تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش ec آب (وسایل لازم)

آزمایش ec آب (وسایل لازم) :

قسمت دوم آزمایش ec آب (وسایل لازم) به شرح زیر توسط دستگاه های آزمایشگاهی قابل اندازه گیری است.

دستگاه مورد استفاده ميتواند يكي از انواع زير باشد.
-دستگاه مجهز به يك سلول هدايت جرياني
يا غوطه ور همراه با دو يا چند الكترود.
-دستگاه مجهز به الكترودهاي نوع القايي.
دستگاهها ترجيحا بايد توانايي اندازه گيريهاي گسسته و پيوسته آزمايشگاهي و صحرايي را داشته باشند. براي اندازه گيري هدايت كمتر از 1 ميلي زيمنس بر متر, يك سلول نوع جرياني كه هواي
آن تخليه شده است, ضروري است.
براي هر دامنه اندازه گيري ميتوان از جدول ثابت هاي سلول توصيه شده را انتخاب كرد.بعضي از دستگاهها به يك سيستم كنترل ثابت سلول مجهزند. در غير اينصورت عدد خوانده شده در ثابت سلول ضرب خواهد شد.

آزمایش ec آب

الكترود ها  آزمایش ec آب :

هر جـا كه الكترودهـاي پلاتيـني استـفاده شده است براي دقت اندازه گيريهـا الـكترودها پلاتيـنه ميشوند.الكترودهاي پلاتينيه نشده فقط براي آزمونهاي معمولي آزمايشگاهي و محيطي بكار ميروند.
اگر پلاتينيه كردن ضروري باشد, طبق دستورالعمل سازنده عمل شود در غير اين صورت از روش زير استفاده ميشود:
الكترودهاي سلول را با محلولهاي پلاتينه كننده پلاتينه كنيد. يك دستگاه لعاب دهنده مناسب كه از يك منبع تغذيه 6ولت , يك مقاومت متغير, يك ميلي آمپرمتر و يك الكترود تشكيل شده است. پوششهاي پلاتيني خوب باجريان 1/5تا 3كولن بر سانتي مربع سطح الكترود بدست مي آيند.به عنوان مثال براي الكترودي با سطح كل 100سانتي متر مربع (سطح جانبي) زمان لعاب كاري با 20ميلي آمپر از 2.5تا 25دقيقه مي باشد. چگالي جريان ميتواند ميتواند از 1تا (4ميلي آمپر بر سانتيمتر مربع) باشد. الكترودها را با كمك يك الكترود اضافي بصورت همزمان لعاب كاري كنيد. در زمان لعاب كاري محلول را به آرامي تكان دهيد. در صورت عدم استفاده از الكترودها, سلولها را با آب پر كنيد تا مانع خشك شدن آنها گردد.

براي اندازه گيريهاي دقيق, دماسنجي با دقت 0.1 درجهوبراي اندازه گيريهاي معمولي و روزمره دماسنجي با دقت ± 0.5 درجه سلسيوس استفاده كنيد.حمامي است كه دماي آن در محدوده دمايي 25 درجه سلسيوس قابل تثبيت است. براي اندازه گيري معمولي و روزمره دقت ± 0.5درجه سلسيوس كفايت ميكند.

نمونه هاي آزمايشگاهي را در بطريهاي پلي اتيلني كاملا پر و با درب بسيار محكم جمع آوري كنيد.براي نمونه برداري از بطريهاي شيشـه اي 1استفاده نكنيد. اندازه گيريهــا بايد در اولين زمان ممكن صورت گيرد. مخصوصا هنگامي كه احتمال تبادل گازهايي مانند آمونياك يا دي اكسيد كربن با جـو ,يا امكان فعاليت بيولوژيـكي وجـود دارد. فعالـيت بيولوژيكي را ميتوان با نگـهداري نمونه ها در محيطي تاريك و در دماي4درجه سلسيوس كاهش داد. با اين حال براي انجام اندازه گيريها,نمونه ها بايد در دماي 25درجه سلسيوس به حالت تعادل برسند. تا كنون هيچ نگهدارنده مناسبي براي نمونه هاي هدايت الكتريكي شناخته نشده است.

دستگاه را طبق دستور سازنده براي استفاده آماده كنيد و مطمئن شويد كه يك سلول الكترودي با ثابت سلول مناسب براي محدوده اندازه گيري تعبيه شده است نسبتهاي نمونه ها بستگي به دستگاه مورد استفاده دارد.اگر ثابت سلول دقيقا معلوم نباشد,ثابتها را با استفاده از روش وبه كمك محلولهاي كلريد پتاسيم استاندارد Aتا Cمناسب هر محدوده اندازه گيري مورد نظر, تعيـين كنيد.ثابت سلول را هر شش ماه يكبار بازرسـي كنيد. بسياري از دستگاهها تصحيح ثابت سلول را بصورت مكمل دارند و عدد خوانده شده مستقيما هدايت الكتريكي ميباشد. در غير اينصورت مقدار خوانده شده را در ثابت سلول ضرب كنيد تا هدايت الكتريكي
بدست آيد.براي دقت بيشتر,اندازه گيري را هنگامي انجام دهيد كه دستگاه ونمونه درتماس با آن, دردماي25 
سلسيوسبه حالت تعادل رسيده باشند. در اينصورت تمام منابع خطاي ناشي از كاربرد جبران كننده هاي دمايي يا تصحيحات رياضي حذف ميشوند.

تصحيح دمايي آزمایش ec آب :

اگر اندازه گيري دردماي 25 درجه سلسيوس عملي نباشد(مثل اندازه گيريهاي صحرايي)  آزمایش ec آب  نمونه را در يك دماي معلوم θدرجه سلسيوس اندازه گيري كنيد.بسياري از دستگاهها مجهز به ابزار جبران دما هستند و با ارجاع به ضرايب دمايي نمونه ها ميتوانند به طور خود كار اندازه گيريهاي حاصله در دما هاي مختلف را به هدايت الكتريكي 25درجه سلسيوس تصحيح كنند. چنين دستگاههاي دقيقا مطابق با دستورات سازنده برسنجش ميشوند.اگر ضريب دمايي نمونه معلوم نباشد ميتوان آنرا با جايگزيني مقادير هدايت الكتريكي كه به صورت تجربي دردماي 0.1  درجه سلسيوس تعيين شده اند و در دماهاي  θ درجه سلسيوس بدست آورد. در موارديكه دستگاهها داراي وسيله جبران كننده دما نباشند, هدايت الكتريكي اندازه گيري شده در دماي θدرجه سلسيوس با استفاده از ضريب تصحيح مناسب  به دماي 25درجه سلسيوس تصحيح ميشوند.با اعمال ضرايب تصحيح دقت  آزمایش ec آب  حاصله كمتر از مقدار واقعي آن در دماي مرجع 25درجه سلسيوس خواهد بود. در برخي كاربردهاي صحرايي لازم نيست كه مقادير اندازه گيري شده در دماي θدرجه سلسيوس تصحيح شوند, اگر چه لازمست كه مقادير اندازه گيري شده دقت بالايي داشته باشند.

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp