تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استانداردهای آب آشامیدنی

استانداردهای آب آشامیدنی :

استانداردهای آب آشامیدنی ، شامل دو دسته استاندارد میکروبی و فیزیکی ، شیمیایی آب می شوند. که استاندارد شماره ۱۰۱۱ سازمان ملی استاندارد مربوط به شرایط میکروبی آب از جمله وجود کلی فرم های آلاینده آب می باشد. و استاندارد شماره ۱۰۵۳ سازمان ملی استاندارد مربوط به شرایط شیمیایی و فیزیکی آب می باشد. لذا در اینجا به بررسی این دو دسته استاندارد می پردازیم :

استانداردهای آب آشامیدنی ( استاندارد ۱۰۵۳ ) :

استاندارد شماره ۱۰۵۳ به شرایط فیزیکی و شیمیایی آب از جمله پارامتر های TDS ، PH ، نیترات ، سختی آب ، سولفات و سایر کاتیون های و آنیون های مهم موجود در آب که در جدول زیر میزان استاندارد وجود هر کدام بر حسب غلظت بیان می گردد:

ویژگیهاي فیزیکی آب آشامیدنی باید با مشخصات داده شده در جدول زیر مطابقت داشته باشد.

استانداردهای آب آشامیدنی

آب آشامیدنی باید بدون هرگونه مواد خارجی قابل رویت با چشم غیرمسلح باشد، مانند: شن و روغن

حداکثر مقادیر مجاز مواد شیمیایی معدنی سمی در جدول زیر تعیین گردیده است

استانداردهای آب آشامیدنی

حداکثر مقدار مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی غیرسمی موجـود درآب آشـامیدنی در جـدول تعیـین  گردیده است :

استانداردهای آب آشامیدنی

استانداردهای آب آشامیدنی (استاندارد ۱۰۱۱) :

طبق استاندارد شماره ۱۰۱۱ ، کلیفرم ،گروهی از باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری،گرم منفی، بدون اسپور (هاگ) و تخمیر کننـدۀ لاکتوز هستند. این باکتری ها ساکن روده بزرگ انسان و حیوانات می باشند. که قادر به تخمیر قند لاکتوز، تولیـد اسـید وگـاز در دمای 44تا 45درجۀ سلسیوس نیز می باشند. کلیفرم های گرماپای شامل گونـه هـای اشریـشیاکلی،کلبسیلا، آنتروباکتر و سیتروباکتر است.

باکتری های نشانگر آلودگی آب منظور باکتریهایی هستند که وجود آنها در آب نشان دهندۀ ناکافی بودن فرآینـد تـصفیه و همچنـین آلودگی آب با مدفوع انسان و حیوان است. مانند کلیفرمهـای گرماپـای، آنتروکـوک هـای مـدفوعی، کلستریدیومهای احیا کنندۀ سولفیت و باکتریوفاژها.

به طور کلی آب آشامیدنی باید عاری از میکروارگانیـسمهـای بیمـاریزا ماننـد آنتروویـروسهـای انسانی، تک یاختگان بیماریزا ،٢کرم ها و ارگانیسمهای آزادزی باشد.
ویژگیهای میکروبیولوژی آب آشامیدنی باید اینگونه باشد که مقدار اشرشیا کلی یا کلی فرم گرما پای باید در ۱۰۰ میلی لیتر از نمونه صفر باشد.

 

 

4/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp