تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفيه آب آشاميدني

تصفيه آب آشاميدني :

تداوم در رشد تصاعدي جمعيت سبب افزايش تقاضا تصفيه آب آشاميدني براي منابع محـدود آب آشـاميدني كـره ي زمـين گرديـده است. بنابراين حفاظت از تمامي منابع آب به يكي از حياتي ترين مسئله هاي زيست محيطـي در قـرن 21تبـديل شـده است. با ادامه توسعه ي صنعت و مهاجرت به شهرها به علت افزايش جمعيت، جنگـل زدايـي و آلـودگي نيـز بـر روي تقليل منابع آب شيرين در بسياري از نقاط جهان اعمال فشار ميكنند. گزارش اخير UNذكر ميكند كـه آب شـيرين جهان به صورت پايدار مورد استفاده قرار نميگيرد. پايداري طولاني مدت منـابع آب بـه وسـيله حفاظـت از منـابع آب، مديريت منابع آب و كارايي استفاده مجدد از آب حاصل از خروجيهاي مختلف برآورده ميشود. با گسترش كمبـود آب در بسياري از نقاط جهان، تامين آب آشاميدني و توسعه پايدار نيازمند استفاده مجدد از آب درآينده ميباشد. اسـتفاده غير مستقيم از پساب تصفيه شده (زماني كه آب تحت تاثير تخليه فاضلاب قرار ميگيـرد و بـه عنـوان منبـع آب بـراي تصفيهخانههاي آب آشاميدني استفاده ميشود)، به طور برنامه ريزي شـده يـا برنامـه ريـزي نشـده در حـال حاضـر در بسياري مناطق در حال اجرا است. با چنين سيستم استفادهي مجددي از آب، پتانسيل براي آلـودگي آب افـزايش مـي يابد بنابراين امري ضروري است كه استفاده مجـدد از آب تـاثيري بـر روي محـيط زيسـت و سـلامتي انسـان نداشـته باشد.

مقادير ناچيزي از آلاينده هاي متعدد آلي در خروجي  تصفيه آب آشاميدني  و سيستم هاي آبي گـزارش شـده است. نگراني هاي رو به افزون در ارتباط با اثر اين آلاينده ها بر روي سلامت انسان و محيط زيسـت سـبب گرديـده ايـن آلاينده ها مورد توجه خاص قرار گيرند زيرا قرارگيري طولاني مدت در معرض مقادير ناچيزي از اين مواد ميتواند اثرات سويي روي اكوسيستم آبي، خاكي و سلامتي انسان داشته باشد.
دراشاره به شناسايي اين آلاينده هاي آلي در محيط زيست در تصفيه آب آشاميدني بايد ذكر شود اين آلاينده ها شـامل گروهـي از مـواد ميشوند كه به طور كلي به آنها آلاينده هايي كه اخيرا سبب نگراني شده اند گفته ميشود. در بعضي مـوارد آزادسـازي آلاينده هاي نوظهور در محيطزيست براي مدت طولاني اتفاق افتاده است ولي تا زمان ابداع روشهاي شناسـايي جديـد قابل تشخيص نبوده اند. در موارد ديگر سنتز ماده ي شيميايي جديد يا تغيير درنحوه ي مصـرف و دفـع مـواد شـيميايي موجود ميتواند منبع جديدي براي ايجاد آلاينده هاي نوظهور باشد اين آلاينده ها در نظر عامه مردم نو ظهـور ” هستند ولي مدتهاست كه مورد توجه سازمان حفاظت از محيط زيست آمريكا قرار گرفتهاند و به علت قـرار گـرفتن در معرض اين آلايندهها به صورت گسترده، پايداري، تجمع بيولوژيكي و سميت آنها، اين آلاينـده هـا سـبب نگرانـي ” شده اند.
در حال حاضر سازمانهاي مختلف هركدام تعريف خود را از آلاينده هاي نوظهور ارائه كرده اند. سازمان حفاظت از محيط زيست و دپارتمان پدافند آمريكا در نشريه هاي مختلف آلاينده هاي نوظهور را با عنوان مـاده ي شـيميايي يـا مواد اوليه اي كه داراي پتانسيل ايجاد تهديد يا تهديد جدي براي سلامت انسان يا محيط زيست و يا فاقد اسـتاندارهاي سلامتي منتشر شده ميباشد تعريف كرده است.

تصفيه آب آشاميدني
تصفيه آب آشاميدني

به طور كلي آلاينده هاي نوظهور موادي هستند كه ما همه روزه براي مصارف مختلفي به منظور  تصفيه آب آشاميدني از آنها استفاده ميكنيم. به علت اينكه آنها بسيار زياد، متنوع و درهمه جا موجود هستند آنها اغلب در دسته بنديهايي قـرار مـيگيرنـد كـه هدف، موارد استفاده يا ساير مشخصات آنها را توصيف كند.
تحقيقات متعدد اخير نشان ميدهد كه مواد دارويي فعال، مواد آرايشي و بهداشتي و مواد مختـل كننـده غـدد درون ريز گروه هايي از آلاينده هاي نوظهور هستند كه در تصفيه آب آشاميدني سراسر جهان شناسـايي شـده انـد. در ايـن بـين مـواد مختل كننده غدد درون ريز به علت وجود رابطه احتمالي بين قرارگيري در معرض اين مـواد و اثـرات بـر روي سـلامت انسان / حيات وحش، مورد توجه بيشتري از سوي سازمانهاي تنظيم كننده قوانين قرار گرفته اند.
غلظت هاي ناچيز (در بازه ي ng/lتا  µg/l ) و تنوع ريزآلاينده ها نه تنها سبب پيچيدگي شناسايي و اندازه گيـري آنها شده بلكه چالشي براي فرآيندهاي تصفيه آب و فاضلاب به وجود آورده است.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp