تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش cod آب

آزمایش cod آب :

آزمایش cod آب كه توسط روش دي كرومات تعيين مي شود، مي تواند به عنوان يك اندازه گيري تقريبي اكسيژن موردنياز تئوري درنظرگفته شود. براي مثال مقدار اكسيژن مصرف شده دراكسيداسيون شيميايي كامل مواد متشكله آلي به محصولات نهايي غيرآلي. نزديك بودن مقادير نتايج آزمون به مقدار اكسيژن موردنيازتئوري به ميزان كامل بودن اكسيداسيون بستگي دارد. مقدار زيادي ازتركيبات آلي به ميزان تا 90 درصد تا 100 درصد اكسيدمي شوند و در آب هايي مانند فاضلاب هاي شهري كه اين تركيبات غالب هسـتند.

آزمایش cod آب يك اندازه گيري واقعي از اكسيژن موردنيازتئوري است براي ساير آب ها كـه داراي مقاديرزيادي از تركيبات مشخص هستندكه تحت شرايط آزمون به سختي اكسيد مـي شوند ، آزمایش cod آب يك اندازه گيري غيردقيق از اكسيژن موردنيازتئوري است. اين مشكل ممكن است در مورد بعضي از فاضلابهاي صنعتي صدق كند. بنابراين اهميت ميزان COD به تركيب آب تحت بررسي بستگي دارد. بهتر است اين مسئله بـه هنگام استفاده ازنتايج بدست آمده توسط روش بيان شده دراين استاندارد لحاظ شود.

فیلم روش انجام آزمایش COD

روش آزمایش cod آب

 آزمایش cod آب براي آب هاي با مقدار اكسيژن مورد نيـاز شـيميايي بـين30 میلیگرم بر لیتر تا 700میلیگرم بر لیتر  بـا ميزان كلريد كمتر از 1000 mg/lكاربرد دارد. بهتر است براي رسيدن به بالاترين صـحت، مقـدار CODآب در محدوده 300 میلیگرم بر لیتر تا 600 میلیگرم بر لیتر باشد. اگر مقدار COD بيش از 700 میلیگرم بر لیتر باشد نمونه بايد رقيق شود.تحت شرايط واكنش ، تركيبات آلي به مقدار زيادي اكسيد مي شوند. تركيباتي با سـاختار مشـخص (مانند هسته هاي پيريدين ، تركيبات چهار ظرفيتي نيتروژن)و مواد آبدوست فرار كه ممكـن اسـت تبخيـر شـوند ، اكسيد نمي شوند. تركيبات غير آلي كه تحت شرايط واكنش اكسيد مي شوند، براي مثال، عبارتند از يون هاي بـرم و يد ، تركيبات گوگردي مشخص، يون هاي نيتريت و تركيبات فلزي مشخص.از طرف ديگر تركيبـات مشـخص ممكـن است تحت شرايط واكنش به عنوان عوامل اكسيد كننده ،واكنش دهند. بر حسب هـدف اسـتفاده از نتـايج آزمـون ، اين واكنش ها بايد در نظر گرفته شوند.

اصول آزمایش cod آب 

آزمون با مقدار معين پتاسيم دي كرومات و كاتاليزور نقره در حضور جيوه  IIسولفات در محيط سولفوريك اسيد قوي براي يك مدت زمان ثابت رفلاكس مي شود. در طـي واكـنش بخشـي از دي كرومات توسط مواد قابل اكسايش موجود، احيا مي شود. ديكرومات باقيمانده با آمونيوم آهن II سولفات تيترشده ومقداراكسيژن موردنياز شيميايي از ميزان دي كرومات احياشده محاسبه ميشود.
1 مول از دي كرومات
معادل با 1.5 مول اكسيژن است.

اگر مقدار كلريد آزمونه بيش از 1000 میلیگرم بر لیتر باشد يك روش اصلاح شده بايد استفاده شود.

در طول آزمون فقط از مواد شيميايي با خلوص آزمايشگاهي مشخص و آب مطابق با آب درجه 2 ا ستاندارد ملي ايران شماره ″ ١٣٨٠:١٧٢٨استفاده شود

آزمایش cod آب

 

برای دانلود استاندارد آزمایش cod به شماره 10612 آب روی لینک زیر کلیک کنید.

10612 –  استاندارد 10612 آزمایش cod آب سازمان ملی استاندارد

 

3.5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp