تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

سولفات آب

سولفات آب

سولفات آب در آزمایشگاه آب شرکت آبرام به روش گراویمتریک یا یا بااستفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری می شود. سولفات در طبيعت پراکنده است و غلظت آن در آبها از مقادير جزئي تا چند صد ميليگرم در ليتر مي رسد. سولفاتهاي آلسيم ومنيزيم در آب باعث افزايش سختي در آب مي شوند . از زهكش فاضلاب معادن مقدار قابل توجهي سولفات از طريق اآسيداسيون پيريت وارد آب مي شود سولفات سديم ومنيزيم بعنوان مسهل بكار مي روند.

نمونه برداري ونگهداري نمونه سولفات آب:

در حضور مواد آلي باآتريهاي معيني ممكن است  SO4 را به S-2 کاهش دهند آه براي جلوگيري از اين تغييرات ،بايد نمونه هاي آلوده درحرارت پايين ۴ درجه سانتيگراد نگهداري شوند.

سولفات با روش گراويمتري ، تيتريمتري وتوربيديمتري آه براساس تشكيل رسوب سولفات باريم می باشد قابل اندازه گيري است .

رنگ يا ذرات معلق به مقدار زياد تداخل ايجاد مي آنند آه بوسيله فيلترسيون مي توان ذرات معلق را صاف وجدا نمود ولي چنانكه سيليس ومواد آلي به مقدار زياد باشند ممكن است سولفات با موفقيت رسوب نكند.

يكي از رايج ترين روشها روش تور بيديمتري است آه براي رنج سولفات از 1تا40 ميلي گرم در ليتر سولفات مناسب مي باشد .

يون سولفات در محيط اسيدی بوسيله آلرور باريم به شكل سولفات باريم نا محلول در مي آيد وميزان نور جذب شده توسط محلول سوسپانسيون سولفات باريم اندازه گيري وبا استفاده از منحني استاندارد غلظت سولفات قابل محاسبه مي باشد .

تجهيزات مورد نياز اندازه گیری سولفات آب:

اسپكتروفتو متر ، ترازوي حساس الكتريكي ، وسايل شيشه اي مورد نياز

معرفها:

١ – محلول با A:   گ30گرم کلريد منيزيم  MgCl2 6H2O و ۵گرم سديم استات CH3COONa 3H2O و ١ گرم نيترات پتاسيم KNO3 و ٢٠ ميلي ليتر استيك اسيد 99 %  را در ۵٠٠ ميلي ليتر آب مقطر حل آرده وتا يك ليتر رقيق مي کنيم .

٢ – محلول بافر B: وقتي سولفات آمتر از ١٠ ميليگرم باشد .) ٣٠ گرم آلريد منيزيم ۶ آبه  ۵گرم استات سديم ٣ آبه ، ١ گرم نيترات پتاسيم . ١١١. گرم سديم سولفات و ٢٠ ميلي ليتر اسيد استيك ٩٩ % را در ۵٠٠ ميلي ليتر آب مقطر حل آرده وتا يك ليتر رقيق مي کنيم .

٣ – کريستال کلرور باريم :

۴ -محلول استاندارد سولفات ، آه به دو روش زيرتهيه مي شود :  mil=100μg SO4یک

10/4 میلیلیتر اسيد سولفوريك 2صدم درصد نرمال را به حجم صد  ميلي ليتر ميرسانيم.

١۴٧ ميلي گرم سولفات سديم بدون آب را در مقداري آب مقطر حل آرده وتا حجم يك ليتر رقيق کنید.

محلولهاي استاندارد از ۵ تا ۴٠ ميلي گرم در ليتر سولفات را از محلولهاي استاندارد فوق تهيه نموده وپس از افزودن بافر وآلرور باريم ميزان جذب را در طول موج ۴٢٠ نانو متربا استفاده از اسپكتروفتومتر قرائت ويك منحني استاندارد با توجه به غلظت استانداردها رسم نماييد

روش آزمون سولفات آب:

صد  ميلي ليتر نمونه يا يك قسمت رقيق شده تا ١٠٠ ميلي ليتر را داخل ارلن ٢۵٠ ميلي ليتري ريخته وبه آن ٢٠ ميلي ليتر محلول بافر + يك قاشق چايخوري آلرور باريم ( در حدود يک گرم ) ريخته وبا استفاده از يك همزن الكتريكي به مدت يك دقيقه همزدن را ادامه مي دهيم و ميزان جذب ٠± دقيقه ) توسط اسپكتروفتومتر در طول موج ۴٢٠ قرائت / نمونه ها را در عرض ۵ دقيقه ( ۵ ويادداشت نماييد.

با استفاده از منحني استاندارد غلظت نمونه هاي مجهول را با توجه به جذب آنها از روي فرمول زير محاسبه مي نماييم.

سولفات آب
سولفات آب

تصحيح براي رنگ وآدورت نمونه : متناسب با غلظت سولفات در نمونه عمل تصحيح را با بلانكرا استفاده آنيم جذب نمونه را از جذب A هايي آه فاقد کلرورباريم است انجام مي دهيم . اگر بافراستفاده آنيم جذب نمونه را از جذب بلانك با B آم نموده ولي اگر از بافر CL2Ba بلانك بدون افزودن کلرورباريم آم نموده وروي منحني مي بريم .

3.5/5 - (4 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp