تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آگار مخمر

آگار مخمر

از اين آگار مي توان براي روش هاي 1 و 2 (روش هاي شمارش كلني ها … ) استفاده نمود. تعداد كلني هاي شمارش شده در اين آگار بسيار مغذي كه در قديم زياد استفاده مي شد، كمتر از نتايج شمارش در آگار هاي NWRI و يا R2A است. اين آگار براي آزمايشگاه هايي كه مايل به مقايسه انواع محيط كشت ها بوده و يا روش هاي قديمي تر را دنبال مي كنند مناسب است . در زير روش هاي تهيه اين محيط كشت ها بيان شده است:

آگار مخمر
آگار مخمر
آگار مخمر
آگار مخمر

ابتدا تمام مواد به جزء گليسيرين را مخلوط كرده و PH  را در 7/1 نتظیم کنید. در صورت نياز، از سود 1 نرمال استفاده نماييد . مخلوط را حرارت دهيد تا حل شود و سپس گليسرين را افزوده و به مدت 5 دقيقه در اتوكلاو oC 121 سترون كنيد. از اين آگار بسيار مغذي براي روش صافيهاي غشايي استفاده مي شود.

آگار R2 A

آگار مخمر
آگار مخمر

ابتدا پيش از افزودن آگار K2HPo4 یا  KH2Po4   جامد  پی هاش مخلوط مواد بالا در آب را در 7/2 تنظيم كنيد. آگار را افزوده و در حرارت آن را حل نماييد و سپس به مدت 15 دقيقه در اتوكلاو 121 درجه سانتیگراد سترون كنيد.

آگار  HPCA)NWRI)

از اين آگار مي توان براي سه روش 1و 2و 3 استفاده كرد . نتايج شمار ش كلني ها در اين محيط كشت تا حدودي بالاتر از كلني هاي شمارش شده در محي ط كشت هاي قبلي است . چنانچه نوع كشت آن در بازار موجود نباشد مي بايست به كمك مواد اوليه در آزمايشگاه تهيه شود.

21

آگار مخمر
آگار مخمر

گرما گذاري:

روش پيشنهادي آژانس حفاظت محيط زيست ايالات متحده شرايط گرماگذاري براي روش 1 35 و مدت 48 ساعت ذكر مي كند. در غير اين صورت مي توان از شرايط ديگر (دما و زمان ) كه oC را توسط ساير مراجع تعيين شده اند استفاده نمود . بيشترين شمارش كلني ها معمولا پس از 5 تا 7 روز گرماگذاري در دماي oC 28 20 صورت مي گيرد. چنانچه تهيه انكوباتوري با دماي كنترل شده د ر حدود oC 28 20 امكان پذير نيست مي توان از يك قفسه تمييز و عاري از گرد و غبار در دماي معمول اتاق براي نگهداري پليت ها استفاده نمود . در اين صورت دما و زمان بايد در برگه گزارش نتايج ذكر شود.

حين نگهداري نمونه ها مي بايست رطوبت كافي در محل موجود باشد تا از خشك شدن و كاهش وزن پليت ها به اندازه بيشتر از 15 % پيشگيري شود .اين مساله زماني كه مدت نگهداري يا گرماگذاري طولاني است اهميت بيشتري دارد . براي پيشگيري از خشك شدن زياد محيط كشت مي توان يك ظرف آب در كف انكوبات ور قرار داد ولي براي جلوگيري از زنگ زدن ي ا اكسيدشدن صفحات فلزي

و ديو اره هاي دستگاه ، جنس فلز انكوبات ور بايد از فولاد زنگ نزن و يا آلومينيوم باشد . راه ديگري براي پيشگيري از تبخير آب پليت ها در مدت زمان طولاني تر قرار دادن آنها در پاكت هاي پلاستيكي كاملا در بسته است.

به اشتراک بگذارید :
whatsapp