تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آب استخر پرورش ماهی

آب استخر پرورش ماهی

تعیین میزان سمیت آب استخر پرورش ماهی برگرفته از استاندارد 8996 سازمان ملی استاندارد می باشد که این استاندارد شامل تعییـن غلظت ماده، تحت شرایط معین که برای 50درصد ازکل جمعیت موردآزمایش ازماهی گورخری(مخطط) که بـه مـدت، 48،24 وبرای آب جاری 72و 9 6ساعت، درمعرض آن ماده و آب باکیفیت ثابت بوده اند،کشنده باشد.

این غلظـت هـای کشـنده متوسط بانام های ،96h-LC72  –   50h-LC50   –   48hLC 24   – 50  h-LC 50مشخص شده اند.این روش،دردومرحله به شرح زیرانجام می گیرد :

الـف- درآزمـایش مقدماتی حدودتقریبی متوسط غلظت کشندۀ موادمشخص می شود،که این امربرای تعیین دامنۀ غلظت ها درآزمایش نهایی کمک می کند .
ب- آزمایش نهایی آب استخر پرورش ماهی که نتایج آن قابل گزارش دادن می باشد .
هنگامـی کـه غلظـت انـدازه گـیری شده دارای اختلاف کمتریا معادل 20درصدبا غلظت اسمی باشدیعنی غلظت انـدازه گـیری شـده از80درصـدو120درصـدغلظت اسـمی بـه ترتیـب کمـتر یـا بیشترنباشدمیتوان هرکدام ازآن غلظتها)غلظت اسمی ویاغلظت اندازه گیری شده(رابه عنوان غلظت
LC 50گزارش نمود.
وقتـی کـه شواهدکافی دردسترس نباشدکه غلظت مادۀ موردآزمایش درهر مرحله ازآزمون در سطح قبول ذکرشده ثابـت باقـی مـانده اسـت یا وقتی که فرض می شود غلظت مادۀ شیمیایی مورد آزمایش به میزان قابل ملاحظه ای کـاهش یافـته اسـت،درچنین حالتـی بدون توجه به اینکه تحلیل شیمیایی داده ها وجود داشته یا نداشته باشد،نمی تـوان بـرای تعریف
LC 50ازاین روش آزمایش استفاده کرد.دراین مواردارزش واعتبارآزمایش ونتایج آن ضرورتا نقـض نمـی شودبلکه تنهامیتوان مقدارشاخص LC 50رابصورت ≤x mg/lعنوان نمودکه مقدار xنیزباتوجه به غلظت های اسمی مورداستفاده درآزمایش تعیین می شود.

آب آزمایش،باید7.8 وسختی آن تقریبا( 250میلی گرم بر لیتر)برحسب کربنات کلسیم باشد. غلظت نمک های حل شده دراین آب،باید بصورت زیر باشند

آب استخر پرورش ماهی

آب استخر پرورش ماهی
آب استخر پرورش ماهی

هوادهی آب مقطر باید به اندازه ای باشد که غلظت اکسیژن محلول حداقل به 90درصدمقداراشباعی برسد. pH آب استخر پرورش ماهی بایددرحدثابـت 7.8نگه داشـته شود،ودرصـورت لـزوم pHمحلول بااضافه کردن محلول هیدروکسید سـدیم یااسـید هیدروکلریک،تنظـیم شـود.بنابرایـن،آب مقطـری کـه بـه ایـن طـریق آمـاده شده است،نباید پیش ازآغازآزمایش،هوادهی بیشتری روی آن انجام شود.

محلـول ذخـیره ماده مورد آزمایش،بایدباحل کردن مقدارمشخصی ازآن درحجم معینی آب مقطر یا آب یون زدایی شـده،تهیه شـود. بـرای تهـیۀ وآماده سازی محلول های ذخیره و راحتی انتقاال آنها به ظروف آزمایشگاهی و برای موادباحلالیـت کـم و همگـن نمـودن محلول ها می توان ازوسایل فراصوتی وحلال های آلی با سمیت کم برای ماهـی،کمک گرفـت.درصـورت اسـتفاده ازچنین حلال های آلی،غلظت آنها درمحلول آزمایشی نبایداز0/1gr/lیا 02/1ml/lبیشـتر باشـد.وقتـی ازحـلال اسـتفاده مـی شود، دوشاهد برای کنترل لازم است،یک ظرف شامل حلال باحداکثر غلظت استفاده شده ودیگری بدون حلال یا مادۀ آزمایشی

 

محلـو ل هـای آزمـایش بااضـافه کـردن مقدارمناسـبی ازمحلو ل ذخیره آزمایشی به آب موجوددرمحیط آزمایش درسـت مـی شـود،تاغلظت مناسـب به دست آید.توصیه می شود،که درهنگام تهیه نمودن محلو ل آزمایش با آب مقطریا آب یون زدایی شده،نبایدبیش از 100میلی لیترازمحلول ذخیره رابرای ده لیترازآب رقیق کننده به کار برد. 

مـواد سازندۀ وسـایل آزمایشـگاهی نسـبت بـه تمـام مایعاتـی کـه درتمـاس باماهـی هسـتندبایدبی اثربوده وبرای مواد آزمـایش قابلیـت جـذب مؤثـری نداشـته باشد)منظورازوسایل،تجهیزات آزمایشگاهی معمولی ومواردذیل می باشد

ظـروف آزمـایش باگنجایش مناسب(که ممکن است برحسب نیازبیش از10لیترگنجایش داشته باشند)ومی بایست دارای سـطح زیـادی باشـندکه امکـان تـبادل هـوا ومحلـول آزمـایش بـه آن(درحدود 800سانتیمترمربع برای10 لیترازمحـیط آزمـایش)ومجهـزبه درپوشـی محکـم باشند.حجم ظروف آزمایشگاهی باید کافی باشد،به طوری که بـرای هرگرم ماهی 1لیتر آب مورداستفاده قرارگیرد،واین نسبت نبایددرطول مدت انجام آزمایش افزایش یابد.پیش ازاسـتفاده،این ظروف بایدبادقت باموادشویندۀ غیر یونی تمیزشوند)برای پاک سازی موادی که انتظارمی رودجذب دیواره های مخزن شده اند،بایدعملیات شستشوبامواداسیدی رحلال هم انجام شود. ایـن وسـیله بایدبـتواندباروش مناسـبی درجـه حـرارت محلـول آزمـایش وآب مخـازن راتـا23درجه سلسیوس تنظیم کند.
آمـاده سـازی وذخـیره محلول ها،نگهداری ماهی وتمام فعالیت هاوآزمایش ها بایددرفضایی انجام شوند،که هوای آن عـاری ازمقادیرمضـرموادآلاینده موجودباشـد.ضـمناًبایدازهرگونه مزاحمـت ناخواسـته یاپـیش بینـی نشده که رفتارماهـیان راتغییردهد،جلوگـیری کـرد.تمـام آزمایش ها بایددرروشنایی طبیعی آزمایشگاه با دوره نوری12تا16 ساعت درروز،انجام گیرد.

آب استخر پرورش ماهی
آب استخر پرورش ماه

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp