تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش آلودگی آب تهران

آزمایش آلودگی آب تهران :

آزمایش آلودگی آب تهران ، ازدیاد جمعیت و گسترش شهرنشینی، صنعتی شـدن و کــاربرد نامناســب و اســتفاده بــی رویــه از زمــین ، مســایل زیست محیطی متعددی را ایجاد نموده است که آلودگی منـابع آب یکی از پیامدهای مهم آن به شمار میآید. مناطق مسـکونی تهران آب تراکم بالا و درمحل های نامناسب، منابع آب منطقه را به طور چشم گیری تخریب میکند. زیرا حجم و بار کلی فاضلاب هـای
شهرها و مناطق پرجمعیت به لحاظ رشد مثبت جمعیـت و نیـز افزایش مصرف سرانه آب سالیانه، رو به ازدیاد اسـت. حـال اگـر منطقه فاقد سیستم جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب باشد و فاضلاب به صورت سنتی در چاه های جاذب دفع گردد ،
آلودگی منابع آب به ویژه آب های زیر زمینی اجتنـاب ناپـذیر و غیر قابل جبران میباشد. این پیامدها ممکن است هم در شـکل تغییرات کیفی و هم تغییرات کمی باشند.
پارامترهای کیفی آب در جدول زیر خلاصه شده است. قابلیت شرب یک آب چنین بیان میشود: آبی که میزان عوامـل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی آن درسطحی باشد که مصرف آن در کوتاه مدت یا دراز مدت سبب عوارض سوء در انسان نگردد . زیرا وجود این عوامل در آب اثـرات نـامطلوب بـر سلامتی انسان گذارده و یا مانع مصرف بهینه آن میگردد.

از پارامترهایی که در آزمایش آلودگی آب تهران مـی تـوان به آن ها اشاره نمود می توان به میکروارگانیسم های بیماری زا، باکتری ها، ویروس ها، پروتوزوئرها و کرم های انگلی اشاره نمود. تجزیــه و تحلیــل آب بــرای شــناخت تمــامی عوامــل بیماری زا میتواند بسیار وقتگیر و از نظر هزینه بسـیار گـران قیمت باشد. آزمایش هایی که بر روی گونههای خاصی از عوامل بیماریزا صورت میگیرد، معمولاً تنها در صورتی انجام میشـود که تردیدی در خصوص وجـود بـاکتری هـای ویـژهای احسـاس شود. در سایر مـوارد خلـوص  آب بـا اسـتفاده از ارگانیسـمهـای شاخص،کنترل و بررسی میشود.

آزمایش آلودگی آب تهران

بیشتر عوامل بیماری زایی که منشأ آبی دارند از طریقمدفوع به آب راه مییابند. بدین ترتیب هـر ارگانیسـمی کـه درمجرای روده انسانها مستقر میشود و مشخصات یادشده را داراباشد، یک ارگانیسم شاخص خوب به شـمار مـیرود. ارگانیسـمهایی که به مقدار زیاد این خصوصیت را دارا هستند متعلـق بـهگـروه کلیفـرم مـدفوعی هسـتند. ترکیبـی از چنـدین زنجیـرۀباکتریایی که مهم ترین آن ها Escherichia Coli در آزمایش آلودگی آب تهران و آب آشامیدنی شاخص  مـیباشـد.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :

سلام
اخیرا دو بار شاهد وجود انگل بودم که بار دوم بوضوح از سر شلنگ آب خارج شد.
مانند نخ کاموای نازک قهوه ای حدود 4 سانتیمتر

whatsapp