تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آلودگی آب پرورش ماهی

آلودگی آب پرورش ماهی :

آلودگی آب پرورش ماهی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در کیفیت آب استخر پرورش ماهی است. امروزه با رشد سریع جمعیت در جهان و کاهش ذخایر ماهیان، نیاز شدیدي به تکثیر و پرورش آبزیان احساس میشود. این نیاز باعث افزایش چشمگیر پرورش متراکم ماهیان گوناگون در سطح جهان شده است. از طرفی مرغوبیت گوشت آبزیان و کیفیت پروتئینی مناسب آنها که سرشار از اسیدهاي آمینهي ضروري بدن میباشند و بیشتر بودن میزان اسیدهاي آمینهي ضروري لیزین، ترئونین و تریپتوفان آنها نسبت به گوشت قرمز نیز دلیل دیگري بر توسعهي این صنعت است.

عفونت سالمونلایی یکی از بیماريهاي مشترك میانانسان و حیوان است و سویههاي مختلف این باکتري در ایجاد این گونه عفونتها دخیل میباشند. سالمونلا باکتري آلودگی آب پرورش ماهی است که به صورت میله اي، گرم منفی از خانواده ي آنتروباکتریاسه که اغلب گونه هاي آن به استثناي سالمونلا پلوروم و سالمونلا گالیناروم به وسیله ي تاژكهاي اطرافی متحرك هستند. این باکتري ارگانیسمی است غیراسپورزا و به طور وسیعی در طبیعت پراکنده است و منشاء اصلی آن دستگاه گوارش انسان و حیوان است. تقسیم بندي سالمونلاها بر اساس نوع پادگن و استوار است و از سیستم کافمن-وایت استفاده میشود.
هرچند که امروزه مرگ و میر ناشی از سالمونلوز که علت اصلی آلودگی آب پرورش ماهی است ، کاهش یافته است، با وجود این، ایجاد حالات مقاوم و حامل در افراد مبتلا وجود دارد. بیماريهاي ناشی از سالمونلا در دامها نیز علاوه بر انتقال میکروب به انسان، خسارات اقتصادي فراوانی را از جمله کاهش تولید و تحمیل هزینههاي درمانی بالا در پی دارد.

سالمونلوز در انسان باعث بروز تب روده، گاستروانتریت حاد، باکتریمی و عفونتهاي موضعی و مزمن به خصوص در دستگاه گوارشی و تناسلی میگردد. سایر باکتريهاي رودهاي مانند اشریشیا کلی و سیتروباکتر نیز قادرند در افراد، موجب عفونتهاي رودهاي و یا خارج رودهاي شوند و بهداشت انسانی را به خطر بیندازند.

استخرهاي پرورش ماهی به دلیل این که به راحتی توسط آبهاي سطحی و فاضلاب انسانی و دامی آلودگی پیدا میکنند، به عنوان مکانی عمده در کنترل و یا شیوع عفونت ناشی از باکتريهاي رودهاي حائز اهمیت میباشند. تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان آلودگی آب  استخرهاي پرورش ماهی و ماهیان قزلآلاي پرورشی در استان چهارمحال و بختیاري به باکتريهاي سالمونلا، اشریشیا کلی و سیتروباکتر فروندي به عنوان باکتريهاي رودهاي و نشانگر آلودگی مدفوعی طراحی و به اجرا درآمد.

آلودگی آب پرورش ماهی

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp