تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب

باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب :

باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب ممكن است با سوزاندن نمونه در دماي 550 50درجه سلسـيوس تعيين شود. اين اندازه گيري به طور تقريبي ميزان مواد آلي در بخش جامد فاضلاب، لجن فعـال، مـواد زائـد صـنعتي يـا رسوبات بستر را تخمين ميزنند.

مزاحمت باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب : 


كاغذ صافي فايبر گلاس اندكي بالاتر از 550درجه سلسيوس ذوب ميشود و بنابراين مهم است تـا زمـاني كـه بوتـه آزمايشگاهي يا كاغذ صافي ميسوزد دما از اين درجه بالاتر نرود.

روش كار در تعیین باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب : 

نمونه توزين شده قبلي از مرحله چهار مواد معلق را در كوره الكتريكي گداز در دماي 550درجه سلسيوس به مـدت 20دقيقه قرار دهيد. اجازه دهيد ظرف تدريجا در هوا خنك شود تا بيشتر حرارت آن كاهش يابد. سپس در دسـيكاتور تا دماي اتاق سرد كنيد و وزن آن را به عنوان بر حسب گرم يادداشت نماييد. اگر براي انـدازهگيـري باقيمانـده غيـر قابل صاف شدن (مواد معلق) از ظرف آلومينيومي براي نگهداري كاغذ صافي استفاده شـد، بايـد كاغـذ صـافي را قبـل از اشتعال به ظرف ديگري منتقل كرد زيرا ورقههاي آلومينيومي نميتوانند در دماي 550درجه سلسيوس حرارت ببينند.

باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب
باقيمانده فرار و ثابت در فاضلاب

 

انديس حجم لجن

انديس حجم لجن از لجن فعال به صورت حجم اشغال شده به وسيله 1گرم از لجن فعال بعد از تـه نشـيني 30دقيقهاي بر حسب ميليليتر تعريف ميشود. هر چه SVIكمتر باشد نشانه بهتر بودن كيفيت ته نشيني مايع مخلوط هوادهي شده است. همچنين مقادير بالاتر ،SVIكيفيت ضعيف ته نشيني را نشان ميدهد. لجن بـا يـك SVI معـادل 100يا كمتر به عنوان ته نشيني خوب لجن ملاحظه ميشود.

نتايج به دست آمده از آزمايش مواد معلق و آزمايش قابليت ته نشيني بر روي مايع مخلوط هوادهي شده براي تعيين SVI به كار ميروند.

روش سانتريفيوژ براي تخمين مواد معلق :

سانتريفيوژ آزمايشگاهي روش سريع و آسان براي تخمين غلظت جامدات معلق مايع مخلوط يا لجن برگشتي فـراهم ميسازد، اين روش به همراه روش وزن سنجي مورد استفاده قرار مـيگيـرد. مسـلما طبيعـت دينـاميكي سيسـتمهـاي بيولوژيكي، فاكتور سانتريفيوژ را همان گونه كه در قسمت در زير عنوان روش كار تعيـين مـيشـود روشـي مطمـئن قلمداد خواهد كرد تنها به شرطي كه سيستم بيولوژيكي كم يا بيش پايدار بمانـد. بـراي اهـداف عملـي، تعيـين فـاكتور سانتريفيوژ بايد حداقل يكبار در هفته تكرار شود.

 

 

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp