تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش کار جارتست

روش کار جارتست

در آزمایش جارتست تلاش می شود،کلیه شرایط فرایند انعقاد، ته نشینی که در تصفیه خانه اجرا می شود به صورت آزمایشگاهی شبیه سازي گردد، بهمین جهت روش استانداردي براي آزمایش وجود ندارد و در هر تصفیه خانه بسته به نوع سیستم تصفیه باید روش ، بهینه شود. برخی از این موارد عبارتند از:

– ظروف مکعب شکل در مواردي که حوضچه هاي انعقاد و لخته سازي مکعب شکل هستند و یا در حوضچه هاي استوانه اي با فلهایی جهتایجاد تلاطم تعبیه شده به کار می رود.

زمان اختلاط سریع و سرعت همزن به مقدار  G در تصفیه خانه بستگی داشته و بر اساس G بدست آمده، سرعت همزن از نمودار 2 تعیین می شود.

*نمودار 1 ارتباط بین مقدار Gو سرعتهمزن دستگاه جار را نشان می دهد.

** نمودار 2 روش محاسبه و کالیبره کردن مقدار G را نشان می دهد.

روش کار جارتست
روش کار جارتست
روش کار جارتست
روش کار جارتست

روش کار جارتست

  1. 1 یا 2 لیتر آب خام را در هر بشر بریزید( حجم انتخابی به اندازه ظرفبستگی دارد)

2. همزدن را با سرعت 80 تا120rpm شروع کنید. (این سرعتبا توجه به مقدارG حوض اختلاط تعیین می شود)

3. با پیپت مقادیر متفاوت و صعودي از محلول منعقدکننده ( آلوم یا کلرورفریک ) با توجه به کیفیت آب خام را به سرعت به هر بشر اضافه کنید. ( براي تعیین حجم موردنیاز ماده شیمیایی به بخشمواد موردنیاز مراجعه کنید)

4 پساز یکتا دودقیقه همزدن سریع، سرعت را به 20rpmتغییر داده و 20 دقیقه همزدن را ادامه دهید

5  مشاهدات خود را در خصوص اندازه و ویژگیهاي لخته ها در طی اختلاط یادداشت کنید.

6 همزدن را متوقف کنید و در طی 30 دقیقه ته نشینی وضعیتلخته ها را هر 10 دقیقه یکبارثبت کنید

7.براي تعیین ویژگیهاي آبته نشین شده 6، دما ، کدورت پی هاش آن را اندازه بگیرید.

8.بسته به نوع ماده شیمیایی استفاده شده باقیمانده آن باید در آب اندازه گیري شود. کلیه مشاهدات را در برگه آزمایش پیوست ثبت کنید.

9 از آب را از کاغذ صافی شماره یک( با تخلخل حدود ml -9 براي بررسی قابلیت فیلترشدن ، پس از ته نشینی 20 اول ml . 15 انتخاب شده است μm 10 ) بگذرانید. این تخلخل براساس بستر فیلتر شنی عادي با تخلخل 10 تا μm آب فیلتر شده که حاوي گردو غبار یا ذرات ریز کاغذ صافی می باشد را دور ریخته و زمان موردنیاز براي فیلتراسیون 50 از نمونه را ثبتکرده و کدورت آبفیلتر شده را اندازه بگیرید.

10 براي ایجاد ارتباط بهتر نتایج آزمایش جار با اجراي انعقاد و لخته سازي در تصفیه خانه بهتر است آزمایشهاي زیرروي نمونه آب انجام شود:

  • قلیائیت( قبل و بعداز آزمایش جارتست)
  • پی هاش( قبل و بعداز آزمایش جارتست)
  • کدورت آب خام
  • کدورت آب پس ازته نشینی ( قبل وبعد از صافکردن )

بعد از تعیین مقدار تزریق منعقدکننده با آزمایشجار، آزمایشرا با ثابتنگه داشتن مقدار بهینه منعقدکننده و تغییر پی هاش تکرار کنید.

1/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp