تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه آب در تهران

آزمایشگاه آب در تهران :

 

پيشگيري از بيماريهاي منتقله از آب در آزمایشگاه آب در تهران  قابل اندازه گیری است وتشخيص وسنجش انواع آلاينده ها در آب آشاميدني مستلزم داشتن اطلاعات و داده هاي قابل اطمينان مي باشد ودر اين راستا آزمايشگاهها ي بهداشت آب وفاضلاب مرجعي براي دسترسي به اين اطلاعات مي باشد . به منظور رسيدن به اين اهداف وارائه نتايج مطمئن ،با دقت بالا و به منظور يكسان سازي روشهاي آزمون فيزيك و شيميايي آب آشاميدني وعدم استفاده از منابع ومراجع متعدد وغير معتبر در انجام آزمايشات آب ، باید اجرا گردد.

پارامتر PH و TDS  از پارامتر های عمومی است که در آزمایشگاه آب در تهران اندازه گیری می شود. بمنظور تعیین PH ، شرحی از این آزمایش در زیر ارائه می گردد :

آزمایش pHو محل اندازه گیری :

ممکن است تغییر غیرمتعارف pHفاضلاب ورودی، ناشی از تجزیه بی هوازی مواد آلی در شبکه جمع آوری یا خطوط انتقال بوده یا نمایانگر تخلیه غیرمجاز فاضلابهای صنعتی باشد. تغییر غیرمتعارف pHفاضلاب در بعضی واحدها مثل حوض هوادهی فاضلاب یا حوض هاضم لجن، ممکن است ناشی از نیتریفیکاسیون یا ایجاد شرایط بی هوازی در این واحدها باشد. در تصفیه خانه موردنظر، محل اندازه گیری pHو تعداد دفعات اندازه گیری به شرح زیر است :

آزمایشگاه آب در تهران

اندازه گیری دمای فاضلاب و محل اندازه گیری :


دما، بر خاصیت ته نشینی مواد جامد معلق در حوض ته نشینی و واکنشهای بیوشیمیایی اثر دارد، برای اطمینان از اینکه دمای فاضلاب در حدود قابل قبول است، باید دمای فاضلاب ورودی به تصفیه خانه، 6هر ساعت یکبار (4بار در روز) اندازه گیری شود.

آزمایش تعیین غلظت اکسیژن محلول DO و محل نمونه برداری :


در تصفیه خانه فرض شده، غلظت اکسیژن محلول درحوض هوادهی و حوض هاضم هوازی لجن، باید در محدوده معینی قرار داشته باشدبا استفاده از غلظت اکسیژن محلول لجن هضم شده، میتوان نرخ اکسیژن گیری ویژه 2را به دست آورد برای اطمینان از این مورد، باید مقدار غلظت اکسیژن محلول را دست کم یکبار در روز در مایع مخلوط هر حوض هوادهی و یکبار در هفته در حوضهای هوازی هاضم لجن اندازه گیری کرد. محل اندازهگیری و تعداد دفعات آزمایش تعیین غلظت اکسیژن محلول در این تصفیهخانه به شرح زیر است.

آزمایشگاه آب در تهران

محاسبه کل جامدات محلول (TDS) با استفاده ازمجموع اجزاء اندازه گيري شده بر حسب ميليگرم در ليتر به صورت زير مي باشد:


TDS 0.6(As CaCo
3 Alkalinity) + Na + K  + Ca +Mg + cl  + SO4 + SiO 2 + NO+ F

 

 

 

 

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp