تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری آب در نفت خام

اندازه گیری آب در نفت خام :

برای اندازه گیری آب در نفت خام می دانیم که نفت خام اساساً از هيدروکربن های پارافينی، نفتی و آروماتيک تشکيل شده است . علاوه بر اين، مقدار کمی ترکيبات گوگردی، نيتروژن دار، اکسيژن دار و مقدار جزيی فلزات نيز در نفت خام وجود دارد.  آبی که در نفت خام وجود دارد قسمتی به حالت محلول و قسمتی به صورت امولسيون می باشد. رسوبها عبارتند از مواد جامد نامحلول در آب و هيدروکربنها . اين مواد شامل ذرات ريز ماسه، گل حفاری، گچ، فلدسپات و فلزات به صورت ترکيب معدنی يا به حالت آزاد نظير آهن، سرب، نيکل و واناديم می باشند.

حضور اين مواد بسيار نامطلوب است زيرا باعث انسداد لوله ها و آلودگی محصولات می شوند. در مدت ذخيره شدن، رسوبها همراه فاز آب جدا می شوند و با پارافينها و آسفالتها در ته مخازن به صورت لجن ضخيمی رسوب می کنند. اندازه گیری آب در نفت خام و رسوب نفت خام و فرآورده های نفتی بوسيله سانتريفوژ مخلوط حاوی نمونه و حلال تولوئن و عامل شکننده امولسيون بدست می ايد.

اندازه گیری آب در نفت خام

 

میدانیم که آب در صنایع کاربردهاي بسیار وسیعی دارد که مهمترین آنها به ترتیب زیر است:

  • آب به عنوان ماده اولیه در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی و دارویی.
  • آب جوشاورها جهت تولید انرژي در نیروگاهها یا واحدهاي تولید برق در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت.
  • آب به عنوان عامل سرد کننده در برجهاي خنک کننده و مبدلهاي حرارتی.
  • آب در خدمت مصارف عمومی کارخانجات و صنایع.

به طور کلی آبی که در صنعت مصرف میشود داراي یک خواص عمومی مشترك است با این حال با توجه به نوع صنعت، هر صنعتی آب با خواص ویژه را به کار میبرد. به طور کلی حداقل شرایط لازم براي کاربرد آب در مصارف صنعتی شامل شرایط زیر است:

  • -آب باید عاري از مواد معلق، نمکها و رسوبات زیاد بوده و براي بهکارگیري در برخی صنایع داراي مشخصات و شرایط آب مشروب باشد.
  • آب باید بدون مواد روغنی، مواد فنلی، مواد مربوط به پودرهاي پاكکننده، کف و همچنین عناصر شیمیایی زیانآور بوده و عاري از مواد تخلیه
    شده مربوط به فاضلابهاي شهري، صنعتی و کشاورزي باشد.
  • در آب نباید موادي وجود داشته باشد که تولید رنگ و بوي نامطبوع کند و همچنین از نظر فیزیکـی پـارهاي از مشخـصات مربـوط بـه آب آشامیدنی و ویژگیهاي فیزیکی آب مشروب را دارا باشد.

شرح آزمايش اندازه گیری آب در نفت خام :

در روش آزمايشگاهی اندازه گیری آب در نفت خام از يک دستگاه STRACTUER استفاده می شود. 100ccنفت خام راوارد يک بالن کرده و 50ccحلال تولوئن را نيز وارد آن می کنيم و به طور کامل مخلوط مي شود. سپس دستگاه را آماده کرده و بالن را در جای مناسب خود قرار داد می شود .هيتر
را روشن کرده ومی گذاريم تا خوب به جوش بيايد.در اين مدت چون تولوئن و آب دارای نقطه جوش پايين تر از نفت است ابتدا انها تبخير می شوند. و از بالن صعود می کنند واز ان خارج می شوند. سپس وارد Groduot ed tubeمی شوند که توسط يک مبرد ميعان می شود. در آن جا به دليل اختلاف دانسيته بيشتر، آب در ته ان قرار می گيرد . اين آزمايش تا زمانی ادامه ميدهيم تا مطمئن شويم .که کل آب از نفت خارج شده است درپايان مقدار آب درون لوله اندازه گيری شد.

 

2/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp