تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش آزمایش های آب و فاضلاب

روش آزمایش های آب و فاضلاب:

برای آن که نتایج روش های  آزمایش های آب و فاضلاب (که در آزمایشگاه های مختلف آب انجام می شو د) با یکدیگر قابل م قایسه باشد، باید روش آزمای شها در تمام آزمایشگاه ها یکسان باشد . از این رو، روش های این آزمایشها به صورت استاندارد شده در کتابی به نام روش های استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب 1 گردآوری و منتشر گردیده که ملاک عمل، در اغلب کشورها است.

آزمایش های گفته شده در بخش 2 این استاندارد نیز ، باید براساس روش های درج شده در کتاب نامبرده انجام گیرد. به عنوان نمونه، در زیر، روش های استاندارد ملاک عمل برای آزمایش ها ی بخش 2 این استاندارد با استفاده از چاپ هجدهم کتاب مذکور و با قید شماره روش و شماره صفحه ارائه شده است :

روش آزمایش های آب و فاضلاب
روش آزمایش های آب و فاضلاب

سایر آزمایش های اش اره شده در بخش 2 نیز، در استانداردهای تهیه شده دفتر استانداردها و معیارهای فنی ارائه شده است:

روش آزمایش های آب و فاضلاب
روش آزمایش های آب و فاضلاب

نوع آزمایش های موردنیاز در یک تصفیه خانه فاضلاب ، به فرآیند تصفیه و نوع و تعداد واحدهای تصفیه بستگی دارد. اگر تصفیه خانه فرض شده در بخش مقدمه ، دارا ی یک واحد آشغالگیر ، یک واحد دانه گیر ، دو حوض ته نشینی مقدماتی ، چهار حوض هوادهی ، چهار حوض ته نشینی ثانویه ، دو حوض تماس کلر ، دو حوض هوازی هاضم لجن ، دو حوض تغلیظ لجن و چهار بستر لجن خشک کن بوده و این واحدها ، طبق شکل ( 1) در مدار تصفیه قرارگرفته باشد، برای راهبری تصفیه خانه و نیز کنترل غلظت آلودگی ها در فاضلاب تصفیه شده ، 13 ) شرح – 1) تا ( 2 – آزمایش هایی موردنیاز خواهد بود که تعداد و نوع آن ، با دلایل انجام آزمایش در بندهای ( 2 داده شده است.

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp