تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

انواع روش های استخراج

انواع روش های استخراج

انواع روش های استخراج ، بر پایه انتقال يك تركيب از يك فاز شيميايي به فاز ديگر می باشد. اساس اين روش ها بر مبناي اختلاف حلاليت يك جزء در دو حلال غير قابل امتزاج مي باشد. دو فاز مورد استفاده مي تواند به صورت مايع-مايع، مايع-جامد، گاز-جامد و … باشد.استخراج مايع-مايع متداولترين نوع استخراج مي باشد.

انواع روش های استخراج

جزئي از مول هاي Sكه در فاز 1 ، بعد از يك مرحله استخراج باقي مي ماند را می توان به صورت زیر نمایش داد.

انواع روش های استخراج

که در رابطه بالا تقسیم حل شونده s بین دو فاز شیمیایی با ضریب تقسیم k  بیان می شود.

انواع روش های استخراج

اثرات pHدر استخراج

براي اسيدها (HA) و بازهاي (B) ضعيف معمولا گونه هاي پروتونه شده و پروتونه نشده داراي ضريب تقسيم متفاوت مي باشند. گونه هاي باردار (Aيا + BH) استخراج نمي شوند، در حالي كه گونه هاي خنثي ( HAيا B ) استخراج مي شوند.
تقسيم بندي گونه ها بين دو فاز بدون در نظر گرفتن فرم گونه ها به صورت ضريب توزيع(Distribution coefficient) بيان مي شود.

ميزان توزيع باز و اسيد ضعيف وابسته به pHمي باشد.  براي باز ضعيف Bگونه + BHتنها در فاز 1وجود دارد.

 

انواع روش های استخراج
انواع روش های استخراج

توانايي تغيير نسبت توزيع اسيد ضعيف يا باز ضعيف با pHدر ايجاد شرايطي كه بتوان به صورت گزينش پذير برخي تركيبات را استخراج كرد و برخي را خير، مفيد مي باشد.

  • استفاده از pHكم براي استخراج HAو نه +BHاستخراج اسيد ضعيف
  • استفاده از pHبالا براي استخراج Bو نه Aاستخراج باز ضعيف

 

استخراج با كمپلكس دهنده هاي فلزي

جداسازي يون هاي فلزي از يكديگر با استفاده از معرف هاي كمپلكس دهنده آلي امكان پذير مي باشد. 

  • قابل حل در حلال آلي
انواع روش های استخراج

 

  • معرف هاي كمپلكس دهنده متداول

cupferron

 8-hydroxyquinoline

dithizone

Crown ethers

بسياري از معرف هاي كمپلكس دهنده با فلزات متنوعي پيوند برقرار مي كند.با قدرت هاي مختلف و يا ثابت هاي تعادل متفاوت.

استخراج يون فلزي ممكن است به صورت گزينش پذير براي يك فلز بخصوص صورت پذيرد. انتخاب معرف كمپلكس دهنده اي كه داراي تمايل زياد به فلز مورد نظر داشته باشد. تنظيم pHدر فرايند استخراج.

 

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp