تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی

آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی :

در سالهاي اخیر به دلیل رشد جمعیـت و توسـعه شـهر نشـینی  نیاز به آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی ، صنعت و کشاورزي، مصرف سرانه آب و بـه تبـع آن تولیـد فاضـلاب افزایش چشمگیري یافته است. به همین دلیـل، اسـتفاده از فاضـلاب تصفیه شده به عنوان یک منبع آب پایدار بیش از پـیش مـورد توجـه مدیران صنعت آب و فاضلاب کشور قرارگرفته است. استفاده از پساب تصفیه خانه هاي فاضلاب در کشاورزي و صـنعت مزایـاي متعـددي از قبیل فراهم نمودن یک منبع آب ارزان و دائمی، کـاهش هزینـه هـاي تصفیه، آزادسازي بخشی از منـابع آب بـا کیفیـت خـوب بـراي سـایر مصارف و کاهش اثرات زیست محیطی دفع پساب به منابع آبی را بـه دنبال دارد.

پرسابقه ترین روش استفاده مجدد از پساب است، علاوه بر آن استفاده از پساب در زمین هاي زیر کشت دیم نیز آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی حائز اهمیت اسـت. امـا شـکل صحیح و بهداشتی این عمل که براساس استفاده از فاضلاب تصـفیه شده استوار میباشد، صرفاً در قرن اخیر مطـرح شـده اسـت. بخـش کشاورزي با توجه به مصرف بالاي آب داراي بزرگترین پتانسیل براي استفاده مجدد پساب تصفیه شده است. از فاضلاب شهري با جمعیـت یک میلیون نفر، بعد از تصفیه، میتوان براي آبیـاري 1500تـا 3500 هکتار زمین استفاده نمود. کشور ما به دلیل کـم بـودن ریـزشهـاي موجـود و نامناسـب بـودن پـراکنش زمـانی و مکـانی آن، در زمـره کشورهاي خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. مطالعات و بررسیها نشان میدهد که پتانسیل منابع آب تجدید شونده کشـور حـدود 130 میلیارد مترمکعب است. از طرفی بررسیها نشان میدهد که بر مبنايرشد فعلی جمعیت، نیـاز کشـور در سـال 1390حـدود 126میلیـارد مترمکعب و در سال ، 1400رقمـی معـادل 150میلیـارد مترمکعـب خواهد بود که %15از حجم آب قابل استحصال و منابع آب تجدیدپذیر بیشتر است.

روش هاي بیولوژیکی تصفیه فاضلاب برای آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی شامل فرآینـدهاي هـوازي، بیهـوازي ،آنوکسـیک، ادغـام فرآینـدهاي هـوازي- بـی هـوازي آنوکسیک و سیستم برکهاي میباشد که فرآیندهاي هوازي، بیهوازي و آنوکسیک به سیستم رشد معلق، رشد چسبیده و ادغام رشد معلـق و چسبیده تقسیمبندي میشوند دو نوع لاگون هـوادهی وجـود دارد :

لاگون هوازي که اکسیژن محلول و جامدات معلق درون حوضچه به طور یکنواخت توزیع شده است و  لاگون هوازي- بـیهـوازي کـه اختیاري نیز نامیده میشوند و از سه لایه تشکیل شـده اسـت کـه در لایه فوقانی بهصورت هوازي، لایه میـانی بـهصـورت هـوازي بـی هوازي و لایه پائینی بیهوازي میباشد، اما فقـط بخشـی از جامـدات معلق در حالت معلق قرار دارند وبخشی از مواد ته نشین میشوند. این فرآیند از نظر استفاده از زمین، ماشین آلات و تجهیزات، اجرا و بهـره– برداري، شوكپذیري در حقیقت بین واحدهاي ساده، مثل برکـه هـاي اختیاري و واحدهاي کارآمد وفشردهتر مانند لجن فعال که از برگشـت لجن استفاده میشود قرار میگیرد وبـا توجـه بـه قابلیـت انعطـاف در طراحی، کاربرد مفیدي در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته پیدا کرده و به طور وسـیعی در تصـفیه فاضـلاب آلـی کـه قابـل تجزیـه بیولوژیک هستند به کار مـیرود. اسـتفاده روز افـزون از لاگـونهـاي هوادهی براي تصفیه فاضـلاب بهداشـتی و صـنعتی و سـایر صـنایع گزارش شده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه لاگـونهـاي هـوادهی جـز فرآیندهاي نسبتاً ساده و ارزان تصفیه فاضلابهـاي شـهري هسـتند، این سیستم تصفیه فاضلاب به طور وسیعی در ایالات جنوبی و جنوب غربی آمریکا و مناطق گرمسیر جهان مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیرنـد.

مدیریت زمانبندي مراحل گذار آب درون تصفیه خانه بیان کـرد ایـن زمانبندي بـدین صـورت اسـت کـه فاضـلاب بـه طـور تقریبـی در حوضچه هاي هوادهی 5روز بمنظور آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی ، در حوضچه هاي تـه نشـینی 4روز و در حوضچه جلادهی 2روز باقی میماند. مرحله تکمیلی و نهایی کلرزنی هم 12ساعت به طول میانجامد. لذا کلیه فرآیند تصفیه حدود 11روز به طول میانجامد، در شکل شماتیک فرآیند تصـفیه فاضـلاب در تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد 1را نشان میدهد، در واقع هدف اصلی از این تحقیق علاوه بر همگام نمودن توسعه صنعتی با در نظر داشتن مسئله حفظ محیط زیست که مورد توجه مسئولین نیز میباشد، کمک کردن به معضل بحـران آب موجـود در شـهر مشـهد و نیـز ضـرورت استفاده از پساب تصفیه شده تصفیهخانههاي فاضلاب به عنوان یـک منبع پایدار به جاي آب چاه در آبیاري و کشـاورزي امـري ضـروري و اجتنابناپذیر میباشد، که خود نیازمند کنترل جدي بـر شـاخصهـاي کیفی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشـهد جهـت اسـتفاده در آبیاري و فضاي سبز شهر مشهد مـیباشـد، البتـه بـا تحلیـل نتـایج و تجربیات مشابه حاکی است که عوامل جانبی دیگري نیز بر شـاخص– هاي کیفی پساب تصفیه شده تأثیرگذار هستند برخـی از ایـن عوامـل عبارتند از نقش مثبت دمـاي مـؤثر و نیـز نشـت آب در رونـد تصـفیه فاضلاب میباشد، البته خاطر نشان مـیگـردد ، عامـل اصـلی نوسـان کیفیت پساب خروجی عمدتاً به جاي دما ، نشت آب مـیباشـد کـه در فصل زمستان با ترقیق بیش ازحد فاضلاب ورودي به دلیل بارندگی و روان آبها در کیفیت پساب خروجی مؤثر است.

آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp