تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش EC آب

آزمایش EC آب :

آزمایش EC آب براي آزمونهاي آب, اغلب به صورت هدايت الكتريكي بيان ميشود و به عنوان معياري از غلظت مواد محلول قابل يونيزه موجود در نمونه بكار ميرود. واحد اين كميت بر حسب زيمنس بر متر بيان ميشود. علايم σو نيز براي نمايش هدايت الكتريكي بكار ميروند.

ثابت سلول, K در آزمایش EC آب :

ثابت سلول K كميتي است عكس متر ، كه با رابطه K=l/Aتعريف ميشود.كه در آن lطول بر حسب متر و Aسطح مقطع عرضي يك رساناي الكتريكي بر حسب متر مربع است.ثابت سلول ناشي از شكل هندسي آن بوده و بصورت تجربي تعيين ميگردد.

ضريب دمايي هدايت الكتريكيα آزمایش EC آب :


ضريب دمايي هدايت الكتريكي, با معادله زير تعريف ميشود:

آزمایش EC آب


در معادله بالا 25 و θ بر حسب درجه سلسيوس بوده و به ترتيب دماهايي هستند كه در آن دماها هدايت الكتريكي γ25و θγاندازه گيري ميشوند.

فاكتورهايي هستند كه براي تصحيح وابستگي دمايي هدايت الكتريكي بكار ميروند براي انجام مقايسه, ضروري است اندازه گيري ها با دماي مرجع انتخاب شده ,معمولا 25درجه سلسيوس,تصحيح شوند.حتي در صورتيكه دماي نمونه فقط به مقدار جزئي با 25درجه سلسيوس اختلاف داشته باشد.تبديل هدايت الكتريكي به 25درجه سلسيوس, γ25با استفاده از معادله زير صورت مي گيرد :

آزمایش EC آب

براي تهيه محلولها آب دو بار تقطير يا يونزدايي شده با هدايت الكتريكي γ  0/ 1ميلي زيمنس بر متراستفاده شود. مقداري كلريد پتاسيم را در دماي105درجه سلسيوس بمدت 2ساعت خشك كرده و مقدار 7گرم از آنرا با آب تا ميزان 1000ميلي ليتر رقيق مي كنيم, هدايت اين محلول در دماي 25درجه سلسيوس, 1290 , ميلي زيمنس بر متر مي باشد.
100ميلي ليتر از محلول Aرا با آب تهيه شده باين استاندارد تا ميزان 1000ميلي ليتر رقيق مي كنيم هدايت اين محلول در دماي 25درجه سلسيوس , 141  γميلي زيمنس بر متر است. 100ميلي ليتر از محلول Bرا با آب تهيه شده برطبق  استاندارد تا ميزان 1000 ميلي ليتر رقيق مي كنيم بلافاصله قبل از تهيه محلول) ,(cدي اكسيد كربن موجـــود در آب مورداستفاده را بايد باجوشاندن يا بوسيله نيتروژن خالص ازآن خارج سازيم, طـي كار با اين محلولها بايد ميزان تماس آنها با جو به حد اقل برسد.محلول Cرا بلافاصلـــــه بايد پس از تهيه مصرف كرد.هدايت اين محلول در دمـــاي 25درجه سلسيوس،   ms/ m 14.7خواهد بود.

آزمایش EC آب

محلول پلاتينيه كننده آزمایش EC آب : 

با حــل كــردن يك و نيم گــرم هيــدروژن هگــزا كلــرو پلاتينــات) ( IVهگــزا هيــدرات ) H2 Pt (Cl6 6H2 Oدر 50ميلــي ليتــر آب حـاوي 0/0125گرم استات سرب ) Pb(C2 H3 O2 )2محلول پلاتينيه كننده تهيه ميشود.

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp