تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری بروماید

اندازه گیری بروماید

اندازه گیری بروماید به روش کالریمتری فنول رد (Phenol Red Colorimetric Method) بر اساس استاندارد متد برای آزمایش های آب و فاضلاب به شماره روش 4500-Br قابل انجام است. بروماید در مقادیر متفاوتی بر روی زمین و سطوح آب در مناطق دریایی و ساحلی یافت می شود. به این دلیل که در اثر تبخیر آب دریا و نفوذ آب دریا به خشکی ها در نمونه های آب ممکن است یافت شود. بروماید همچنین ممکن است بروماید در آب منشا آۤب های زیرزمینی نیز داشته باشد. صنایع نفتی و نواحی صنعتی نیز ممکن است در آلایندگی بروماید تاثیر داشته باشند. در شرایط معمولی ،مقدار بروماید در آب های آشامیدنی کم می باشد و مقدار آن کمتر از ۱ میلی گرم بر لیتر می باشد. حتی مقادیر کمتر از ۱۰۰ میکرو گرم بر لیتر در نمونه های آب می تواند به تشکیل برومات یا محصولات جانبی برومات در آب های گندزدایی شده تاثیر داشته باشد.

 

اندازه-گیری بروماید

اندازه گیری بروماید به روش رنگ سنجی با فنول رد

اگر نمونه ای دارای یون بروماید باشد ، با محلول کلروامین T در حضور فنول رد دیده می شود، اکسیداسیون بروماید و تشکیل بروماید های بعدی فنول رد اتفاق خواهند افتاد. اگر این معادلات در پی اچ 4.5 تا 4.7 اتفاق بیفتد ، رنگ ترکیبات برومایدیته شده از قرمز پر رنگ به سمت کم رنگ تر شدن تغییر خواهند کرد. بنابراین تغییرات زیاد می تواند اتفاق بیفتد بین غلظت های مختلف بروماید. غلظت کلروامین T و زمان معادله دکلره کردن بسیار مهم است.

تجهیزات و مواد لازم اندازه گیری بروماید

 1. اسپکتروفتومتر: برای استفاده در طول موج ۵۹۰ نانو متر پهنای نور به اندازه ۲ سانتی متر
 2. صافی فتومتر :  پهنای نور به اندازه ۲ سانتی متر و تجهیز شده فیلتر نارنجی برای عبور نور حدود ۵۹۰ نانو متر
 3. ظرف های نسلر :۱۰۰ میلی لیتر
 4. شیشه های اسید شویی : تمام شیشه های با  ۱+۶ اسید نیتریک با آب مقطر برای از بین بردن عوامل تاثیر گذار بر روی بروماید.
 5. محلول استات بافر
 6. محلول شاخص فنول رد
 7. محلول کلرامین T
 8. سدیم تیوسولفات
 9. محلول استاک بروماید
 10. محلول استاندارد بروماید

روش اندازه گیری بروماید

 1. تهیه محلول استاندارد : حداقل ۶ استاندارد 0 ، 0.2 ، 0.4 ،0.6 ، 0.8 ، و 1 میلی گرم بر لیتر بروماید به مقادیر 0، 2، 4، 6، 8، 10 میلی لیتر  محلول استاندارد بروماید با ۵۰ میلی لیتر آب مقطر تهیه شود.
 2. آماده سازی نمونه : مقدار ۲ میلی لیتر محلول بافر ، ۲ میلی لیتر محلول فنول رد و نیم میلی لیتر محلول کلروامین T به۵۰ میلی لیتر از نمونه اضافه شود به طوری که غلظت نهایی نمونه بین 0.1 تا 1 میلیگرم بر لیتر بروماید را داشته باشد. سریعا بعد از اضافه کرد اختلاط شود. بعد از ۲۰ دقیقه بعد از اضافه کردن کلروامین T ، با استفاده از نیم میلی لیتر محلول  Na2S2O3 اختلاط شود. از  لحاظ چشمی با در ظرف نسلر در برابر محلول استاندارد بروماید به طور همزمان مقایسه شود. یا با دستگاه فتومتر خوانده شود.
Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp