تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری سختی کلسیم

اندازه گیری سختی کلسیم :

بمنظور اندازه گیری سختی کلسیم در تيتراسيونهاي كمپلكسومتري آمينو اسيدهاي پلي كاربوكسيليك بهتـرين دارو در آنـاليز بـوده و دقيـق تـرين و ارزانترين آنها E.D.T.Aميباشد. جهت تشكيل چنين كمپلكسي pHمحـيط بايـد قليـايي باشـد كـه بـا افـزودن بـافر آمونياكي اين امر تحقق مييابد. در چنين محيط قليايي با استفاده از انديكاتور فلز قليايي مناسب ميتوان مقدار آن فلـز را تعيين نمود. همانطور كه ميدانيم فلز مس نيز بـا E.D.T.Aتشـكيل كمـپلكس مـيدهـد و درنتيجـه مـيتوانـد در اندازهگيري كلسيم ايجاد مزاحمت نمايد، لذا جهت رفع اين مزاحمـت از سـود اسـتفاده مـيشـود زيـرا سـود كمـپلكس پايدارتري با مس تشكيل ميدهد و درنتيجه مانع از ايجاد مزاحمت مس در اندازهگيري كلسيم ميگردد.

وسايل مورد نياز اندازه گیری سختی کلسیم :

 • پيپت سرنگي
 • بورت
 • ارلن شيشهاي 50ميليليتري
 • مزور 25ميليليتري

مواد شيميايي مورد نياز اندازه گیری سختی کلسیم : 

 1. بافر آمونياكي: 67/5گرم نشادر كلريد آمونيوم را در 570ميليليتر آمونياك غليظ وارد كرده و آن را بـه حجـم يـك ليتر برسانيد.
 2. سود 4مول: 40گرم سود را درون بشر شيشهاي ريخته و 200سي سي ُآب مقطر به آن اضـافه كنيـد، بعـد از حـل شدن كامل در بالن 250ميليليتري با آب مقطر به حجم برسانيد.
 3. پودر موراكسايد: 0/5گرم آمونيوم پورپورات را با 100گرم پودر سولفات پتاسيم درونهاون خوب بسائيد تا يكنواخت شود و سپس در ظرف در بسته و در مكان خشك نگهداري كنيد.
 4.  3/7225 :N/40 EDTA گرم از نمك دي سديك اتيلن دي آمينو تترا استيك اسيد (EDTA)را به دقـت تـوزين كرده و در بالن ژوژه يك ليتري به حجم برسانيد .

روش كار اندازه گیری سختی کلسیم :


20سي سي از نمونه آب مورد آزمايش را داخل ارلن 50ريخته و به آن 1سي سي بافر آمونياكي و 2سي سي سود 4مول و كمي پودر موراكسايد (تقريبا 0.3گرم) اضافه كنيد. محلول به رنگ سرخابي در مـيآيـد. سـپس بـا EDTA N/40به وسيله بورت تيتر كنيد تا جايي كه محلول از رنگ سرخابي به رنگ بـنفش در بيايـد. عـدد تيتـر را يادداشـت كنيد.

محاسبات اندازه گیری سختی کلسیم : 

 • بر حسب ميلياكي والان در ليتر
اندازه گیری سختی کلسیم
 • بر حسب ميليگرم در ليتر
  اندازه گیری سختی کلسیم

   

 
 

 

4.5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp