تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گيري منيزيوم در آب

اندازه گيري منيزيوم در آب :

بمنظور اندازه گيري منيزيوم در آب در تيتراسيونهاي كمپلكسومتري آمينو اسيدهاي پلي كاربوكسيليك از بهترين مواد در آناليز به حساب ميآيند كـه دقيقترين و ارزانترين آنها E.D.T.Aميباشد. جهت تشكيل كمپلكس با E.D.T.Aنياز به محيط قليايي ميباشـد كـه در واقع با افزودن بافر آمونياكي اين امر تحقق مييابد. در چنين محيط قليايي با استفاده از انديكاتور فلز قليايي مناسب، ميتوان مقدار آن فلز را تعيين نمود.

لوازم مورد نياز اندازه گيري منيزيوم در آب :

 • ارلن 50ميليليتري
 • قطره چكان
 • بورت
 • پيپت سرنگي
 • مزور 25ميليليتري

مواد شيميايي مورد نياز اندازه گيري منيزيوم در آب :

 1. بافر آمونياكي:
  67.5گرم نشادر كلريد آمونيوم را در 570ميليليتر آمونياك غليظ وارد كرده و آن را به حجم يك ليتر برسانيد.
 2. معرف اريو كروم بلك :T
  0.5گرم از نمك خشك اريو كروم بلاك را با 4.5گرم نمك هيدروكسيل امين هيدروكلرايد در صد ميليليتر اتانول %95 حل كنيد. اين انديكاتور بايد هميشه تازه و در جاي خشك نگهداري شود.
 3. N/40 EDTA
  3.7225از نمك دي سديك اتيلن دي آمينو تترا استيك اسيد
  EDTAرا به دقت توزين كـرده و در بـالن ژوژه يـك ليتري به حجم برسانيد.

روش كار اندازه گيري منيزيوم در آب :

20 سي سي آب مورد آزمايش را در ارلن ريخته و به آن 3سي سي بافر آمونياكي + 3قطره معرف اريو كروم بـلاك Tاضافه كنيد. سپس باN/40 EDTAبه وسيله بورت تيتر كنيد. ظهور رنگ آبي نفتـي نشـانگر پايـان تيتراسـيونپ ميباشد. مقدار EDTAمصرفي را يادداشت كنيد.

محاسبات اندازه گيري منيزيوم در آب :

استفاده كنندگان از تجهيزات بايد آگاهي و توانايي كامل در خصوص بهره برداري، نگهـداري و واسـنجي تجهيـزات را داشته باشند و از استفاده تجهيزات اندازه گيري، نمونه برداري و يا آزمايشگاهي توسط افراد غيرمتخصـص بايـد خـودداري كرد. براي كنترل استفاده از اين تجهيزات توسط افراد متخصص ميتوان اقدامات زير را انجام داد.

 • افراد آموزشهاي لازم را در خصوص بهره برداري، نگهداري، واسنجي و تعمير تجهيزات، توسـط تـأمين كننـدگان يـا افراد متخصص كه توانايي آموزش را داشته باشند فرا گرفته و پس از اطمينان از آگاهي اين افراد، گواهينامهاي براي ايـن افراد در خصوص استفاده از تجهيزات مورد نظر صادر شود.
 •  مسوول آزمايشگاه، تجهيزات را فقط در اختيار افرادي قرار دهد كـه گواهينامـه اسـتفاده از آن تجهيـزات را كسـب كردهاند و فهرست آنها در اختيار مسوول آزمايشگاه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp