تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

دمای استاندارد آب استخر

استاندارد آب استخر :

دمای استاندارد آب استخر که اغلب به عنوان مشخصه های ظاهری نيز ذکر می شود بسيار مهم می باشد. زیرا این خصوصيات معمولاً بطور مستقيم توسط استفاده کنندگان از استخر قابل تشخيص می باشد.

دمای استاندارد آب استخر :

دمای استاندارد آب استخر بر روي بسياري از واکنشهاي شيميایي که در سيستمهاي طبيعي انجام ميگيرند اثر ميگذارد. همچنين دما داراي اثر قابل ملاحظه اي بر روي حلاليت گازها در آب مي باشد. درجه حرارت بالا روي قدرت گندزداها اثر دارد. یعني گندزداها معمولادر دماي بالاتر در استخرهای سرپوشيده شنا فعالتر هستند ، مطلوب است که دمای آب و هوای استخر کنترل گردد.

درجه حرارت آب استخر نباید بيش از 29درجه سانتي گراد باشد و درجه حرارت هواي اطراف استخر نباید بيش از 4درجه گرم تر یا 2درجه سردتر از آب استخر باشد. مناسب ترین درجه حرارت براي هواي پيرامون استخر 3درجه سانتيگراد ( 5درجه فارینهایت)گرمتر از آب آن است. دمای آب پيشنهادی برای استفاده عموم 27درجه سانتيگراد(80درجه فارینهایت،) 24-23درجه سانتيگراد(76-74درجه فارینهایت) مطلوب و 28-26درجه سانتيگراد(82-78درجه فارینهایت)ایده ال می باشد. استخر های روباز در آب و هوای گرم نياز به چرخش دادن آب یا افزودن مقادیر زیادی یخ برای جلوگيری از گرم شدن زیاد آب دارد. هوادهی باعث کاهش دمای استخر به ميزان 6-3درجه سانتيگراد(10-5درجهفارینهایت )می گردد. همچنين از آب سرد نيز برای این عمل می توان استفاده نمود. حمام و شنا در آب گرم ( 40درجه فارینهایت) باعث ناتوانی و ضعف و مشكلات تنفسی در مدت زمان کوتاه در کمتر از 10دقيقه در فرد خواهد شد. برای اندازه گيری دمای آب از دماسنج استفاده می شود. دماسنج را در زیر سطح آب در عمق حدود50 – 40سانتی متری داخل آب فرو برده و دمای آب را اندازه گيری می نمایند.

شفافیت دمای استاندارد آب استخر :

شفافيت آب استخر از مهمترین ویژگی های ظاهری آب استخرهای شنا می باشد و از اهميت آن می توان به ایجاد شرایط خوشایند و مطلوب و زیباشناختی برای استفاده کنندگان، ایمنی شناگران در دید عمق آب و خطرات احتمالی آن اشاره نمود. در تمام مدتي که از استخر استفاده مي شود آب آن باید صاف و زلال باشد تا حدي که بتوان یک صفحه سياه به قطر 6اینچ ( 15سانتي متر) در زمينه سفيدکف استخر در نقطه عميق و به فاصله 9متر از هر طرف مشاهده کرد. این آزمایش حداقل پاکي آب استخر محسوب مي شود و چنانچه آب با سيستم صافی تحت فشار یا انواع دیگر تصفيه شود باید آب آن خيلي صاف تر و زلال تر باشد. صافي و شفافيت آب استخر به زیبایي آن نيز مي افزاید. بنابر این بهتر است کيفيت آبی که مورد استفاده استخر قرار می گيرد از منابع مطمئن شهری باشد.از عوامل ایجاد کننده کدورت می توان به فيلتراسيون نامناسب، زیاد بودن قليائيت،ایجاد رنگ،ذرات معلق موجود در آب یا توسط استفاده کنندگان که وارد استخر می شود را نام برد که باعث کاهش شفافيت آب می شود. برای اندازه گيری کدورت از دستگاه کدورت سنج استفاده می شود. اساس اندازه گيری کدورت در این دستگاه تفرق نور توسط عوامل ایجاد کننده کدورت می باشد. که برای رفع مشكل، بایستی نسبت به کنترل عوامل یاد شده توجه نمود. برای اندازه گيری شفافيت آب از دستگاه کدورت سنج که بر اساس تفرق نور عمل می کند استفاده می کنند.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp