تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

بررسي درستي آزمایشات آب و فاضلاب

بررسي درستي  آزمایشات آب و فاضلاب

بررسی درستی آزمایشات آب بر اساس اصل الکتروخنثایی و موازنه یون های موجود در نمونه های آب انجام می گردد. موازنه یون های آب شامل بررسی میزان کاتیون ها و آنیون ها بر حسب اکی والان می باشد. که از اختلاف کاتیون ها و آنیون ها بر اساس استاندارد متد شاخص های مورد نظر محاسبه می گردد.  آنالیز های هدايت الكتريكي ،کل جامدات محلول و به طور کلی اندازه گیری کلیه آنيون ها ، کاتيون ها یکی از نیاز های اصلی تمام آنالیز های آب است. موازنه ترکیبات آب از طریق فرمول های زیر قابل محاسبه است. برای اطلاعات بیشتر روی لینک کلید کنید.

موازنه ترکیبات یونی  با توجه به اصل الکتروخنثایی– electron neutrality به بررسی دقیق نتایج آزمایشات کمک می کند

کل جامدات محلول TDS

با استفاده ازمجموع اجزاء اندازه گيري شده بر حسب ميليگرم در ليتر به صورت زير مي باشد:

TA+Na+K+Ca+Mg+Cl+SO4+SIO3+NO3+F

آزمایشات آب
آزمایشات آب

محاسبه هدايت الكتريكي:

آزمایشات آب
محاسبات هدایت الکتریکی

بالانس کاتيون وآنيون:

مجموع کاتيون وآتيون برحسب ميلي اکيوالان در ليتر بايد باهم مساوي باشد بعلت اينكه تمام آبهاي آشاميدني از نظر الكتريكي خنثي هستند . آزمايش براساس در صد اختلاف برطبق فرمول زير مي باشد

آزمایشات آب
معبار خطای قابل قبول موازنه مربوط به آزمایشات آب

جامدات محلول اندازه گيري شده

غلظت جامدات محلول اندازه گيري شده بايد بيشتر از محاسبه شده آن باشد بعلت اينكه عوامل شرکت کننده مهم ممكن است در محاسبات لحاظ نشوند. اگر مقدارکل جامدات محلول اندازه گيري شده کمتر ازکل جامدات محلول محاسبه شده باشد، مجموع يون بالاتر و مقدار اندازه گيري شده مشكوك مي باشد و نمونه ها بايد مجددا آزمايش شوند.
اگر غلظت جامدات محلول اندازه گيري شده بيشتر از ٢٠ % ، بالاتر از مقدار محاسبه شده آن باشد ، مجموع يون پايين مشكوك بوده واجزاء انتخاب شده بايد دوباره آناليز شوند . نسبت قابل قبول مطابق فرمول زير است :

هدايت الكتريكي محاسبه شده

اگرهدايت الكتريكي محاسبه شده بالاتر از مقدار اندازه گيري شده باشد، مجموع يون ها بالاتر، دوباره آزمايش بر روي يون ها انجام شود. اگر هدايت الكتريكي محاسبه شده کمتر ازهدايت الكتريكي اندازه گيري شده باشد مجموع يون ها پايين تر و بايد دوباره آزمايش شوند معيار قابل قبول مطابق با فرمول زير مي باشد.

بررسی صحت آزمایش های آب و فاضلاب
بررسی صحت آزمایش های آب و فاضلاب

مقدار هدايت الكتريكي برخي از يون ها عموما در آب يافت مي شوند در جدول زير داده شده است .

آزمایشات آب
آزمایشات آب

هدايت الكتريكي اندازه گيري شده ومجموع يونها:

هر دو حاصل جمع کاتيون ها وآنيون ها بايد برابر مقدار اندازه گيري شده باشد.معيار قابل قبول مطابق با فرمول زير مي باشد :

درستی آزمایش های آب و فاضلاب
درستی آزمایش های آب و فاضلاب

3/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp