تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آلودگی آب آشامیدنی

آلودگی آب آشامیدنی:

آلودگی آب آشامیدنی عمده ترین مشکل آب های آشامیدنی است. امروزه تأمين آب آَشامیدنی ، سالم و رضايت بخش به عنوان يكي از عوامل اصـلي در حفــظ ســلامت و پيـشرفت اقتـصاد اجتماعات مطرح بوده و اهميت اين مايع حياتي در زنـدگي بشـر بـه انـدازه اي اسـت كــه بيــان و توجيـه كامـل آن گـاهي بـه دشواري ميسر مي گردد. با اين وصف همه اشكال زندگي متكـي بـر آب اسـت. انسـان بـا بودن آب زندگي مي كند و بـدون آن قادر به ادامه حيات نخواهد بود.

بررسی منابع تولید فاضلاب و آلودگی آب آشامیدنی که حاوی عناصر مختلف در پساب مورد استفاده در آبیاری و اثرات آنها بر روی انسان و گیاهان و منابع آنها :


روي (
Zn) و آلودگی آب آشامیدنی :

سميت فلز روي  Znميان جانداران مختلف، بسيار متفاوت است. مقادير جزئي آن در حدود  3 ppm براي بعضي حلزونها و ماهي ها سمي بوده؛ در حاليكه برخي مگس ها و كرم ها تا 500 ppmآنرا نيز تحمل مي نمايند. غلظت حدود 7 ppmروي  Znدر خاك سبب اختلال در رشد گياهان مي شود. سميت روي  (Znدر آب به ميزان سختي، pHو درجه حرارت بستگي دارد. سميت اين عنصر و يون هاي سرب و مس براي ماهي ها هنگام كاهش اكسيژن محلول در آب، افزايش مي يابد.

 

جيوه(Hg) و آلودگی آب آشامیدنی :

                                                                                                                                                                          
حتي در مقادير جزئي نيز مورد تحمل ارگانيسم ها نمي باشد. جذب اندكي از آن در بدن انسان موجب بروز عوارض سوء متعددي مانند تهوع شديد، احساس طعم فلزي در دهان، پيدا شدن خطوط سياه رنگ سولفور جيوه بر لثه هاي متورم، ناراحتي هاي كليوي، قلبي، ريوي و همچنين رواني و تهييجي، مي گردد. وجود تركيبات جيوه در آب باعث مسمويت حيوانات آبزي؛ و تغذيه از آن حيوانات نيز سبب بروز اختلالات شديد عصبي، توليد كودكان ناقص، دردهاي شديد و مرگ مي شود.

جيوه در صنايع تهيه و توليد لوازم و وسايل الكتريكي، سموم كشاورزي، حشره كشها، قارچ كشها، چراغهاي بخار جيـوه، ترمومتر و بارومتر، بكار مي رود.

نقره (Ag)و آلودگی آب آشامیدنی :


نقره عنصري بسيار سمي و در عين حال با ارزش است؛ و به همين دليل مورد بازيافت قرار مي گيرد. اين عمـل بـه كمك الكتروليز و يا ترسيب صورت مي گيرد. در مورد پساب عكاسي، با استفاده از جايگزيني فلزي ) يعني با قرار دادن سطوح استيل، مس يا روي (؛ حدود %2,5نقره موجود در پساب بازيافت مي شود.

كادميم (Cd) و آلودگی آب آشامیدنی :

آلودگی آب آشامیدنی در كادميم به شكل يون براي اغلب ارگانيسم ها؛ سمي مي باشد. اين ماده به سهولت از طريق دستگاه گـوارش جذب مي گردد و در كبد، كليه ها و لوزالمعده تجمع پيدا مي كند. ورود كادميم به بدن در مراحل اوليه باعـث بروز مـشكلات كليوي و در مراحل بعدي در استخوان بيمار نفوذ پيدا مي كند. عوارض مسموميت با كادميم عبارتند از:
اختلال در سيستم تنفسي و عملكرد ريه ها ) تنگي نفس (، اختلال در عملكرد كليه، افزايش فشار خون؛ و در حالت حاد نيز سبب مرگ مي شود. منابع اصلي توليد كادميم، آبكاري، توليد پيگمانها، مواد شيميايي و آلياژها، راكتورهاي اتمي و باطريهاي نيكل-كادميم، مي باشد.

نيكل (Ni) و آلودگی آب آشامیدنی :


آلودگی آب آشامیدنی نیکل عوارض ناشي از نيكل عبارتند از: سردرد، گيجي، استفراغ، ضعف، اغماء، تشنج، سرطان ريه و سينوس. اين فلز در پساب صنايع آبكاري، رنگرزي و توليد مواد شيميايي، باطريهاي نيكل-كادميم، آلياژها، ضرب سـكه، موتورهاي جت، جواهرات، ظروف فولاد زنگ نزن و وسايل تهيه مواد غذايي، وجود دارد.

كروم (Cr) و آلودگی آب آشامیدنی :
                                                                                                                                                                         

يونCr+6حتي در غلظت هاي بسيار پائين نيز براي بيشترگياهان و جانوران سمي است. عوارض اين يون در انسان عبارتست از: تنگي نفس، سوزش دستگاه تنفسي و گلو، چشم و همچنين سرطان ريه. كروم در پساب صنايع آبكاري، دباغي و ساخت آلياژهاي فلزي يافت مي شود. اگر Cr+6توسط Fe+2به Cr+3كاهش پيدا كند. علاوه بر آنكه Cr+3سميت كمتري نسبت به Cr+6خواهد داشت، مي توان از آن در صنايع رنگرزي نيز به عنوان ماده جاذب استفاده نمود.

قلع (Sn) و آلودگی آب آشامیدنی :
                                                   

                                                                                                                                                                                  از اين عنصر در ساخت قوطيهاي صنايع غذايي و بسته بندي، صنايع ماشين سازي، هواپيماسازي، آلياژها، مـواد قـارچ كـش و داروهاي ضد انگل، استفاده مي شود. از جمله عوارض آن نيز مي توان مزاحمت در ساخت هموگلوبين، كم خوني، تحليل ماهيچه ها، عوارض كليوي و صدمات مغزي را نام برد

سرب (Pb) و آلودگی آب آشامیدنی:

                                                                                                                                                                  يكي از موارد مسمويت؛ سرب است. اين فلز در آب هاي طبيعي بـه مقـدار بسيار كم وجود دارد ولي بر اثر تخليه فاضلاب هاي صنعتي يا كشاورزي حاوي سرب و تركيبات آن، ممكن است بـه مقـدار قابل توجهي وارد آب گردد. آلوده شدن به سرب؛ از راه هاي متعدد صورت مي گيرد. مثلاً تترا اتيل سرب كه به عنوان مـاده كمكي احتراق به بنزين اضافه مي شود؛ پس از احتراق در موتور وسايل نقليه و پخش شدن در هوا، ممكن است روي منـابع آب

سطحي نشسته و آنها را تدريجاً به سرب آلوده كند. اين فلز سمي اختلالات متعـددي در اعـضاي حـساس بـدن ماننـد اعضاي سازنده خون، آنزيم ها، استخوان ها و اعصاب ايجاد مي كند.

آلودگی آب آشامیدنی

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp