تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه آب و فاضلاب :

آزمایشگاه آب و فاضلاب تبریز ، تهران، کرج و تمامی شهر های ایران ملزم به سنجش پارامتری های میکروبی و شیمیایی آب و فاضلاب می باشند. پارامترهاي ميكروبي به ويژه عوامل مدفوعي آلاينده آب از مهمترين شاخصهاي مرتبط با بهداشت و سلامت آن محسوب ميگردند و مولد بيماريهاي متعددي ميباشند. در تعيين وضعيت كيفي آب از شاخص هاي مختلف ميكروبي به منظور كاربري هاي متعدد استفاده ميشود كه درجدول زیر اين عوامل به ترتيب اهميت با توجه به نوع كاربري مرتبط معرفي ميگردند. براساس برنامه آب GEMSو WHOاندازه گيري كل كليفرم و كليفرمهاي مدفوعي (مقاوم به حرارت) براي اهداف گزارش حاضر پيشنهاد ميگردد. مسلما عوامل مختلف ميكروبي در محيطهاي طبيعي آبهاي سطحي و مخازن به دليل تماس آب در حوضه و مخزن با انواع منابع آلودگي و حيوانات و موجودات احتمال وجود دارند ؛

آزمایشگاه آب و فاضلاب تبریز

فهرست تجهيزات مورد نياز جهت آزمایشگاه آب و فاضلاب :


براي نمونه برداري و حمل نمونه هاي آب تجهيزات و ظروف زير بايد تهيه گردد:

 • ظروف و بطريهاي شيشهاي بيرنگ، شيشهاي تيره (براي نگهداري و حمل نمونه هاي مواد آلي تجزيه پذير و هيدركربنها و مواد فرار)، پلياتيلني سفيد.
 • جعبه هاي حمل نمونه با قابليت خنك نگاه داشتن آن
 • كيسه ها يا بطري هاي يخ
 • ابزار نمونه برداري آب از اعماق نظير
 • نمونه گير رسوبات سطحي بسترGrab Sampler
 • نمونه گير رسوبات مغزه بستر Core Sampler
 • شناور به منظور دسترسي به ايستگاههاي سطحي مخزن در صورت نمونه برداري رسوبات بستر شناور بايد مجهز به وينچ باشد.
 • دستگاه هاي ميداني اندازه گيري پارامترهاي كيفيت آب در محل دما، اكسيژن محلول، هدايت الكتريكي، ،pH،مجموع
  جامدات محلول، ديسك سكچي
  به منظور اندازه گيري ميزان شفافيت آب.

 

پارامترها و شاخصهاي معرفي شده بايد با غلظتهاي زمينه اي و استانداردهاي كيفيت آب، مورد مقايسه قرار گرفته و موارد و پارامترهايي كه غلظت ميانگين ماهيانه و ساليانه آنها از استانداردها تجاوز مينمايد تعيين گردند. براي تعيين تجاوز از غلظت استاندارد بايد براساس روشهاي آماري ميانگين و انحراف معيار نتايج پايش محاسبه و براساس آزمونهاي استاندارد آماري تفاوت مثبت معنيدار با استانداردها يا غلظتهاي زمينهاي يا مورد نظر تاييد گردد. شايان ذكر است كه براي مخازن با كاربري آب كشاورزي يا صنعت با توجه به اينكه كيفيت آب مورد نياز در صنايع مختلف و محصولات مختلف كشاورزي متفاوت است مقايسه كيفيت آب مخازن با آنها انجام نميشود. بنابراين مقايسه هاي كيفيت آب اندازه گيري شده در مخازن بايد با استانداردهاي ارايه شده در جدول زیر انجام می پذيرد.

آزمایشگاه آب و فاضلاب تبریز
آزمایشگاه آب و فاضلاب تبریز

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp