تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد آب آشامیدنی ایران

استاندارد آب آشامیدنی ایران :

از نظر استاندارد آب آشامیدنی ایران ،آب آشامیدنی  آبی است، که ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدی باشد که، مصرف آن جهـت آشامیدن، عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت، برای سلامت انسان، ایجاد نکند. و فاقد لیست مواد زیر باشد :

مواد شیمیایی معدنی :


ترکیباتی هستند که معمولاً عنصر کربن در ساختار آنها وجود ندارد. این ترکیبـات معمـولاً از طریـق منـابع طبیعی و یا از طریق فعالیتهای انسانی در آب وارد میشوند و به دو دسته مـواد شـیمیایی معـدنی سـمّی و غیرسمّی، تقسیم میشوند.

مواد شیمیایی معدنی سمّی :

طبق استاندارد آب آشامیدنی ایران، آن دسته از مواد شیمیایی معدنی است، که پتانسیل سمّی کردن آب و ایجاد عارضه سوء، در کوتاه مـدت یـا دراز مدت در سلامت انسان را دارند.

مواد شیمیایی معدنی غیرسمّی :


مواد شیمیایی معدنی است، که معمولاً به صورت طبیعی یافت میشوند و وجود برخی از آنها در حد مطلوب برای بدن انسان ضروری است

 

مواد شیمیایی آلی :


به مجموعه مواد غیرمعدنی اطلاق میشوند، که در ساختار مولکولی خود دارای عنصر کربن میباشند و شامل هیدروکربنهای آلیفاتیک، هیدروکربنهای آروماتیک و سایر مواد هستند.

 

گندزداها :


گندزداها عبارتند از، عوامل فیزیکی و مواد شیمیایی که برای تـصفیه آب آشـامیدنی و بـه منظـور زدودن یـا غیرفعال کردن تمامی عوامل میکروبی بیماریزا، بهکار میروند.

 

محصولات جانبی گندزدایی :


طبق استاندارد آب آشامیدنی ایران محصولات جانبی گندزدایی شامل موادی هستند که در نتیجـه واکـنش مـاده گنـدزدا بـا پـیشسـازها تولیـدپ میشوند.

 

مواد رادیواکتیو:


موادی است متشکل از هستههای ناپایدار، که به طور خود به خود دچار تغییراتی شده که نتیجه آن تـشکیل ترکیبات هستهای ناپایدارتر میباشد.

  •  لازم به ذکر است که، بعضی از هستههای ناپایدار به طور طبیعی وجود داشته و بعضی دیگـر بـه صـورت مـصنوعی بوده و از انواع فرآیندهای تلاشی که در هسته های رادیواکتیو طبیعی و مصنوعی ایجاد میشود، میتوان به گسیل آلفـا، گـسیل بتا، گسیل پوزیترون و تابش گاما، اشاره نمود .

آفتکش :


هر ماده ای یا مخلوطی از مواد که به منظور پیشگیری، انهدام یا کنترل هر آفتی شامل ناقلین عوامل بیماریزا به انسان و حیوانات، گونههای نا خواسته از گیاهـان یـا حیوانـاتی کـه سـبب خـسارت در طـول دوره تولیـد، فرآوری، انبارداری، حمل و نقل و بازار رسانی مـواد غـذایی، محـصولات کـشاورزی، چـوب و علوفـه اسـتفاده میگردد.

ویژگیهای فیزیکی آب آشامیدنی


طبق استاندارد آب آشامیدنی ایران ویژگی های فیزیکی آب آشامیدنی باید با مشخصات داده شده در جدول زیر مطابقت داشته باشد

استاندارد آب آشامیدنی ایران

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp