تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مدت زمان تعویض آب استخر

مدت زمان تعویض آب استخر :

مدت زمان تعویض آب استخر بستگی به نوع استخر شنا دارد چرا که دسته بندي استخرهاي شنا بر اساس نـوع سیسـتم تصـفیه آب اسـتخر اسـت کـه براین اساس استخرهاي شنا سه دسته هستند :

  • استخرهاي پر و خالی شونده (حداکثر 6ـ 8ساعت یکبار باید آب آنها تعویض گردد)
  • استخرهاي با جریان پیوسته (در محلهایی که آب به مقدار فراوان وجود دارد)
  • استخرهاي مدار بسته (سیستم گردشی)

از نظر اقتصادي ، مدت زمان تعویض آب استخر و بهداشتی نوع سوم، بهترین نوع استخر می باشد این استخرها مجهـز بـه سیسـتم تصـفیه آب بـه شرح زیر می باشد :
آشغالگیر ریز ـ تزریق مواد منعقد کننده و اختلاط این مواد با آب ـ صافی شنی تحت فشار و گندزدایی.

گندزدايي و تصفيه آب استخر :

آب استخرهاي شنا اگر چه به مصرف شرب نميرسد، اما به لحاظ كيفيت بايد بسيار شبيه به استاندارد آب آشاميدني باشد چرا كه در صورت آلوده بودن و تماس با بدن انسان و يا خورده شدن اتفاقي آن موجب انتقال بيماري به انسان ميشود و خصوصاً در مواردي كه آب داراي باقيمانده مواد گندزداي فعال مانند كلر به مقدار كافي نيست، باعث ايجاد بيماري ميشود.
علاوه بر باكتريهاي نشانگر آلودگي مدفوعي (اشريشياكلي ،)
ميكرو ارگانيسمهاي بيماريزاي ديگر نيز در آب آلوده ديده ميشوند. اين ميكرو ارگانيسمها شامل:

  • سودوموناس آئروژينوزا
  • استرپتوككهاي مدفوعي
  • مايكوباكتريوم مارينوم ميباشد.

كه مورد اخير ايجاد عفونتهاي مختلف چشم، گوش و پوست (به خصوص در افراد آسيب پذير و بيماراني كه سيستم دفاعي بدنشان تضعيف شده است)ميكند، ژيارديالامليا ،آنتامبا هيستوليتيكا و بالانتيديوم كلي معمولاً از طريق بلعيدن آب آلوده به كيست، به انسان انتقال مييابد. وجود گونه هاي آكانتاموبا و نگلريا فلوري نيز در آب باعث ايجاد بيماري كشنده مننگوانسفاليت و عفونت ريوي ميشود. اوسيست كريپتوسپوريديوم نسبت به فرايند كلر زني مقاوم است و عدم كاركرد صحيح فيلترهاي تصفيه باعث شيوع گاسترو آنتريت شديد (از طريق بلعيدن آب آلوده به اوسيست) ميشود.

در هر صورت عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي مي تواند بيماري هاي بسياري نظير حصبه، شبه حصبه، اسهال، عفونت هاي گوش و حلق و بيني و يا حتي بيماريهاي مقاربتي را به شخص استفاده كننده از آب آلوده استخر منتقل نمايد.

 

 

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp