تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش جانشيني نيترات نقره

آزمایش جانشيني نيترات نقره

هدف از آزمایش جانشيني نيترات نقره ،  بررسي مكانيسم مربوط به جانشيني يون هاي فلزي است که با توجه به نقش الكترون در فرآيند اكسايش كاهش و نقش اساسي آن در مكانيسم اكثر واكنش هاي شيميايي ، بجاست كه مساله رقابت بـراي دريافت يا از دست دادن الكترون را از راه انجام دادن چنـد آزمـايش و جمـع آوري مشاهدات گوناگون بررسي كنيم تا بدين ترتيب به نظامي سـاده دسـت يـابيم. 

آزمایش جانشيني نيترات نقره


وسايل مورد نياز آزمایش جانشيني نيترات نقره :

 • بشر 100ميلي ليتري
 •  لوله آزمايش  
 • همـزن ميلـه اي
 • ترازوي آزمايشگاهي
 •  زمان سنج
 • سيم مسي
 •  نيترات نقره AgNO3
 • آب مقطر 

آزمایش جانشيني نيترات نقره :

براي انجام آزمايش مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد :

 • يك سيم مسي به طول 30سانتي متر را برداشته و 23سانتي متر از يك سـر آن را با پيچيدن به دور بدنه لوله آزمايش به صورت فنر در آورده و بعد كمي از سـر ديگر آن را به عنوان دسته تا كرده و سپس آن را وزن كنيد W1
 • يك بشر را پس از شستن و خشك كردن به دقت وزن نماييدW2 آنگاه در حدود 1 گرم نيترات نقره را داخل بشر ريخته و حدود 50ميلي ليتر آب مقطر بـه آن اضافه كنيد و سپس آن را هم زده تا نيترات نقره به طور كامل در آب مقطر حل شود
 • سيم مسي را داخل بشر طوري قرار دهيـد كـه قـسمت فنـري آن كـاملا در محلول غوطه ور شده و سر ديگر آن هم بر روي لبه بشر قلاب شـود آنگـاه بعـد از گذشت 30ثانيه سيم مسي را چند بار در داخل بشر تكان داده تا ذرات نقره تشكيل
  شده بر روي آن جدا شده و داخل محلول بريزد و سپس سـيم مـسي را از محلـول خارج كرده و به وسيله آب مقطر ذراتي را هم كه ممكن است به آن چسبيده باشـند را جدا كنيد و پس از خشك كردن كامل آن را وزن كنيد
  W3
 • مدتي صبر كنيد تا ذرات نقره موجود در بشر كاملا ته نـشين شـده و سـپس محلول را دكانت كنيد (محلول رويي را جدا و خالي كنيد) و بعد كمي محلول رقيـق نيترات نقره به آن اضافه نموده و پس از هم زدن و ته نشين شدن ذرات نقره دوبـاره
  محلول را دكانت كنيد و سپس چند مرتبه هم آب مقطر اضافه كرده و دكانت كرده تا ذرات نقره كاملا شسته شوند آنگاه بعد از خشك كـردن ذرات نقـره
  ، بـشر را وزن کنید
 • نتايج حاصله را به همراه پاسخ سئوالات مطرح شـده در گـزارش كـار خـود بياوريد.

5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp