تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش های تصفیه فاضلاب

آزمایش های تصفیه فاضلاب :

آزمایش های تصفیه فاضلاب در سال هاي اخير، به علت رعايت ضوابط تخليه فاضلاب ها به انواع منابع پذيرنده در جهت حفظ شرايط زيست محيطي، ايجاب مي كند كه فاضلاب تصفيه شده در تصفيه خانه ها مشخصات كيفي قابل قبولي داشته باشد

تامين شرايط بهداشتي، جلوگيري از آلودگي منابع آب و نياز به استفاده مجدد از فاضلاب هاي شهري اقتضا مي كند كه براي شهرهاي ايران شبكه هاي جمع آوري و تصفيه خانه هاي فاضلاب ايجاد شود. با توجه به شهرهاي موجود كه فقط تعداد كمي از آنها داراي تاسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب مي باشند و با احتساب توسعه آينده اين جوامع و ايجاد شهرها و شهرك هاي جديد مي توان انتظار داشت كه تا سال ،1400حدود 800تصفيه خانه فاضلاب شهري به وجود آيد كه سرمايه گذاري مالي و انساني عظيمي را در برخواهد داشت.تصفيه فاضلاب شهري نیاز ، عموما در سه مرحله عمليات فيزيكي، شيميايي و زيستي است که نیاز به آزمایش های تصفیه فاضلاب ضروری است براي جداسازي و پاكسازي آلاينده هاي فاضلاب انجام مي شود.

هر يك از اين مراحل شامل فرايندهاي گوناگوني است كه حسب مقدار بده و غلظت فاضلاب، شرايط محيطي و اقتصادي، يك يا تركيبي از انواع آن ها به كار گرفته مي شوند. عمليات بايد به گونه اي باشد كه فاضلاب خروجي از تصفيه خانه در صورت تخليه به محيط، به استانداردهاي مجاز تعيين شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست، برسد و يا شرايط لازم براي استفاده مجدد در آبياري يا ساير كاربردها را به دست آورد. در اين صورت گاهي نياز است كه از عمليات تصفيه تكميلي نيز استفاده شود. آزمایش های تصفیه فاضلاب ، تصفيه فيزيكي عبارت است از يك رشته فرايندهايي كه در آن ها با استفاده از خواص فيزيكي و ابزار مكانيكي، مواد معلق از فاضلاب جدا مي شود. اين عمليات در تصفيه فاضلاب شهري عمدتا عبارتند از: آشغال گيري، دانه گيري، ته نشيني و شناورسازي. آشغال گير، وسيله يا دستگاهي است كه در مسير
جريان ورودي فاضلاب به تصفيه خانه قرار داده مي شود و مانع از عبور آشغال ها به ساير تجهيزات و واحدهاي تصفيه مي شود. عدم جداسازي اين آشغال ها باعث صدمه زدن به تلمبه ها و اخلال در كار ساير واحدهاي تصفيه مي شود.
هدف از دانه گيري، حذف شن و ماسه و مواد جامد سنگين معلق و عمدتا غير آلي موجود در فاضلاب كه عموما دانه ناميده مي شوند، مي باشد. عدم حذف اين مواد مي تواند سبب گرفتگي لوله ها، كانال ها و مجراها، سايش وسايل و قسمت هاي مكانيكي، كاهش حجم مفيد ساير واحدهاي تصفيه و افزايش تواتر تخليه لجن در هاضم هاي لجن شود. یکی از آزمایش های تصفیه فاضلاب هاي حوض ته نشيني، جامدات معلق سنگين تر از آب، از طريق ته نشيني ثقلي، ته نشين شده و توسط سامانه هاي مكانيكي در چاله اي در كف حوض، جمع آوري و از آنجا توسط فشار هيدرواستاتيك و يا تلمبه به بيرون از حوض هدايت مي شوند. چربي و روغن و ساير مواد سبكتر از آب در سطح حوض شناور شده و توسط كفاب روب هاي از سطح مايع جمع آوري و تخليه مي شوند. شناورسازي نيز عملي است كه در آن از طريق وارد كردن حباب هاي ريز هوا
به داخل يك حوض، عمل جداسازي ذرات جامد از فاضلاب انجام داده مي شود. حباب هاي هوا به ذرات جامد چسبيده و باعث صعود ذرات به سطح مايع و شناورشدن آنها مي شود. از عمل شناور سازي براي جدا كردن ذرات ريز معلقي كه به راحتي ته نشين نمي شوند استفاده مي شود. ذرات شناور شده در سطح از طريق كفاب روبي جمع آوري و تخليه مي شوند. فرايندهاي تصفيه شيميايي شامل عملياتي است كه در آنها از طريق افزودن مواد شيميايي و ايجاد واكنش هاي شيميايي، عمل حذف ناخالصي ها از فاضلاب انجام مي شود عمليات معمول شيميايي و آزمایش های تصفیه فاضلاب عبارتند از:

آزمایش های تصفیه فاضلاب عبارتند از رسوب دادن شيميايي، تنظيم pHو گندزدايي. رسوب دادن شيميايي به معني افزودن مواد شيميايي جهت تبديل مواد محلول به نامحلول و ذرات كلوئيدي به ذرات درشت و در نتيجه تسهيل در ته نشيني و جداسازي اين مواد از فاضلاب است. رسوب دادن شيميايي در تصفيه فاضلاب، در موارد مختلفي از جمله: انعقاد ذرات كلوئيدي، تبديل آن ها به توده هاي درشت و ته نشيني آن ها در حوض هاي ته نشيني و همچنين حذف شيميايي فسفر مورد استفاده قرار مي گيرد. افزودن اسيد يا قليا به فاضلاب تا محدوده pHمورد نظر را تنظيم pHمي گويند. به منظور اطمينان از كاركرد مناسب و مداوم هر سامانه، لازم است كه اندازه گيري هايي به طور پيوسته يا تناوبي از آن به عمل آيد. برخي از اندازه گيري ها، جهت كنترل عمليات و برخي ديگر جهت اطمينان از كاركرد مناسب سامانه و راهبري دراز مدت آن پايش مي شوندهمچنين از اين پارامترها مي توان در طرح تصفيه خانه هاي جديد و توسعه و ارتقاي تصفيه خانه موجود متناسب با اقليم هر منطقه استفاده نمود.

آزمایش های تصفیه فاضلاب

به طور كلي وضعيت كاركرد و عمليات سامانه ها يا فرايندها را مي توان از طريق اندازه گيري هاي كمي و مشاهدات كيفي مربوط به فرايند و نيز تجهيزات به كار رفته بررسي نمود. بر اين اساس مي توان پارامترهاي هر سامانه را به دو دسته، پارامترهاي فرايندي و پارامترهاي تجهيزاتي تفكيك نمود كه در زير توضيحاتي درباره آنها آمده است.

پارامترهاي راهبري دراز مدت، پارامترهايي هستند كه در واقع نشان دهنده عملكرد يا بازده سامانه هاي مختلف است. از جمله آزمایش های تصفیه فاضلاب عبارتند از:  BOD،COD ،TSS ،TSو فيكال كليفرم را نام برد. همچنين، ساير پارامترهايي كه نشان دهنده شرايط كاري عمليات بوده اما كنترلي روي آن صورت نمي گيرد، مانند بده، آمونياك و نيترات، دماي ورودي و pHورودي را نيز مي توان جزو اين دسته پارامترها قرار داد چرا كه آگاهي از چگونگي روند تغييرات و انحرافات اين متغيرها مي تواند اطلاعات مناسبي را در مورد راهبري بهتر و جلوگيري به موقع از بروز اشكال در سامانه و انجام اقدامات پيشگيرانه به دست دهد. با توجه به عملكرد به دست آمده از واحد، مي توان تصميم گيري هاي لازم را در صورت لزوم، به منظور تغيير شرايط عملياتي در راستاي دستيابي به عملكرد مطلوب، انجام داده و يا
تاثير احتمالي روي واحدهاي پايين دستي را بررسي و اقدامات پيشگيرانه به منظور كاهش تاثيرات را به عمل آورد.
پارامترهاي طراحي با حجم و ساير مشخصات تصفيه خانه در ارتباط بوده و در بهبود طرح تصفيه خانه هاي موجود و يا طراحي تصفيه خانه هاي مشابه مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. از جمله اين پارامترها مي توان موارد ذيل را ذكر كرد.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp