تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه آب چاه

تصفیه آب چاه

امروزه تصفیه آب چاه اهمیت خود را بیشتر از قبل نشان داده است و رشد روزافزون جمعيت و به تبع آن افزايش تقاضا در بخش آب كشور موجب شد كه نيازهاي آبي جامعه ما كه قـبلا از طريق چشمه ها، رودخانه ها و قنوات تامين ميگرديد. به سمت حفر چاه سوق داده شـود. تصفیه آب چاه

حفاظت از منابع آب با در نظر گرفتن و رعايت حقوق بهره برداران از طريق تعيين حريم اين منـابع، از جملـه مسـايل
مهم و اساسي در سياست هاي آبي در سطح بين المللي است و اين موضوع در كشـور مـا كـه در منطقـه خشـك و نيمـه خشك واقع شده، از اهميت بيشتري برخوردار است.

چاه حفره اي استوانه اي شکل و معمولاً قائم است که در زمین حفر میکنند تا به لایه آبدار برخورد کند. آب زیرزمینی از منافذ و درز وشکاف سنگها به درون چاه تراوش میکند و در آن جمع میشود. چاه یکی از مهمترین سازه ها براي بهره برداري از منابع آب زیرزمینی به شمار میرود. تاریخ دقیق اولین چاهی که بشر حفر نموده است به درستی معلوم نیست. بعضی قدیمیترین چاه آب را چاه بجاي مانده در دره رود سند میدانند که ساختمان آن به 6000سال پیش مربوط میشود. و عدهاي از پژوهشگران بر این باورند که قدیمیترین چاه در دنیا، چاه یوسف در نزدیکی قاهره است که قبل از میلاد حضرت عیسی تا عمق 90متري در سازند سخت حفر شده است. آنچه مسلم است تصفیه آب چاه که انسان ابتدا به فکر حفر چاه هاي دستی و کم عمق افتاد و از آنها با وسایلی ساده مانند دلو، چرخ چاه، طناب و نیروي حیوانات استفاده میکردکه بتدریج با افزایش نیاز به آب و پیشرفت تکنولوژي و ساخت دستگاههاي حفاري مجهز، چاههاي کم عمق تبدیل به چاههاي عمیق شدند )بویژه درکشورهاي خشک ونیمه خشک مانند ایران(که با پمپهاي قوي بهرهبرداري از آنها میسر گردید. در کشور ما از سال 1320به بعد حفر چاه با دستگاه متداول شده است.

به منظور تصفیه آب چاه باید میزان استاندارد های آب چاه را دانست که استاندارد های آب به شرح زیر می باشد:

تصفیه آب چاه
تصفیه آب چاه

مراحل تصفیه آب چاه به شرح زیر می تواند باشد

تصفیه آب چاه
تصفیه آب چاه

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp