تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش اندازه گیری بو آب

روش اندازه گیری بو آب

روش اندازه گیری بو آب به این صورت می باشد که ابتدا حجم دقیقی از آب بی بو را در ظروف ریخته می شود و سپس نمونه را داخل آب پیپـت کـرده (بـا چرخانـدن ظرف نمونه). با افزودن 200 میلی لیتر، 50 میلی لیتر، 12 میلی لیتر ، 2.8 میلی لیتر از نمونه به ارلن مایرهاي در شیشه اي 500 میلی لیتري ، حجم نمونه را با آب بی بو تهیه شده به حجم کل 200 میلـی لیتـر رسانده شود. رقـت هاي تهیه شده را تا دماي مطلوب براي انجام آزمایش بو گرم نمائید. 

یک ظرف حاوي آب بی بو را تکان دهید و در آنرا بردارید و بخارات را استشمام کنید. نمونـه حـاوي کمتـرین مقدار از آب داراي بو را نیز به همین طریق امتحان کنید. اگر در این رقت بوئی قابل درك است نمونـه هـاي رقیق تري بر طبق جدول ذیل تهیه شود. اگر در اولین رقت بوئی استشـمام نشـد، روش بـالا را با اسـتفاده از نمونه داراي غلظت بیشتري از آب بودار تکرار کنید و این روش را تا وقتی که بـو به وضـوح قابـل درك باشـد ادامه داده شود.

براساس نتایج بدست آمده در تست مقدماتی با استفاده از جدول شماره زیر یکسري از رقت ها را تهیـه کنیـد. پنج رقت نشان داده شده در ستون را بعلاوه سه رقت بعدي غلیظ تر را کـه در سـتون بعـدي سـمت راسـت جدول زیر قرار دارند تهیه نمائید. 

رقت های تولید شده برای انواع شدت ها بو در روش اندازه گیری بو آب

محاسبه عدد TON

همانطور که در مطلب اندازه گیری بو در آب گفته شد. عدد آستانه به فرمول زیر محاسبه می گردد.

TON=A+B/A

که در اینجا برابر با میلی لیتر نمونه و برابر با میلی لیتر آب بدون بو است. 

عدد آستانه بوي آن نسبت رقیق سازي است که دقیقادر آن زمان طعم یا بو احسـاس مـی شـود. درجدول زیر اعداد آستانه (ترشولدي) معادل با رقت هاي ستون مقابـل آن طبقـه بنـدي شـده اسـت. کمترین عدد آستانه (ترشولد) که قابل مشاهده است 1 می باشد، که مربوط به حالتی است که ظرف حاوي 200 میلی لیتر نمونه،رقیق نشده باشد. اگر بویی دراین مرحله بمشام نرسید بجاي عدد آستانه بو (ترشولد) بدون مشاهده بوگزارش دهید. گاهی در برخی موارد با یک غلظت، کم را می توان مثبت و با یک غلظت، بیشتر را می توان منفی نامید. درچنین حالتی ترشولد را ممکن اسـت بدرسـتی در نقطـه اي کـه بعـد از آن دیگر انحرافی رخ نمی دهد تعیین کرد. 

اعداد آستانه بو متناسب با رقت ها محتلف در روش آزمایش بو در آب

تفسیر نتایج روش اندازه گیری بو آب

عددترشولد یک مقدار دقیق نیست. در مورد یک آزمایش کننده، نتایج ایـن عـدد نشـان دهنـده قضـاوت در زمان آزمایش است و نتایج گروهی معنی دارتر است. چون اختلافـات فـردي تـاثیرکمتري روي نتیجـه دارد. مقایسه اطلاعات و نتایج را در زمان هاي مختلف و مکانهاي مختلف انجام ندهید مگر اینکه کلیه شرایط براي دو آزمایش بدقت استاندارد شده باشد و براي مقایسه شدت حساسیت آزمایش کنندگان اساس کـار درسـتی باشد.  به طور مثال

در شکل بالا:


(-) منفی یعنی بی بوئی در نمونه یا بو در شاهد
و (
+) مثبت  یعنی بو در نمونه یا بی بوئی در شاهد

 

3.7/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp