تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

بیماریهای آب آلوده

بیماریهای آب آلوده :

پروتوزوآها، ويروسها و باكتريها ناقل بیماریهای آب آلوده  هستند.سه گروه متفاوت از ميكروارگانيسمها هستند كه مي توانند از طريق آب آشاميدني منتقل شوند.اين  ميكروارگانيسمها از راه مدفوعي آلودگي فاضلاب يا زائدات حيواني وارد آب ميشوند.
در جدول زیر مقادر راهنماي سازمان بهداشت جهاني براي كيفيت ميكروبي آب آشاميدني، بر گرفته و با مجوز از سازمان بهداشت جهاني، ژنو آمده است.

بیماریهای آب آلوده

ميكروارگانيسمهايي كه باعث بیماریهای آب آلوده از طريق آب آشاميدني ميشوند معمولا به عنوان عوامل بيماريزا شناخته شده و
ميتوان آنها را به ترتيب كاهش اندازه به صورت كرمها كمتر از ،
µ100پروتوزوآها100- µ500،باكتريها) (µ1-5/0mو ويروسها)(0/01- µ1mطبقهبندي كرد. در جدول 4بيماريهاي باكتريايي،ويروسي و پروتوزوآيي كه معمولا توسط آب آشاميدني آلوده منتقل ميشوند آورده شده است.

بیماریهای آب آلوده

نانو مواد ضد ميكروبي براي ضدعفوني آب و كنترل ميكروبي مي توان استفاده كرد عبارتند از :
(1پپتيدها و كيتوزان
(2نانو ذرات نقره
(3فلوران ها
(4اكسيد تيتانيوم
TiO
(5اكسيد روي ZnO
(6نانوتيوب هاي كربن
مقايسه خاصيت ضدباكتري مواد نانو ذرات معدني برای مبارزه با بیماریهای آب آلوده به ترتيب عبارتند از :

Ag>Hg>Cu>Cd>Pb>Co>Au>zn>fe>Mn>Sn

در بين تمام مواد نانو ضد ميكروبي، نانو ذرات نقره داراي بيشترين مصرف است. از مكمل هاي مواد غذايي تا پوشش سطحي وسايل آشپزخانه، سيستم هاي تصفيه آب خانگي؛كه گزارش شده % 99/99پاتوژن ها را حذف مي كند، از غشايي آغشته به نقره يا سطحي پوشيده شده با نقره استفاده شده است.ذرات نانو كيتوسان در وسايل و لوازم آرايشي، نگهداري مواد غذايي، كشاورزي و پزشكي به كار مي رود. اين ماده علاوه خاصيت ضد ميكروبي باعث خاصيت هيدروفوبيك )آب
گريزي( در محصولات مي شود. كيتوسان در تصفيه آب و فاضلاب به عنوان ماده كواگولانت
/فلوكولانت به كار رفته است TiOبه خاطر شفافيت و ايندكس انعكاسي بالا مخصوصاً به شكل جايگزين شده، امروزه در بسياري از محصولات از جمله ضد آفتاب، خميردندان و نقاشي استفاده مي شود .اين ماده همچنين در تصفيه كننده هاي هواي خانه ، جهت حذف تركيبات فرار آلي و باكتريهاي كشنده به كار مي رود. نانومواد مي توانند به طور بالقوه به عنوان ضد عفوني كننده مناسب استفاده شوند و يا اينكه جهت افزايش اثر ضد عفوني كنندگي به همراه تكنولوژي هايي مانند ،UVاستفاده گردند.

مكانيسم خاصيت ضد ميكروبي نقره :

يكي از ويژگيهاي مهم نقره سيتوتوكسيك نبودن آن ميباشد و بهعلاوه دامنه بالايي از غلظت آن براي انسان قابل تحمل است.نانو ذرات نقره اثر سمي كمي روي سلولهاي پستانداران و بافتها دارد].[8مكانيسم اثر ضد ميكروبي نقره به يكي از صورت زير است :

نقره باعث نابودي غشاء سلولي شده يا از آن عبور كرده و به گروههاي تيول –SHآنزيمهاي سلولي متصل ميشوند. كاهش فعاليت آنزيمي باعث كاهش متابوليسم سلولي شده از رشد سلول جلوگيري به عمل ميآورد و در نهايت منجربه مرگ سلولي ميشوديونهاي فلزي توليد راديكالهاي اكسيژن را كاتاليز ميكنند كه اين امر باعث اكسيد شدن ساختار ميكروبي ميشود. تشكيل اكسيژن فعال از طريق واكنش زير صورت ميپذيرد.

بیماریهای آب آلوده

اين واكنش نياز به تماس مستقيم بين ماده ضدميكروبي و ميكروب ندارد زيرا اكسيژن توليد شده مستقيما به داخل محيط منتشر ميشود.بنابراين يون فلزي از تكثير ميكروارگانيسمها بهاين طريق جلوگيري ميكند.از آنجايي كه باكتري به صورت پايدار در معرض راديكالهاي اكسيژن قرار نميگيرد بنابراين نانو ذرات نقره باعث توليد سويههاي مقاوم نمي شوند. 

بیماریهای آب آلوده

 

 

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp