تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

سختی کلسیم

سختی کلسیم:

سختی کلسیم ، کلسيم ومنيزيم قسمت عمده سختي آب را تشكيل مي دهند . کلسيم بصورت آهك يا هيدروکسيد کلسيم در عمليات سبك کردن آب و براي کنترل خورندگي آب از طريق تصحيح پی هاش آن بكار مي رود.

آب مورد آزمايش بايد عاري از رنگ و کدورت باشد ، اين عوامل مي توانند بر روي واکنش معرف تأ ثير بگذرارند . خوشبختانه موادي که مي توانند در اين آزمايش ايجاد خطا نمايند ، بندرت در آبهاياشاميدني يافت مي شوند . باريم ، استرانيوم ، آلومينيم ، سرب ، قلع ، روي ، منگنز و آهن اگر به مقدار کافي در آب وجود داشته باشند مي توانند بر روي نتايج آزمايش تأ ثير بگذارند . وجود قليائيت سب ايجاد نقطه پاياني CO3Ca به ميزاني بيش از ٣٠٠ ميلي گرم در ليتر بر حسب آربنات آلسيم نامشخص مي شود .

تجهيزات مورد نياز  سختی کلسیم:

ترازوي حساس الكتريكي،پی هاش متر،،وسايل شيشه اي مورد نياز

معرفها سختی کلسیم :

١ – محلول هيدروآسيد سديم يك نرمال

٢ – محلول تيتراسيون EDTA 0.010مولار

٣ – معرف مور اکسيد : ١٠٠ گرم کلرور سديم و 0.2گرم مور اکسيد را در يك هاون چيني مخلوط وبه خوبي سائيده تا اينكه رنگ قرمز بطور يكنواخت در رنگ سفيد منتشر شود ودريك ظرف مناسب در بسته نگهداري نماييد.

سختی کلسیم
سختی کلسیم

روش آزمون سختی کلسیم :

50 ميلي ليتر نمونه يا قسمت رقيق شده تا ۵٠ ميلي ليتر را داخل يك ارلن ٢۵٠ ميلي ليتري ريخته وتوسط ٢ ميلي ليتر هيدروآسيد سديم نرمال pH را به حدود 12-13 و برسانيد وبا اسپاتول0.1-0.2گرم معرف مور اآسيد به ان بيفزائيد بعد از افزودن معرف بهنمونه رنگ صورتي ايجاد مي شود ، سپس با EDTAتا ظهور رنگ بنفش ( نقطه پاياني ) تيتر و حجمEDTAمصرفي را يادداشت نماييد. به علتpHبالا بلافاصله بعد از اضافه کردن معرف انديكاتوربعلت ناپايداري ان در محيط قليايي بايد سريعا تيتر شود. در غیر این صورت نتیجه با دقت کمتری همراه خواهد بود.

سختی کلسیم

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp