تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشات باکتریولوژی آب

آزمایشات باکتریولوژی آب :

آزمایشات باکتریولوژی آب بمنظور شناسایی کلیفرم های موجود در آب می باشد که بمنظور شناسایی این مواد از مواد زیر استفاده می گردد:

ایندول تست Indole Test

به طور کلی باکتریهای غیر هوازی مانند اشرشیاکلی(E.coli)قدرت متابولیسم و تغییر و تبدیل مواد بیشتری نسبت به باکتریهای هوازی دارند. از این خاصیت میتوان جهت جدا نمودن و شناخت آنها از یکدیگر استفاده نمود. اشرشیاکلی قادرست در محیط دارای اسید آمینه تریپتوفان (Tryptophan)با اثر گذاری و شکست باند آمینه آن ترکیب و رنگ ایندولی بوجود آورد. به طور کلی آزمایشات باکتریولوژی آب، باکتریها بویژه کلی فرم های هوازی فاقد چنین خاصیت و قدرتی می باشند. محیط کشتی که در این مورد بکار می رود تریپتون سویابراث می باشد، در این محیط کشت مقدار قابل توجهی آسیدآمینه تریپتوفان وجود دارد. از پرگنه یا نمونه مشکوک به اشرشیاکلی در این محیط کشت، کشت داده و
برای مدت 84ساعت در اینکوباتور 33
ºCقرار دهید. پس از گذشته مدت فوق چند قطره معرف کوواکس(Kovac’s reagent)به محیط مزبور اضافه کنید. ظاهر شدن حلقه قرمز رنگ نامحلول در محیط نشان دهنده وجودترکیب ایندولی و اشرشیاکلی می باشد. این آزمایش برای کلی فرم های غیرهوازی (اشرشیا) مثبت و برای هوازیها منفی می باشد.

متیل رد تست Methyle Red Test :

کلی فرم های غیر هوازی مانند اشرشیاقندها را تخمیر نموده و درنتیجه آن را در مدت نسبتا کوتاهی اسیدلاکتیک، اسید استیلک، الکل ایتلیک، هیدروژن و گازکربنیک بوجود می آورند.

آزمایشات باکتریولوژی آب

محیط کشتی که جهت انجام متیل ردتست مورد مصرف قرار می گیرد. ام. آر. وی. پی می باشد. در این محیط کشت قند مورد نظر دکستروز (گلوکز خالص) می باشد که مطابق آنچه در بالا شرح داده شده است در غیبت اکسیژن دارای تولیدات زیاد و در حضور اکسیژن تنها شامل آب و گاز کربنیک می باشد.
جهت انجام آزمایشات باکتریولوژی آب به محیط کشت ام . آر. وی. پی پرگنه مشکوک به اشرشیا را انتقال داده و برای مدت 3روز در اینکوباتور 33
ºCقرار دهید. پس از گذشته مدت فوق چند قطره معرف متیل رد به آن اضافه کنید، چنانچه اشرشیا در محیط باشد چون در اثر فعالیت آن محیط اسیدی می شود، پس از افزودن معرف رنگ محیط قرمز میگردد. زرد و یا نارنجی شدن محیط پس از افزایش معرف دلیل بر عدم وجود اشرشیا و منفی بودن آزمایش می باشد.

 

تست (Voges-Proskaur’s Test) – وی. پی :

این آزمایش جهت بررسی وجود کلی فرم هوازی، ائروباکتراروجنز صورت می گیرد و اساس آزمایش براین مبنا می باشد، که باکتری فوق قادرست در محیط دارای قند دکستروز فعالیت نموده و ایجاد ترکیبی بنام استیل متیل کاربینول (استوین) بنماید.

آزمایشات باکتریولوژی آب

محیط کشت مورد استفاده جهت انجام وی. پی تست، ام. آر. وی. پی است. جهت انجام آزمایش پرگنه مشکوک به ائروباکتراروجنز را در محیط فوق، کشت داده و برای مدت 2الی 3روز اینکوباتور 33 ºCقرار دهید.
– در جلسه بعد پس از تکان دادن لوله دارای محیط کشت داده شده فوق مقدار 1میلی لیتر از آنرا بداخل یک لوله استریل خالی انتقال داده و روی آن ابتدا 0/6میلی لیتر ( 12قطره) محلول آلفانفتل ( 8درصد در الکل اتیلیک) و بعد 0/2میلی لیتر ( 8قطره پتاس) % 80افزوده و بعد از تکان دادن و مخلوط نمودن کامل آنها با یکدیگر لوله محتوی ترکیبات فوق برای مدت حداقل 10دقیقه بگذارید در جای ثابت باقی بماند. ظاهر شدن رنگ صورتی تا قرمز تیره نشان دهنده مثبت بودن آزمایش و تولید استیل متیل کاریتول توسط ائروباکتراروجنز می باشد.

(Citrate Test) – سیترات تست :

این آزمایش با استفاده از محیط کشت سیمون سیترات آگار که به صورت شیبدار ) (Slantدر لوله تهیه شده است انجام می گیرد. تنها منبع کربن دار (ترکیب آلی) محیط کشت فوق سیترات سدیم می باشند. بنابراین تنها باکتریهائی می توانند در این محیط فعالیت مناسب داشته باشندکه قادر به مصرف سیترات باشند. از ترکیبات دیگر آن معرف برم تیمول بلو است که در محیط اسیدی سبز مایل به زرد در محیط خنثی سبز و در محیط قلیائی آبی می باشد. میکروارگانیسم هائی که در محیط مزبور کشت داده میشوند چنانچه قادر به مصرف سیترات باشند، سیترات سدیم را مورد استفاده قرار داده، سیترات آنرا مصرف و سدیم آنرا آزادمینمایند. باقیمانده های سدیم چنانچه با OHحاصل از متابولیسم سلولی همراه شوند ایجاد سود گردیده و در حضور معرف برم تیمول بلو که در محیط قلیائی آبی رنگ است، رنگ محیط کشت از سبز به آبی تبدیل می شود. جهت انجام آزمایش از پرگنه مشکوک به ائروباکتر مقداری برداشت نموده و از انتهای قسمتی که شیب محیط کشت شروع میشود به سمت بالا به صورت زیگزاک کشت داده و سپس برای مدت 84ساعت در اینکوباتور 33 ºCقرار دهید. پس از گذشت مدت فوق محیط های کشت داده شده را بررسی نمائید. چنانچه مطابق آنچه گذشت رنگ محیط کشت آبی گردیده بود، آزمایش مثبت بوده و احتمال وجود ائروباکتر در محیط تقویت می گردد. از پرگنه های ایجاد شده در محیط لام تهیه نموده و با روش گرم رنگ آمیزی نمائید. پس از مشاهده میکروسکوپی شکل باکتریهای مشاهده شده را رسم نمائید.

آزمایشات باکتریولوژی آب

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp