تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

محلول های استاندارد

محلول های استاندارد :

محلول های استاندارد چیست ؟ محلولی را استاندارد گويند که در آن ، رابطه بين مقادير ماده حل شده و محلول يا رابطه بين مقدار ماده حل شده و حلال بنحوی معلوم باشد. با معلوم بودن مقدار ماده حل شونده و مقدار حلال تشکيل دهنده محلول ، غلظت محلول مشخص میگردد. بسياری از واکنشها در حالت محلول انجام میشوند و محاسبه های کمی برای اينگونه واکنشها بر مبنای غلظت آنها صورت میگيرد.
برای بيان غلظت محلول های استاندارد ، روشهای گوناگونی وجود دارد ومحلولهاي استاندارد را بر اساس غلظت بيان مي کنند.

محلول هاي استاندارد مورد کاربرد :

محلول درصد جرمي :

محلولي است که در آن مقداري ماده حل شونده در ١٠٠گرم حلال ، حل شده باشد.

محلول های استاندارد، درصد جرمی

در صورت ومخرج بايد از يك نوع يكاي جرم استفاده شود ، يعني هردو برحسب گرم يا ميليگرم و يا کیلو گرم بيان شود.

براي محلول هاي بسيار رقيق ، معمولاغلظت برحسب قسمت در ميليون ppm بيان مي شود .
از ppm براي بيان مقادير بسيار کم کاتيون ها و آنيون ها در آب استفاده مي شود.

محلول گرم در ليتر :  مقدار ماده حل شده در يك ليتر محلول مي باشد
محلول مول در ليتر مولار : غلظت مولار رايجترين روش براي بيان غلظت است ومحلول مولار ، محلولي است که در هرليتر آن به اندازه يك مول ماده حل شونده حل شده باشد.

محلول مولال : محلولي است آه در ان يك مول ماده حل شونده در يك آيلوگرم حلال حل شده باشد.

محلول نرمال : محلول نرمال محلولي است که يك اکي والان گرم ماده حل شونده در يك ليتر آن حل شده باشد.

اکي والان گرم : مقدار وزن اکي والان مواد مختلف طبق رابطه زير به دست مي آيد.

E= M/n
که Mجرم مولكولي و nظرفيت که براي مواد مختلف به قرار زير است :
مقدار nبراي اسيدها برابر تعدادهيدروژن هاي اسيدي وبراي بازها برابر تعداد
 OHوبراي نمكها ظرفيت فلزضربدر تعداد فلز وبراي واکنش هاي اکسيداسيون و احياء برابر درجه اکسيدکنندگي يا کاهندگي.

شيشه آلات حجمي محلول های استاندارد : ابزار دقيق کاليبره اي هستند که براي اندازه گيري دقيق حجم مورد استفاده واقع
مي شوند که شامال بالنهاي حجمي ، پيپتهاي حجمي وبورتهاي کاليبره شده مي باشند . که از اين شيشه آلات حجمي در تهبه محلولهاي استاندارد ذخيره (استوك) ، محلول هاي استاندارد روزانه ورقيق سازي محلول استفاده مي شوند . شيشه جات با دقت کمتر ، شامل استوانه هاي مدرج و پيپتهاي سرولوژي زمانيكه حجمهاي دقيقي ضروري نباشد مورد استفاده قرار مي گيرند . براي مخلوط کردن محلول ها مي توان از بالن هاي حجمي استفاده کرد وبراي اندازه گيري دقيق حجمي که بايد منتقل
شود از پيپيتهاي ژوژه يا حباب داراستفاده مي شود.

تهيه محلول هاي اسيدي وقليايي :


براي تهيه محلول هاي اسيدي هميشه اسيد را به آب اضافه کنيد ، هرگز آب به اسيد اضافه نكنيد بعض از واکنشها ممكن است بسيار شديد باشد . از البسه حفاظتي وعينكهاي ايمني استفاده کنيد.

محلولهاي قليايي :براي تهيه محلولهاي رقيق قليايي از آب د ي يونيزه که به مدت چند دقيقه به منظور بيرون راندن گاز COجوشانده شده است استفاده مي کنيم .
مراحل ساختن وتهيه رقت هاي مختلف محلولهاي اسيد ي وقليايي در زير هود روشن وبا پوشيدن دستكش وماسك بايد انجام شود.
جهت کشيدن مايعات با پيپت حتما از پوار يا پيپتور استفاده کنيد. هنگام کار در ظروف حاوي اسيد وحلال رابسته نگهداريد.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp