تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه آب و خاک کرج

 آزمایشگاه آب و خاک کرج

آزمایشگاه آب و خاک کرج شرکت آبرام در حکیمیه ، پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی واقع شده است. این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات پیشرفته جهت اندازه گیری مواد مغذی مورد نیاز گیاه در خاک می باشد. این پارامتر ها شامل نیتروژن کل خاک ، فسفر کل خاک ، پتاسیم خاک ، اسیدیته و هدایت الکتریکی ، مواد آلی خاک ، درصد مواد خنثی شونده خاک ، آهن ، مس و بور نمونه های خاک می باشد. روش نمونه برداری خاک مطابق فیلم زیر می باشد

به دلایل متعددی از جمله کمبود مواد آلی، ماهیت خاک های زراعی کشور (که عمدتاً آهکی می باشند) بیکربناته بودن منابع آب آبیاری، استمرار در مصرف نامتعادل کودها و عدم رواج مصرف کودهای ریزمغذی، محصولات کشاورزي تولیدي مقدار ناچیزي از عناصر ریزمغذي را دارا بوده که موجب شده افراد جامعه ما عمدتاً به نحوی از کمبود عناصر غذایی به ویژه ریزمغذی ها در مضیقه
باشند. 

اندازه گیری نیتروژن خاک

اندازه گیری نیتروژن در نمونه های خاک به روش کجلدال انجام می شود. نیتروژن (N) گلوگاه رشد بوده، زیرا بیشترین درصد اندام گیاهی را تشکیل می دهد و در صورت عدم مصرف بهینه کودهای نیتروژنی، کشاورز با بیشترین کاهش تولید مواجه میشود. در میان غلات، ذرت و برنج به دلیل عملکرد بالاتر، بعد از نیتروژن، نسبت به پتاسیم و روي پرتوقع تر مي باشند. پویایي و تحرک بالاي نیتروژن در خاک باعث شده که زمان مصرف آن براي موفقیت در تولید دانه و پروتئین از اهمیت ویژه اي برخوردار باشد. بهترین زمان مصرف آنها نزدیک به زمان حداکثر نیاز مطابق با مراحل رشد محصولات زراعی به شرح ذیل ميباشد:

  • یک چهارم قبل از کاشت
  • یک چهارم در مرحله پنجه دهي
  • یک چهارم در مرحله تشکیل ساقه 
  • یک چهارم در مرحله گلدهي
آزمایشگاه آب و خاک کرج

پتاسیم خاک

مقدار پتاسیم (K) در آزمایشگاه آب و خاک کرج مربوط به شرکت آبرام اندازه گیری می شود مصرفي بسته به نوع گیاه، عملکرد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایي خاک زیرکاشت متفاوت است. اگر مقدار پتاسیم قابل استفاده خاک با روش استات آمونیوم یک نرمال، بیش از 300میليگرم درکیلوگرم خاک باشد، نیاز به مصرف سولفات پتاسیم قبل از کاشت نخواهد بود، ولي به هر حال مصرف 50کیلوگرم در هکتار کلرور پتاسیم همراه با سرک بهاره اوره، توصیه ميشود. سولفات پتاسیم قبل از کاشت مصرف و با شخم زیر خاک قرار داده شود. در صورتي که پتاسیم موجود در خاک براي رفع نیاز گیاه کافي نباشد و کود پتاسیمي نیز قبل از کاشت مصرف نشده باشد، مصرف سرک کلرورپتاسیم در دو الي سه نوبت همزمان با مصرف سرک کودهاي نیتروژنی در مراحل اولیه رشد محصولات زراعی توصیه ميشود. براي محصولات زراعی، مصرف سولفات پتاسیم یا کلرور پتاسیم از نظر نوع کود تفاوت چنداني نداشته و حتي در خاکهاي شور نیز بدون خطر، قابل مصرف ميباشند. با این وجود در صورت امکان، مصرف سولفات پتاسیم در خاکهاي شور (با شوري بیش از 6دسي زیمنس بر متر) ارجحیت دارد. در شرایط شور، اختصاص پتاسیم بیشتر، سبب افزایش تحمل به شوری میشود. از طرفی پتاسیم مقاومت به تنش خشکی غلات را افزایش میدهد. در صورتي که میزان رس خاک بیشتر از 30 درصد باشد، میزان 50کیلوگرم سولفات پتاسیم به مقادیر بالا اضافه شود. 

 فسفر خاک

حد بحراني فسفر (P) در آزمایشگاه آب و خاک کرج اندازه گیری می شود. براي غلات 12و براي ذرت 15میليگرم در کیلوگرم خاک با روش اولسون مي باشد. اگر فسفر قابل استفاده خاک کمتر از 5میليگرم در کیلوگرم باشد، مقدار سوپر فسفاتترپیل مصرفي ،100اگر 10میليگرم در کیلوگرم باشد، 50کیلوگرم در هکتار و در صورتيکه مقدار فسفر خاک بیش 12میليگرم در کیلوگرم باشد، نیازی به مصرف کودهاي فسفاتی نخواهد بود.

 

 

 

4.7/5 - (4 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp