تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تفاوت bod و cod

تفاوت bod و cod :

تفاوت bod و cod چیست ؟  براي اندازه گيري BOD يك نمونه به ميكروارگانيسمهاي فعال احتياج داريم تا با استفاده از اكسيژن مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي را مصرف كرده و به مواد و سلول جديد تبديل كنند كه در محاسبه COD اين چنين نيست.

PH فاضلابهاي صنعتي يا در شرايط قليايي ميباشد ويا در شرايط اسيدي كه در اين رنجها ميكروآُرگانيسم ها قادر به فعاليت نيستند در نتيجه نمي توان BOD اين نوع فاضلاب ها را اندازه گيري نمود، در چنين شرايطي براي تعيين مقدار بار آلي فاضلاب، COD آن را محاسبه مي نمايند.

یک تفاوت bod و cod این می باشد که براي تعيين BOD يك فاضلاب به يك دوره 5 روزه احتياج داريم امّا در اندازه گيري COD ما فقط به 2 ساعت زمان نياز داريم.

نتيجه آزمايش COD مقدار مجموع مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي وغير قابل بيولوژيكي را به ما نشان مي دهد، كه با توجه به اين نتيجه نمي توانيم بفهميم چه مقدار از مواد آلي موجود قابل تجزيه بيولوژيكي و چه مقدار غير قابل تجزيه بيولوژيكي هستند.

آزمايشCOD سرعت تجزيه بيولوژيكي مواد را تعيين نمي كند،لذا پيشگويي اثر ورود يك نمونه خروجي تصفيه خانه فاضلاب بر روي اكسيژن محلول آبهاي پذيرنده مشكل است. و همچنين قابليت تصفيه فاصلابهاي خاص به روش بيولوژيكي ممكن نيست

مواد آلي غيرقابل تجزيه بيولوژيكي معمولاً به وسيله آزمايش اكسيژن مورد نياز شيميايي (COD) اندازه گيري مي شوند.

همچنين ممكن است اين مواد به وسيله آناليز TOC تخمين زده شوند.هر دو آزمايش COD و TOC ،هم مواد آلي غير قابل تجزيه بيولوژيكي و هم مواد قابل اندازه قابل تجزيه بيولوژيكي را اندازه مي گيرند. علاوه براين تركيبات آلي خاص را مي توان به وسيله آناليز كروماتوگرافي گازي شناسايي و اندازه گيري كرد.

CODيك فاضلاب و يا آب آلوده عبارتست از ميزان اكسيژن مورد نياز براي اكسيداسيون مواد قابل اكسيد شدن در يك ليتر آن.

محدوده معمول COD براي برخي نمونه هاي فاضلاب به قرار زير است:

نمونه

رنج معمول mg/l

ورودي تصفيه خانه فاضلاب شهري

400 –  200

خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهري

80 – 10

فاضلابهاي صنعتي

4000 – 200

 

معمولاًمقدار COD حدودا 1.25 تا 2.5  برابر BOD است مگر زماني كه ميكروارگانيسمهاي نيتروفاير و آمونياك در پسابها وجود داشته باشد كه در اينصورت واكنشهاي زير رخ داده و اكسيژن بيشتري در آزمايش BOD مصرف مي شود و مقدار آن افزايش مي يابد.

تفاوت bod و cod

 

4/5 - (4 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp