تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استانداردهای استخر شنا

استانداردهای استخر شنا :

در استانداردهای استخر شنا ، تصفيه و گندزدايي آب استخرهاي شنا بايد ويژگيها و الزامات باكتريولوژيكي، فيزيكي و شيميايي مناسبي براي آب استخر شنا مد نظر قرار گيرد.

ويژگيهاي باكتريولوژيكي آب : 


ويژگي هاي باكتريولوژيكي آب استخرهاي شنا(استانداردهای استخر شنا) بايد مطابق جدول زیر باشد :

استانداردهای استخر شنا

ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب :

معيارهاي الزامي براي مشخصات فيزيكي و شيميايي آب استخرهاي شنا (استانداردهای استخر شنا ) بايد طبق مواد زیر است :

 • براي استخرهايي كه با كلرگندزدايي مي شوند پی هاش باید 7.8 تا7.2 باشد.
 • براي استخرهايي كه با برومین گندزدايي مي شوند پی هاش باید 8 تا7.2 باشد.
 • كلرين تركيبي ، حداكثر 0.4ميليگرم در ليتر(0.4 ppm) در صورتي كه از كلر جهت گندزدايي استفاده شود.
 • كلرين آزاد ، 1تا 3ميليگرم در ليتر(1-3 ppm) در صورتي كه از كلر جهت گندزدايي استفاده شود.
 • برومين باقي مانده ، 1تا 3ميليگرم در ليتر(1-3 ppm)  در صورتي كه از كلر جهت گندزدايي استفاده شود.
 • غلظت ازن ، حداكثر 0.12ميليگرم در ليتر(0.12 ppm) در صورتي كه از ازن جهت گندزدايي استفاده شود.
 • تري هالومتان(THM) ، حداكثر 0.2ميلي گرم در ليتر (0.2 ppm)
 • پرمنگنات پتاسيم ، حداكثر 10ميلي گرم بر ليتر (10 ppm)
 • قليائيت ،  بين 80تا 120ميلي گرم در ليتر ( 80-120 ppm)
 • سختي کل ،   بين 180تا 250ميلي گرم در ليتر (180-250 ppm )
 • TDS ، حداكثر 800ميلي گرم بر ليتر( 800 ppm)
 • سولفات مس ، حداكثر 1ميلي گرم بر ليت(1 ppm)
 • كدر بودن آب ، حداكثر NTU 0.5
 • شفافيت ، ديد قائم در تمام عمق براي كل استخر

گندزدايي آب استخر :

استخرهاي شنا بايد به گونه اي طراحي گردند كه آب آنها بطور مستمر توسط مواد شيميايي و يا روشـهاي مناسب ديگر مورد عمليات ضدعفوني كردن قرار بگيرد و ترجيحاً فرايند كنترل ميزان مـواد شـيميايي اصـلي آن نيز به صورت خودكار انجام شود.

دستگاه تزريق مواد ضد عفوني كننده :


يك دستگاه خودكار كه عمليات تزريق افزودني هاي لازم جهت ضدعفوني كردن آب را انجام مي دهـد وپ به راحتي قابل تنظيم شدن مي باشد، بايد در مجموعه استخر قرار داشته باشد.

ساختار تجهيزات ضدعفوني كننده  :


تزريق كننده هاي دستگاه ضدعفوني كننده بايد ساختاري كاملاً محكم داشـته و از مـوادي سـاخته شـده باشد كه در برابر سايش و خوردگي و اثرات شيميايي ناشي از محلول ها و بخـارات ضـدعفوني كننـده مقـاوم باشد. همچنين نبايد به راحتي تحت تاثير استفاده مداوم و مستمر از كار بيافتد.

 

 

 

2.1/5 - (8 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp