تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش کار با دستگاه کدورت سنج

روش کار با دستگاه کدورت سنج :

برای تعیین روش کار با دستگاه کدورت سنج باید مفهوم کدورت را روشن تر  ساخت. در واقع ذرات خاک رس، شن ، ذرات مواد معدنی، ذرات مواد آلی و پلانکتونها وساير ارگانهای ذره بينی که به صورت معلق در آب وجود دارند و مانع عبور نور از آب می شوند سبب ايجاد کدورت در آب ميگردند. کدورت را بر اساس شدت نور پراکنده شده به وسيله نمونه ،با شدت نور پراکنده شده بوسيله نمونه رفرانس استاندارد(سوسپانسيون پليمر فورمازين)، در تحت شرايط آنترل شده مقايسه مي نمايد .
هرجه شدت نور پراکنده شده در زاويه ٩٠درجه مسير نور برخورد کننده incident بيشتر باشد ، کدورت بالاتر است ، حباب هوا ، رنگ ، شيشه آلات کثیف از جمله عوامل تداخل کننده مي باشند.

کدورت در آب عموماتوسط مواد معلقی مثل خاک و گل و لای ، مواد آلی و معدنی ریز، ترکیبات آلی رنگی محلول و پلانکتونها و سایر میکرواورگانیسمها ایجاد مـی شـود. کدورت سنج ، میزان پراکندگی و جذب نور حاصل از منبع نوری حین عبور از محلـول
گـزارش
Nephelometric Turbidity Unit) NTU) را اندازه می گیرد و با واحـد می کند.

بعلت اندازه ، شکل، ضریب شکست نور مربوط بـه ذرات و ویژگـی پراکنـدگی نور در سوسپانسیون ارتباط دادن کدورت با غلظت وزنی مواد معلق بسیار مشکل اسـت. همچنین ذرات سیاه مثل کربن فعال می توانند نور را جذب و مقدار کدورت را به طـور موثر افزایش دهند.

کدورت آب تصفیه شده بعنوان یک پارامتر مهم درتعیین کیفیت آب در کلیه تصفیه خانه ها اندازه گیری می شود، اما در سا لهای اخیر با توجـه بـه مـوارد فـوق و اهمیـت یافتن اندازه ذرات عبوری از فیلتر بدلیل رابطه آن با میزان عبور میکرو اورگانیـسمهایی
مثل ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم ؛ علاوه بر کدورت، شمارش ذرا
Particle Count نیز به عنوان یک پارامتر کیفی آب در کنار کدورت مطرح گردیده است.

میزان کدورت استاندارد که روش کار با دستگاه کدورت سنج اندازه گیری شده باشد برای آب آِشامیدنی حداکثر ۵ NTU می باشد.

نسبت مواد معلق به کدورت در آب با رنـگ کـم بـین 0.7تـا 2.2متغیـر اسـت و از فصلی به فصل دیگر در همان آب خام تغییر می کند . اگر تصفیه خانه بتوانـد جامـدات معلق را به شکل پیوسته اندازه گیری کند یا در صورت امکان رابطـه اش بـا کـدورت را
پیدا کند، روش محاسباتی قابل اجرا است.

تجهيزات مورد نياز روش کار با دستگاه کدورت سنج :

تور بيديمتر از برند های مختلفی در بازار موجود میباشد که معتبر ترین برند در این زمینه دستگاه توربیدیمتر شرکت hach  می باشد.

روش کار با دستگاه کدورت سنج

روش کار با دستگاه کدورت سنج :

کالیبره کردن دستگاه : پس از اماده کردن دستگاه ، با استفاده از استانداردهاي آماده که بطورتجاري موجود مي باشند ومتناسب با تخمين دامنه کدورت نمونه ها ، رنج مورد نظر را انتخاب واستاندارد مربوطه را در محفظه کدورت سنج قرار داده وميزان آنرا قرائت کنيد. سپس نمونه ها را کاملا مخلوط نموده ووقتي که حبابهاي هوا ازبين رفت داخل سل کدورت سنج ريخته ،سطح خارجي سل را خشك نموده ودر داخل محفظه قرار داده ومستقيما ميزان کدورت را قرائت ويادداشت کنيد.

 

 

4.1/5 - (7 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp