تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تهيه محلول از مواد جامد

تهيه محلول از مواد جامد

برای اینکه بخواهيم تهيه محلول از مواد جامد كنيم بايد در ابتدا اطلاعات شيميايي مربوط به ماده حل شونده نظير نام يا فرمول شيميايي ، جرم مولكولي ، درصد خلوص و … را از روي برچسبي كه بر ظرف نگه داري آن زده شده است بدست آورده و سپس با تعيين نوع واحد غلظت براي محلول مورد نظر ميـزان غلظت ، حجم محلول و نيز مقدار گرم ماده حل شونده مـورد نيـاز را هـم مـشخص كنيم و البته چون در مسائل مربوط به محلول سازي از سـه مـورد ميـزان غلظـت، حجم محلول و مقدار گرم ماده حل شونده مورد نياز همـواره يكـي از ايـن مقـادير مجهول مي باشد. 

تهيه محلول از مواد جامد

وسايل مورد نياز تهيه محلول از مواد جامد 

 • بالن ژوژ ه 250ميلي ليتري
 •  شيشه ساعت
 •  اسـپاتول
 • ترازوي آزمايشگاهي
 •  برچسب
 •  ظرف نگه داري محلول مواد مورد نياز (هيدروكسيد سديم جامد NaOH آب مقطر)

فرض كنيد كه مي خواهيد 250ميلي ليتـر محلـول سـود  0.3 (NaOH) مولار تهيه كنيد كه بدين منظور بايد مراحل زير را به ترتيـب انجـام دهيم :

 • ابتدا از روي برچسب ظرف نگهداري سود جامد مشخـصات مربـوط بـه آن را يادداشت كنيد و سپس به كمك اطلاعات جمع آوري شده و نيز طبـق نكـات گفتـه شده در مقدمه فصل و تئوري آزمايش بايد ميزان سود مورد نياز براي تهيه محلول را
  محاسبه كنيد كه مثلا اگر مشخصات بدست آمده براي سود مورد استفاده به صورت زير باشد. 
تهيه محلول از مواد جامد
 • حالا يك بالن ژوژ ه 250ميلي ليتري را برداشته و پس از اطمينان از تميز بودن آن ابتدا با كمي آب مقطر شست شو دهيد و سپس در حدود 100الي 150ميلي ليتـر آب مقطر داخل آن ريخته و مقدار سود مورد نياز را هم بعد از توزين كـردن بـه آن
  اضافه كنيد. 
 • بالن را به خوبي تكان داده تا كل سود جامد داخل آن در آب حل شود و بعد از حل شدن كامل سود در آب ، بالن را بـر روي ميـز قـرار داده و بـه كمـك پيـست -آبفشان- به تدريج تا خط نشانه روي گردنه بالن به آن آب مقطر اضافه كنيد.
 • ظرفي كه مي خواهيد محلول حاصله داخل آن نگهداري شود را ابتـدا بـا آب معمولي كاملا شسته و تميز كنيد و بعد يكبار هم با آب مقطـر شـست و شـو داده و خشك نماييد و سپس محلول را با احتياط داخل آن ريخته و درخاتمه برچسبي را به
  صــــورت تهيــه نمــوده و روي ظــرف نگهــداري محلــول بچسبانيد.

 

2/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp