تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

بهداشت آب استخرها

بهداشت آب استخرها :

به منظور تامین بهداشت آب استخرها ، بدون شک گندزدایی مهمترین مرحله در بهداشت آب استخرها شنا اسـت. رایـج تـرین مـاده مـورد اسـتفاده بـراي گندزدایی، کلر (به شکل گازي یا هیپوکلریت سدیم و کلسیم) می باشد.

به مجموعه اي از ابنيه، لوازم، تجهيزات و امكانات اطلاق مي شود كه با هدف: آبتني كـردن، شـنا كـردن، شيرجه زدن، آموزش شنا و ديگر مقاصد تفريحي ايجاد شـده اسـت. ابنيـه ايـن مجموعـه، از وسـايل و مـواد معمول بنايي نظير: سيمان، آجر، فلز و ساير مواد غير قابل نفوذ و مقاوم ساخته شده است كه مي تـوان آن را به صورت خصوصي (مسكوني) و يا عمومي طراحي و اجرا نمود.

استخرهاي شنا برحسب نوع فعاليت (آموزشي، تمريني، مسابقهاي، تفريحي و يا درماني) تقسيم بندي شده و باید بر بهداشت آب استخرها توجه کنند. بر همين اساس داراي ويژگيهايي خواهند بود كه بايد از ابتداي برنامهريزي و طراحي مدنظر قرار گيرد. استخرها ممكن است يك منظوره (ويژه يك نوع فعاليت) و يا چند منظوره كه امكان فعاليتهاي مختلف را فراهم ميكند، در نظر گرفته شود. استخرها همچنين ممكن است به صورت مجموعه » پيوسته« و( ناپيوسته ) طراحي شود به گونهاي كه استخرهاي پيوسته در شكلهايي مانند Lو Zو Tو يا مشابه و استخرهاي ناپيوسته به صورت مجموعه اي از چند استخر يك منظوره در جوار هم در نظر گرفته ميشود.
استخرهاي پيوسته با وجود ظاهر يك پارچه امكان تفكيك را به راحتي فراهم ميكند و در صورت نياز هر بخش، عملكرد استخر يك منظوره را نيز ارايه مي نمايد.
با توجه به شرح فوق استخرهاي شنا ممكن است سرپوشيده و/يا روباز نيز ساخته شود كه در هر دو حالت شامل ويژگيهاي فوق نيز ميگردد.
استخرهاي روباز از نظر بهداشت آب استخرها دارای اهمیت ویژه ای هستند. استخرهاي روباز با وجود هزينه كمتر ساخت و نگهداري نسبت به استخرهاي سرپوشيده و با وجودبهرهبرداري از طبيعت آزاد، گل و گياه و آفتاب كه شرايط محيطي بسيار مطلوب و جذابتري را فراهم ميآورد، ولي در عمل كارايي لازم را در مقايسه با استخرهاي سرپوشيده ندارد، به گونهاي كه دوره كوتاه بهرهبرداري در طول سال سبب پيامدهاي زير ميشود:
رها شدن كليه تاسيسات استخر در بيشترين ايام سال
بي توجهي به تامين پرسنل دائم و موظف
نبود سيستم مشخص حفاظت و نگهداري از تاسيسات
نبود نظام مديريت واحد و پايدار
نگهداري حـداقل 0.6 mg/lit کلـر آزاد باقیمانـده و دامنـه ،Ph=(6.7 – 2.7 مـی توانـد نتـایج بـاکتریولوژیکی رضایت بخش را فراهم کند. در عمل باید1 تا mg/lit 3.5 کلر آزاد باقیمانده در آب استخرهاي شنا موجـود می باشد. در اثر شناي طولانی مدت در استخر داراي کلر باقیمانده با PHکمتر از ، 7.4سوزش چشم بـه وجـود می آید، PHبهینه براي کاهش سوزش چشم تا 7.6 می باشد. همچنین میزان کلر 0.6 mg/litبراي حداقل سوزش چشمها مناسب است. میزان کلر باقیمانده لازم بستگی مستقیم بـه PHآب دارد. ایـن بسـتگی در
جدول زیر به خوبی بیان شده است.

بهداشت آب استخرها
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp