تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش مواد مغذی

آزمایش مواد مغذی:

برای آزمایش مواد مغذی  در تصفیه خانه های بیولوژیکی به روش لجن فعال ، کمبود مواد مغذی (فسفر کل ، ارتوفسفات ، نیتروژن کل کجلدا ل، نیتریت و نیترات ) باعث ایجاد اختلال در سیستم می شود . وجود بیش از حد این ترکیبات در فاضلاب ورودی ، نشانه تخلیه غیرمجاز فاضلاب های صنعتی (شامل این مواد ) به شبکه فاضلاب شهری است. بر اثر وجود بیش از حد این مواد در فاضلاب ورودی به تصفیه خانه ، و هم چنین مصرف مقدار محدودی از آ نها توسط میکروارگانیس مها، سرانجام باقیما نده آن مواد همراه با فاضلاب تصفیه شد ه ، به محیط وارد خواهد شد . تخلیه فاضلاب حاوی مواد مغذی زیاد، مشکلات زیر را به وجود می آورد:
− در آب ها ی سطحی باعث رشد بیش از حد جلبک ، ایجاد پدیده اوتریفیکاسیون و کاهش کیفیت آب می شود.
− در آب های زیرزمینی ، افزایش بیش از حد این ترکیبات باعث کاهش کیفیت آب می شود.

محل نمونه برداری و تعداد دفعات آزمایش مواد مغذی در تصفیه خانه موردنظر به شرح زیراست :

آزمایش مواد مغذی

عدد و نوع آزمایش های موردنیاز در یک تصفیه خانه فاضلاب ، به فرآیند تصفیه و نوع و تعداد واحدهای تصفیه بستگی دارد. اگر تصفیه خانه فرض شده در بخش مقدمه ، دارا ی یک واحد آشغالگیر ، یک واحد دانه گیر ، دو حوض ته نشینی مقدماتی ، چهار حوض هوادهی ، چهار حوض ته نشینی ثانویه ، دو حوض تماس کلر ، دو حوض هوازی هاضم لجن ، دو حوض تغلیظ لجن و چهار بستر لجن خشک کن بوده و این واحدها ، طبق شکل ( 1) در مدار تصفیه قرارگرفته باشد، برای راهبری تصفیه خانه و نیز کنترل غلظت آلودگی ها در فاضلاب تصفیه شده ، 13 ) شرح – 1) تا ( 2 – آزمایش هایی موردنیاز خواهد بود که تعداد و نوع آن ، با دلایل انجام آزمایش در بندهای ( 2 داده شده است

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp