تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آمونیاک چیست؟

آمونیاک چیست :

آمونیاک چیست ؟ یکی از مهمترین ترکیبات هیدروژن دار نیتروژن یا به عبارتی مواد نیتروژن دار است. آمونیاكیکی از مواد خام پایه براي صنایع و به ویژه کشاورزي است .

آمونیاک (Ammonia) آمونیاك 8 میلیون تن مربوط به / تولید جهانی آمونیاک در سال 2002 حدود 143 میلیون تن بود که از از این میزان 3 تولید خاورمیانه است . این در حالی است که ظرفیت تولید آمونیاک در جهان 170 میلیون تن و در خاورمیانه 10 میلیون تن است . در حال حاضر نیز حدود 3 درصد از مصرف انرژي دنیا براي تهیه آمونیاك صرف می شود.

آمونیاک در ایالات متحده :

نگاهی به آمار و ارقام تولید آمونیاك در ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت شیمیایی پتروشیمیایی داشته باشیم .آمونیاك سومین فرآورده شیمیایی از نظر تولید در ایالات متحده (سال 1979 میلادي ) بوده است . میزان کل تولید آمونیاك در سال 1981 در ایالات متحده ،در سال های 2000 و 2001 ، 19 میلیون تن بوده است . البته این رقم یک مقدار پیش رونده نبوده بلکه در سال هاي99 بیش از 9 میلیون تن بوده است. افزایش قیمت گاز طبیعی و نیز / 15 و 5 /7 ، 16/ میزان تولید به ترتیب معادل 6 کاهش تقاضاي مرتبط با شرایط آب و هوایی از جمله دلایل کاهش تولید آمونیاك در ایالات متحده بوده است.

حدود 80 % آمونیاك در تهیه کودهاي کشاورزي، 20 % در تهیه الیاف و پلاستیک ها و حدود 5% در تهیه مواد منفجره تجاري و نظامی به کار می رود.

کاربرد آمونیاک چیست :

– کاربرد مستقیم به عنوان کود شیمیایی
(گرم و سرد کردن یک فلز یا آلیاژ براي دستیابی به خواص مورد نظر)                                                                                                 – فرآوري گرمایی                                                                                                                                                           – خمیر کاغذ سازي
– تولید اسید نیتریک و نیتراتها
– تولید استرهاي اسید نیتریک و ترکیبات نیترو
– تهیه انواع گوناگون مواد منفجره
– به عنوان سرد کننده
– تهیه اوره، هیدروکسیل آمین و هیدرازین
-افزون بر موارد بالا بسیاري از ترکیبات آلی نظیر آمینها، آمیدها و …از آمونیاك مشتق میشوند. تهیه می شوند به طور (anhydrous) بیشتر ترکیبات آمونیاك و همچنین اسید نیتریک از آمونیاك بی آب مستقیم در تولید کودهاي کشاورزي به کار میرود.

وجود بیش از حد آمونیاک در فاضلاب ورودی به تصفیه خانه ، نشان دهنده تخلیه غیرمجاز فاضلاب های صنعتی حاوی این ماده به شبکه فاضلاب شهری است. وجود بیش از آمونیاک در فاضلاب ورودی به تصفیه خانه ، مشکلات زیر را به وجود خواهد آورد:
− باعث اختلال در فعالیت میکروارگانیسم ها و در نتیجه مختل شدن کار تصفیه فاضلاب می شود.
− باقی ماندن آمونیاک در فاضلاب خروجی از تصفیه خانه که در وضع محیط پذیرنده اثر نامطلوب دارد.

محل نمونه برداری و تعداد دفعات آزمایش تعیین غلظت آمونیاک در تصفیه خانه فرض شده به شرح زیر است:

آمونیاک چیست

اعداد و نوع آزمایش های موردنیاز در یک تصفیه خانه فاضلاب نشان میدهد که آمونیاک چیست ، به فرآیند تصفیه و نوع و تعداد واحدهای تصفیه بستگی دارد. اگر تصفیه خانه فرض شده در بخش مقدمه ، دارا ی یک واحد آشغالگیر ، یک واحد دانه گیر ، دو حوض ته نشینی مقدماتی ، چهار حوض هوادهی ، چهار حوض ته نشینی ثانویه ، دو حوض تماس کلر ، دو حوض هوازی هاضم لجن ، دو حوض تغلیظ لجن و چهار بستر لجن خشک کن بوده و این واحدها ، طبق شکل ( 1) در مدار تصفیه قرارگرفته باشد، برای راهبری تصفیه خانه و نیز کنترل غلظت آلودگی ها در فاضلاب تصفیه شده ، 13 ) شرح – 1) تا ( 2 – آزمایش هایی موردنیاز خواهد بود که تعداد و نوع آن ، با دلایل انجام آزمایش در بندهای ( 2 داده شده است.

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp