تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

بهداشت آب آشامیدنی

بهداشت آب آشامیدنی :

حداقل بهداشت آب آشامیدنی مورد نیاز براي هر فرد چقدر است؟ چگونه باید این آب را تهیه نمود؟ براساس آخرین دستورالعمل هاي موجود حداقل آب مورد نیاز براي ادامه حیات 2.54لیتر براي هر نفر در روز می باشد.
آب آشامیدنی سالم، آبی زلال، خنک، بی رنگ، بی بو، بدون مزه خاص و عاري از میکروب و مواد سمی است به طوري که  براي مصرف کننده در کوتاه مدت و بلند مدت مشکلی ایجاد نکند.

 • در صورتی که سیستم تأمین آب تخریب شده یا آسیب دیده است آبهاي آب انبارها، چاهها و سایر سیستمهاي آب رسانی در منطقه باید غیر قابل مصرف محسوب گردد و به منظور رعایت بهداشت آب آشامیدنی فقط آبهاي بسته بندي شده از قبل استفاده گردد و یا از آبی که مقامات بهداشتی بوسیله تانکر توزیع می نمایند استفاده گردد.
 • در صورتیکه آب بسته بندي شده وجود نداشت باید به سراغ آب محلی در منطقه رفت و سریعاً بهسازي و سالم سازي آنها را شروع کرد.
 • اگر آب موجود در محل از منابع آب حفاظت شده باشد(چشمه ها یا چاه هاي عمیق)غیر از کلرزنی احتیاج به تصفیه دیگري ندارد.
 • اگر آب موجود در محل از منابعی دیگر مانند آب انبارها و سایر مخازن زیرزمینی و نهایتاً (آبهاي سطحی در رودخانه ها)باشد نیاز به بررسی و سالم سازي کامل دارد.
 • اگر قرصهاي کلر در دسترس باشد باید طبق دستور طرز استفاده از آنها را به کلیه کارکنان آموزش داد. (استعمال یک قرص براي هر لیتر آب صاف و 23قرص در هر لیتر آب کدر کافی است.
 • اگر این قرص ها در دسترس نمی باشد به افراد توصیه می گردد. آب مصرفی را حداقل به مدت یک دقیقه در یک ظرف تمیز بجوشانند. اگر در مناطق مرتفع زندگی می کنند به مدت 35دقیقه بجوشانند.

بهداشت آب آشامیدنی درشرایط رزم و عملیات :

 1. در شرایط اضطراري رایج ترین روش علمی و ساده تشخیص آب سالم، باکتري کلی فرم در نمونه آب است.
 2. براي ذخیره آب باید از ظروف تمیز کلرزده با دهانه تنگ ترجیحاً شیردار و سرپوشیده استفاده کرد.
 3. همیشه بایستی در شرایط عادي منابع آب را شناسایی کرد و از نظر کمیت و کیفیت اطلاعاتی را به دست آورد.
 4. همیشه بایستی در شرایط عادي منابع آب را شناسایی کرد و از نظر کمیت و کیفیت اطلاعاتی را به دست آورد. حتی الامکان سعی گردد از مخازن بهداشتی و ظروف مناسب جهت بسته بندي در محل ها و مکان هاي مناسب برای بهداشت آب آشامیدنی  استفاده گردد.
 5. بایستی به آسیب دیدگان روش سالم سازي آب به طریق جوشاندن و کلرینه کردن(قرص و محلول کلر مادر) را آموزش داد تا در مواقع عدم دسترسی به آب آشامیدنی ناسالم بتوانند مشکل خود را مرتفع نمایند.
 6. کلر را می توان به صورت قرص خریداري کرده، دستوراتی که بر روي بسته هاي قرصها نوشته شده اند، باید دقیقاً رعایت نمود و مدت تماس قرص با آب 30دقیقه می باشد.
 7. نحوه تهیه کلر مادر جهت سالم سازي و بهداشت آب آشامیدنی به شرح ذیل می باشد:
  -15 گرم پودر یا گرانول هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین( %70 )یا یک قاشق غذاخوري) و یا 33گرم گرد سفیدکننده کلر 30 درصد.             – و یا 250سی سی هیپوکلریت سدیم %10را به یک لیتر آب اضافه کرده و بهم زده می شود. محلول بدست آمده محلول %1کلر مادر نامیده می شود که باید در ظروف دربسته دور از نور نگهداري شود. حال براي گندزدایی یک لیتر آب آشامیدنی روشن و زلال 3قطره و براي آب هاي تیره بایستی 7قطره از آن استفاده نموده و براي مصرف 30دقیقه منتظر ماند.
 8. میزان کلر باقیمانده در شرایط اپیدمی در آب کلرزده شده باید 0.51میلی گرم در لیتر ،PPMباشد.
 9. باید در طول شرایط بحرانی آب شرب را از آب مصرفی جدا نمود.
 10. اید جمع آوري آبهاي سطحی و فاضلاب در منطقه و زه کشی آبهاي سطحی و هدایت آنها را به محل هاي دوردست به نحو بهداشتی انجام داد.
 11. در هنگام استفاده از آب چاهها برای تضمین بهداشت آب آشامیدنی ، باید به فاصله داشتن آب چاه از لوله هاي فاضلاب یا چاه فاضلاب، عدم نفوذ آبهاي سطحی از راه خاك اطراف چاه، عدم ورود آبهاي سطحی آلوده از دهانه باز، عدم نفوذ گردوغبار ، آشغال، حشرات و پرندگان از دهانه چاه توجه کرد.
 12. براي استفاده از آب چاه، می توان آب آن را به مخازن مناسب انتقال داد و سپس با کلرزنی مناسب از آب آن استفاده نمود.
 13. براي تصفیه آب رودخانه و یا دریاچه می توان از روشهاي زیر استفاده نمود.
 14. استفاده از چند لایه پارچه تمیز براي گرفتن کدورت.
 15. استفاده از صافیهاي شنی براي رفع آلودگی آبها.
 16. جوشاندن آب
 17. استفاده از مواد کلردار براي ضدعفونی کردن آبها.

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp