تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روشهای تصفیه آب استخر

روشهای تصفیه آب استخر

جهــت روش های تصفیه آب استخر  بخــصوص اســتخرهای بــا جریــان آب بازچرخــشی، تــصفیه آب دارای اهمیــت اســت. ایــن تــصفیه عمــدتاً شــامل صــاف نمــودن (فیلتراســیون) همــراه بــا و بــدون تــصفیه شــیمیائی اســت. هــدف عمــده از تــصفیه آب اســتخر نگهــداری آب در یــک شــرایط مطلــوب و ســالم بــرای اســتفاده شــناگران مــیباشــد. ایــن هــدف ویــژه را مــیتــوان بــا توجه به نیازها ی زیر در نظر گرفت :

  • نگه داشتن آب، عاری از عوامل بیماریزا و مضر
  •  نگه داشتن آب عاری از رشدهای جلبکی
  •  اطمینــان از عــدم وجــود مــواد ســمی و تحریــک کننــده بــرای شــناگران در آب استخر
  •  جلوگیری از تشکیل و ایجاد بو و طعم نامطلوب در آب
  •  جلوگیری از خوردگی اطراف استخر، اتصالات و تجهیزات
  •  جلوگیری از ایجاد رسوب
  • جلوگیری از ایجاد کدورت و تیرگی و حفظ شفافیت آب استخر

روشهای تصفیه آب استخر بـرای استخر با سیــستم بــازچرخش آب میــزان آب چرخــشی بایــد بنحــوی باشــد کــه معمــولا هــر 8یا 6 ســاعت آب اســتخر تعــویض گــردد. بــرای اسـتخرهای خـصوصی کـه شـناگران کمتـری اسـتفاده مـینماینـد. 12سـاعت ممکـن اسـت قابـل قبـول باشـد. ورودی هـای آب بهتـر اسـت در چهـار جانـب استخر، حـداقل ( 12ایـنچ 30سـانتی متـر) زیـر سـطح آب باشـد. فاصـله آنهـا بــیش (5/4تــا متــر) نباشــد و یــک ورودی بــه فاصــله (5/1 متــر) از هــر گوشــه اســتخر. ورودی هــا مجهــز بــه شــیرهای دروازهای یا کنترل کننده های مشابه باشند.

زهکــش هــای اســتخر بایــد جهــت تخلیــه کامــل اســتخر ترجیحــاً در مــدت 4 سـاعت یـا کمتـر در نظـر گرفتـه شـود. زهکـش نبایـد مـستقیماً بـه سیـستم جمع آوری اتصال داده شود. تجهیـزات جـانبی سیـستم بـاز چـرخش آب شـامل گـرم کننـده آب بـا کنتـرل حرارتـی اتوماتیـک بـرای اسـتخرهای سربـسته و بعـضی اسـتخرهای روبـاز مــیباشــد. محــل گــرم کننــده آب در خروجــی آب از فیلتــر و ورود آن بــه اســتخر مــیباشــد. بــرای شستــشوی فیلتــر از آب ســرد اســتفاده مــیگــردد. دمـــای آب ورودی بـــه اســـتخر نبایـــد بـــیش از ْ 40cباشـــد. نـــصب یـــک ترمومتر در نزدیک ورودی آب به استخر لازم است.

نــصب تــوری بــا ســوراخ هــای کمتــر از 3میلــی متــر جهــت گــرفتن مــو و آشغال ضروری میباشد. جهت حذف آلاینـده هـا، بخـصوص آلاینـده هـای معلـق و کلوئیـدی قبـل از بـاز گردش آب، آب مورد نظر فیلتر میگردد. توانـایی یـک سیـستم بـرای تمیـز نگـه داشـتن یـک اسـتخر بـستگی بـه انـدازه فیلتر، اندازۀ ماسه (شبکه شنی) یـا بـه انـدازه آبکـشهـا، ابعـاد لولـههـا، تعـداد
کــفگیرهــا، تعــداد ورودیهــا، نــسبت گــردش و مشخــصات پمــپ دارد. ایــن عوامــل از اســتخری بــه اســتخر دیگــر و بــسته بــه شــکل و نــوع اســتخر متفـاوت اسـت همچنـین تـراکم، سرپوشـیده یـا روبـاز بـودن اسـتخر از جملـه عوامل مهم میباشد. مدت گردش آب میتواند از 6 تا 12 ساعت باشد وقتی سیستمی طراحی مـیشـود ظرفیـت آن بایـد بـا توجـه بـه ظرفیـت سـایر
اجـزاء سیـستم در نظـر گرفتـه شـود. همیـشه یـک پمـپ متناسـب بـا نیازهـای یـک فیلتـر انتخـاب مـیشـود. مـثلاً بـرای میـزان فیلتراسـیون معقـول در هـر فوت مربع از سطح فیلتر بـا یـک فـشار معـین بـا ظرفیـت پمپـاژ طراحـی شـده برای شستـشو بایـد متناسـب باشـد اگـر ایـن مـسائل رعایـت نـشود اشـکالات پیاپی در سیکل فیلتراسیون بروز میکند.

 

انواع روشهای تصفیه آب استخر

انــواع روشهای تصفیه متدول آب استخر مــورد اســتفاده : 

  • دیاتومه ای (تحت فشار یا خلاء)
  •  شنی

هــر کــدام از فیلترهــا مزایــا و معــایبی دارنــد، هزینــه انــرژی، هزینــههــای شـیمیائی، میـزان مـصرف آب، گنجـایش سیـستم تـصفیه و هزینـههـای اولیـه همگی متغیر  هستند. انواع فیلترهای شنی و ثقلی و فشار بهره برداری آسان دارند. مع هــذا آب مــصرفی آنهــا بالاســت یعنــی حــدود %10آب اســتخر در خــلال تـصفیه در داخـل سیـستم هـدر مـیرود کـه بـا فیلترهـای دیاتومـهای و شـنی با سرعت بالا این میزان تنها %1از آب استخر است. هزینـه هـای انـرژی فیلترهـای دیاتومـه ای خـلاء و شـنی تحـت فـشار تقریبـاً برابــر اســت، لــیکن انــواع دیاتومــهای تحــت فــشار و شــنی بــا ســرعت بــالا هزینه های دو برابر دارند.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp