دورهام گاز تجمع یافته باشند، احتمال وجود کلی فرم ها را تقویت نموده و می بایست جهت تائید آنها، از محیط فوق به میزان 0/1تا 0/5میلی لیتر در محیط کشت E.M.Bکشت داده و در اینکوباتور 33 ºCقرار داد.

در محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار خصوصیات پرگنه کلی فرم ها به صورتی است که میتوان تا حدودی زیادی وجود آنها را از دیگر باکتریها مشخص نمود.

 

آزمایشات آب آشامیدنی

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp